...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Se upp för aluminiumslang för tilluft till ventilation

Aluminiumslang som angrips av fukt och mögel korroderar snabbare
Ibland eller rättare sagt ofta marknadsförs produkter utan eftertanke och kunskap. Ett exempel är när det rekommenderas aluminiumslang för dragning av ventilationskanaler. När man applicerar en slang av aluminium för tilluft, till ventilationsaggregat eller annan typ av ventilation, kommer den under vissa klimatförhållanden att utsättas för fukt. Då startar en korrosionsprocess där mögel kan accelerera korrosionen och producera samt lyfta ut potentiellt skadliga ämnen som via tilluften förs till inomhusmiljön.

Innehållsförteckning

Ventilation är viktig men den måste vara riktig

Allt mer forskning och evidens framlyfter vikten av god ventilation i hus, hem, boende och arbetsmiljö. 

Byggnadsmaterial och aktiviteter inomhus tillför fukt, partiklar och emissioner. Det finns sådant i inomhusmiljön som vi kan få hälsoeffekter utav. Därför är rätt mängd ventilationsluft per timme av vikt att justera in. 

Ännu har vi inte kommit till vägs ände i förhållande till vad som är de mest optimala ventilationslösningarna. Om inte energikraven varit så högt satta vore det enklare. Då kunde bra självdrag och öppna fönster samt dörrar vara en god lösning. 

Idag finns olika typer av aggregat för ventilation. Flera av ventilationsaggregaten baseras på dragning av slangar eller kanaler i metall alternativt plast. Förutom att damm över tid ansamlas i kanalsystemet så finns också risk att bakterier och mögel börjar växa i detsamma så korrosion startar. 

Mögel accelererar korrosion i aluminiumslang

Rör kan vara lite knöligt att dra för tilluft till ventilationssystemet man valt. För enklare och mer flexibel lösning rekommenderas och annonseras ofta korrugerad aluminiumslang. Det är en typ av flexibel slang som tillverkas av tunn aluminiumplåt. 

Vid tilluftsidan, d.v.s. där ingående luft tas in till huset, är aluminiumslangen periodvis under året utsatt för högre mängd fukt. Samtidigt samlas pollen, damm och mögelsporer i slangen. 

Över en viss relativ fuktighet kommer aluminiumet att börja korrodera, falla sönder. Korroderingen kan avsevärt öka när mögel gror och tillväxer inne i aluminiumslangen. 

Här syns mögel som växer på en plåt av aluminium
Här syns mögel (vitmögel) som växer på en tunn plåt av aluminium.

Möglet bryter ned aluminium i sin livsprocess, bl.a. genom avgivning av oxalsyra samt elektrokemisk process, och lyfter på så vis ut aluminiumpartiklar i ventilationsluften. [1-3]

Även om somliga studier lyfter fram motsatt information, gällande att vissa mögelarter kan skydda mot korrosion [4], har undertecknad under inspektion och i supportärenden sett kraftigt påverkad till sönderfallande aluminiumslang med invändig markant mögelpåväxt. 

Risk för ökad mängd mykotoxin

Förutom att mögel har förmåga att lyfta ut aluminium i luften så riskerar mötet med metallen orsaka ökad metabolitavgivning från möglet. Det innebär att mögelsvampen triggas av det den möter och anpassar sig därefter. Bland annat gäller det avgivning av mykototoxin, också kallat mögelgift. [5]

Även om ökad mykotoxinavgivning eller metabolitavgivning i övrigt inte sker, så innebär det ej att möglet inte släpper metaboliter. I regel produceras flera hundra metaboliter för varje spor som släpps från mögelangreppet. 

Innebär exponering hälsoeffekter?

Trots att forskningen inte har kommit särskilt långt inom området finns vissa belägg för faktiska och potentiella hälsoeffekter. Exponering för mögel och aluminium via inandning påverkar kroppen via direkt väg ut i blodet, upp i hjärnan samt ut i mage tarm. 

Eftersom Optihus håller på att sammanställa en längre artikel om frågan hälsoeffekter kommer svaret på frågan inte att skrivas ut i sin fulla omfattning. Däremot kan hänvisning till forskning om risker vid exponering av aluminium göras. [6,7]

Försiktighetsprincipen borde i ärendet kunna appliceras. Principen innebär att försiktighet och undvikande av exponering bör ske redan vid misstanke om hälsoeffekter. 

Misstanke om aluminiumets potentiella skadeverkan kan fattas via studier som visar att ackumulering av aluminium finns relaterat till flera sjukdomstillstånd såsom autism, alzheimer och multipel skleros. [8,9]

Sjukdomstillstånden ovan är också relaterade till fynd av ökade nivåer av mykotoxiner i kroppen. Sammantagen exponering är mycket komplex att medicinskt utreda. Därför vill Optihus påtala försiktighetsprincipen. 

Se över och rengör ventilationen

För att bibehålla syftet med ventilationen i hus bör man se över densamma. Eventuellt förekommande aluminiumslangar vid den fuktiga tilluftssidan, bör bytas ut till annat mer beständigt material. 

Rengöring är viktigt så att det inte ansamlas damm och annat, vilket ger bra grogrund för mögel och bakterier. Kan man inte själv genomföra rengöring av ventilationskanaler och ventilationsaggregat bör ventilationstekniker inkallas, gärna årligen.

Byte av filter i ventilationen är också mycket viktigt. Smutsiga filter kan innebära att luften kontamineras av fler mindre och eventuellt skadliga partiklar än annars. Luftflödet slår nämligen sönder större partiklar och får även ämnen på partiklarna att frigöras, t.ex. mykotoxiner på mögelsporer. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här