...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Optihus AB – Forskning som ger kunskap och lösningar

Optihus AB backas upp av 33 års forskning och kunskap om hus, 1991-2024.

Efter många års forskning samt aktivt arbete lanserade undertecknad jubileumsföretaget Optihus AB i januari 2022. Det mångåriga forskningsprojektet fortsätter inom områden såsom hus, inomhusmiljö och därtill begreppet sjuka hus.

Även om vissa rön och evidens finns är de aktuella ämnesområdena i sig komplexa och till del outforskade. Meningen är så långt det är möjligt att agera som ”spindeln i nätet” för att kunna finna och sammanföra information som ännu inte finns totalt tillgänglig, ej omskrivits tillräckligt eller glömts bort.

Kunskap om hus

I en alltjämt växande faktabank samlas kunskap om hus. De olika guiderna, artiklarna och inläggen är ämnade att kunna nå samt hjälpa både husägare och de som ska köpa hus

Kunskap om hus för husägare och husköpare

Kunskapen är upplagd som ett slags ABC, från historia till problembeskrivningar samt förebyggande, åtgärder och behövda produkter. Möjlighet finns att läsa om olika typer av konstruktioner och gå vidare för fördjupande samt helhetsomfattande information.

Huskunskapen ifråga kompletterar och backar upp det tjänste- och produktutbud vi har. 

Historisk fakta

För att bättre kunna förstå och hantera olika förhållanden som rör hus samt miljön i boendet, är det viktigt att starta från den historia som finns. Genom mer ingående historisk fakta och insikt finns möjlighet att bygga bättre och hållbarare. Det kan metaforiskt relateras till att husens grundläggning måste vara tillräckligt stabil för att kunna bära upp byggnaden samt stå pall och fungera fukttekniskt väl under många år framöver. 

Här följer exempel på viktiga texter om historisk huskunskap. Mycket av informationen måste ses som unik då den av någon anledning inte tidigare varit lätt sökbar eller presenterad för allmän inblick.

Riskkonstruktioner

Länge har människan enligt såväl gammal som ny kunskap kämpat emot fukt och fuktskador i sina hus och i inomhusmiljön. Byggandet har i somliga aspekter blivit bättre, men under olika årtal och konstruktionssätt har det skapats mindre väl fungerande huskonstruktioner, som därför kommit att kallas riskkonstruktioner

Ett krav för att kunna förebygga skador och vid behov åtgärda en riskkonstruktion, är att besitta kunskap om densamma. Här finns exempel på beskrivande sidor med såväl källhänvisningar som länkar vilka leder till breddande och fördjupande information. 

Mikrobiella skador

Begreppen mikrobiell aktivitet och mikrobiella skador i hus samt fastigheter syftar till att beskriva det som ofta följer på fuktskador vilka inte omedelbart hanteras. Med mikrobiell menas mikrober såsom mögel, bakterier, rötsvamp och alger. 

Tillåts mikrobiella angrepp bli omfattande och påverka inomhusmiljön negativt, riskerar kostnader för sanering och renovering bli omfattande. 

Med inhämtad ämneskunskap och därmed möjlighet till bättre egenkontroll, reduceras risken för att som husägare drabbas av mikrobiella skador. Som husköpare är det viktigt att ha med sig kunskapen in det husköp som planeras. 

Kemiska skador

Relaterat till fukt och byggnadsmaterial är det av vikt att lyfta fram de vanliga kemiska skadebilderna. Särskilt brukar dessa vara ett problem när för höga fuktvärden av någon anledning uppnås på och i ett byggnadsmaterial. 

Gemensamt med mikrobiell skadeverkan är ofta att lukt utvecklas och sprids i delar av eller hela boendemiljön. Somliga kemiska ämnen som frigörs vid en fuktskada är lättflyktiga, vilket innebär att den aktuella kemiska substansen lätt blir luftburen och därför mer eller mindre permanent kan luktsmitta andra material såsom kläder, möbler och byggnadsmaterial. 

Här beaktar vi särskilt ett antal varianter av träskyddsmedel och några andra tidstypiska kemiska emissioner som kan göra sig gällande. 

Åtgärder och produkter

Löpande genom hemsidan ges råd om vilka åtgärder som kan göras, såväl i förebyggande som åtgärdande syfte. Centralt är att beakta ventilationen samt ventilationsförhållandena och den fuktlast som finns. 

Ventilation är ofta omspunnet med ett antal förutfattade meningar och myter. Under somliga klimatförhållanden tillför inventilerad luft mer fukt, medan för låg luftomsättning också kan ställa till med problem. Har man inte inhämtat denna viktiga kunskap så finns ökad risk för misstag och missförhållanden.

Centralt i det förebyggande och sanerande arbetet mot fukt, mikrober och lukt är att använda fuktmätare och vid behov avfuktare.

Om avfuktningsaggregat ska införskaffas är det väl värt att beakta miljön som ska betjänas. Här skiljer vi i synnerhet mellan det som kallas kondensavfuktare och sorptionsavfuktare. Kondenstekniken fungerar väl i husets eller fastighetens uppvärmda konstruktioner, medan sorptionstekniken kommer väl till användning för att på ett säkrare sätt trygga klimatet i riskkonstruktioner m.fl. utrymmen där uppvärmning saknas eller är för låg för avfuktande verkan.

Andra problem som kan uppstå i inomhusmiljön är förhöjd koncentrations av radon. För radonsanering används i princip samma metoder som när man ska utföra luktkontroll och luktsanering. 

Presentation via video

Ett enkelt och snabbt sätt att presentera den historiska forskning vi gjort är att skapa videos. Det har inte varit helt enkelt att ta fram följande fakta då många källor har fått arbetas igenom. Det var dock synnerligen intressant att komma fram till arbetshypotesen att man förr i tiden sammanknippade mögel med jord (mull), sand och damm.

Se ”Mögel i ett historiskt perspektiv”. Undertexter finns att aktivera i visning på större skärm. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här