...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

ADHD kan förvärras av dålig luftkvalitet inomhus

ADHD kan enligt forskning förvärras genom dålig luftkvalitet inomhus
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar både barn och vuxna och kan orsaka problem med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Forskare har nyligen börjat undersöka möjliga samband mellan ADHD och kvaliteten på inomhusluften, särskilt när det gäller luftföroreningar och deras potentiella inverkan på barns hjärnutveckling. Här ges exempel på forskning och exponering ifråga.

Innehållsförteckning

Är luftföroreningar riskfaktor för ADHD?

I takt med ökande antal barn som drabbas av ADHD och andra neurologiska avvikelser, samt allt mer förfinad analysteknik och kunskap om kropp samt hjärna, kan vi nu ringa in en rad luftföroreningar som förvärrande eller rent av förorsakande. Bra luftkvalitet inomhus bör därför och av andra hälsoskäl stå högt upp på listan av åtgärder. 

Tidig exponering för luftföroreningar

Enligt en studie som publicerades i Toxicology and Applied Pharmacology 2018, kan tidig exponering för luftföroreningar, särskilt partiklar i luften (PM), öka risken för att utveckla ADHD. [1] Forskning har visat att exponering för PM under graviditeten kan leda till negativa effekter på barnets neurologiska utveckling. Detta kan i sin tur öka sannolikheten för att barnet utvecklar ADHD eller andra neurologiska störningar, såsom autism.

Luftföroreningar och autism

Luftföroreningar har också kopplats till ökad risk för autism. En kohortstudie som undersökte sambandet mellan prenatal exponering för luftföroreningar och autism visade att det finns en tydlig koppling mellan de två faktorerna. [2] Detta tyder på att luftföroreningar inte bara kan öka risken för ADHD, utan också för andra neurologiska diagnoser.

Påverkan av luftkvalitet inomhus

Inomhusmiljön är ofta en källa till extra hög belastning och exponering av olika ämnen och partiklar, vilka sänker luftkvaliteten. Eftersom vi idag tillbringar långt mer tid inomhus än vad man gjorde förr, kommer vår hälsa på olika sätt att belastas av varierande mängder och typer av luftföroreningar. 

Källor till luftföroreningar

Det finns många källor till luftföroreningar inomhus som kan påverka barns hälsa och utveckling. Dessa inkluderar:

  • Rökning inomhus, som kan leda till ökad exponering för tobaksrök och dess skadliga kemikalier.
  • Matlagning, särskilt metoder som stekning och fritering, som kan ge upphov till farliga partiklar och gaser.
  • Kemikalier från byggmaterial, möbler och hushållsprodukter, såsom formaldehyd och flyktiga organiska föreningar (VOC).
  • Mögel som leder till ökade halter av allergener, irritanter, mykotoxin och MVOC.
  • Fukt och fuktskador i byggnader vilket leder till kemiska emissioner.

Påverkan av luftkvalitet på ADHD-symtom

Forskning har visat att dålig inomhusluftkvalitet kan påverka barns neurologiska utveckling och öka risken för att utveckla ADHD. En alldeles nyligen presenterad studie som genomfördes i Kina fann att exponering för flera luftföroreningar inomhus, såsom passiv rökning och renovering var kopplat till ökade ADHD-symtom bland skolbarn. [3]

En annan studie fann att exponering för luftföroreningar inomhus var kopplat till ökad risk för ADHD bland barn, särskilt när det gällde exponering för trafikrelaterade föroreningar. [4]

Vilken inverkan har mögel i hus?

Sambandet mellan vissa källor är mer utrett än annat. Just mögel i hus med de många avgivna metaboliterna från ett skadeställe är ännu inte så omskrivet och forskat kring, av någon underlig anledning.

Mögelskador i bostäder och arbetsplatser kan leda till en rad symtom och hälsoeffekter, inklusive neurologiska och kognitiva störningar. Det finns bevis för att mögelexponering har potential att bidra till utvecklingen av ADHD genom att orsaka inflammation i hjärnan, kognitiv försämring och neurologiska effekter. En studie från 2020 visade att ett barn med autismspektrumdiagnos förbättrades efter att ha blivit medicinerat mot invasivt Aspergillus, som är en vanlig mögeltyp i hus med fuktskada. [5]

Mögelexponering och neurologiska effekter

Forskning har visat att exponering för mögel och mykotoxiner kan orsaka en rad neurologiska effekter, inklusive minnesförlust, desorientering, nedsatt balans och koordination samt försämrad uppmärksamhet och reaktionstid. Denna exponeringsfaktor kan vara särskilt skadlig för barn, som är mer känsliga för mögel än vad vuxna i regel är. Dessutom kan långvarig exponering för mögel och mykotoxiner öka risken för att utveckla kroniska inflammatoriska sjukdomar som i sin tur kan förorsaka påverkan av hjärnfunktionen och kognitionen.

Studier kring ADHD och mögelexponering

Några studier har berört sambandet mellan ADHD, mögel och mykotoxiner. En studie från 2011 visade att personer som utvecklat ADHD och vidare en försämring av reaktionstiden vid exponering för mykotoxiner, hade signifikanta minskningar i uppmärksamhet och ökning av reaktionstid jämfört med kontrollgrupp. [6]

Andra studier som undersökt effekterna av mögelexponering på barns och vuxnas neurologiska och beteendemässiga hälsa fann att individer som exponerats för mögel och mykotoxiner hade signifikanta neurologiska brister och beteendeproblem, inklusive symtom som kan relateras till ADHD, t.ex. hyperaktivitet och kognitiva svårigheter. [7-9]

Sambandet mellan luftkvalitet och ADHD

Trots att det finns ökande mängd forskning som pekar på koppling mellan graden av luftkvalitet och ADHD, är det fortfarande oklart exakt hur dessa faktorer är relaterade. Det är troligt att en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till risken för utvecklande av diagnosen eller att symtom blir mer uttalade. 

Sammanfattningsvis visar forskningen att exponering för mögel och mykotoxiner kan ha en negativ inverkan på hjärnfunktionen och därför misstänks kunna kan bidra till utvecklingen av ADHD eller symtom som beskrivs under diagnosen.

Förebyggande åtgärder

Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för mögelrelaterade hälsoproblem, och att söka lämplig behandling vid misstanke om att vuxen eller barn har utvecklat symtom eller hälsoeffekter på grund av mögelexponering eller andra luftföroreningar. 

För att förhindra mögelrelaterade hälsoproblem etc. är det viktigt att vidta åtgärder för att kontrollera fukt och mögel i hemmet, i skolan samt på arbetsplatsen. Detta kan t.ex. innebära säkerställande av att det finns tillräcklig ventilation samt att det finns en avfuktare i husets riskkonstruktioner för att säkra fuktnivåerna i förhållande till gränsvärde för mögeltillväxt.

Vid misstanke om att det finns mögel i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen behöver det utföras en fuktteknisk inspektion, vilken också innebär att leta efter torra fuktskador. Vid skadefynd måste adekvat mögelsanering utföras.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här