...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Asbest i hus och byggnadsmaterial – Hälsoeffekter och sanering

Asbest i hus

Asbest är ett begrepp som refererar till flera slags mineralfibrer som finns i berggrunden och under perioder har använts till bl.a. byggnadsmaterial. I arkeologiska studier har man kunnat påvisa att mineralerna upptäckts och använts flitigt redan för tusentals år sedan. Bland annat brukade man asbest som magring vid tillverkning av lerkärl och gjutformar. Det innebär att materialet tillsattes för att förbättra hållfastheten och värmebeständigheten i godset. Inget är känt om dåtidens människor visste att asbest kan leda till allvarliga hälsoeffekter. [1] Här svarar vi på frågor gällande asbestförekomst i hus och sanering.

Innehållsförteckning

Kort historik om asbest

Under 1940-70 talen kommersialiserades asbest tack vare sina egenskaper vid inblandning i olika material. Användning skedde i framtagandet av flera byggnadsmaterial till hus, packningar, bromsbeläggningar, friktionsmedel, plaster, resin, färger och värmeisolerande kläder osv. Asbestförorening har för bara något år sedan upptäckts i talk och barnpuder vilket beskrivits som så allvarligt att produkter återkallats från marknaden. [2]

Redan 1925 framförde Professor Matthew Stewart att risk för utvecklande av lungcancer kunde föreligga vid asbestexponering. [3] Det kom att ta hela 34 år innan J. Christopher Wagner med kollegor 1959 presenterade forskningsmaterial påvisande att asbestfibrerna kunde leda till en specifik typ av lungcancer. [4] En segsliten debatt startade om huruvida asbest kunde orsaka sjukdom eller inte. Wagner anklagades senare för att ha bytt sida och sälla sig till asbestindustrins nekande ifråga skadlighet. [5]

Bollen var dock i rullning och förbud antogs i Sverige i omgångar åren 1975 och 1982. EU – Europeiska Unionen antog baserat på bevisade hälsoaspekter 1999 ett direktiv som innebar förbud gällande marknadsföring och användandet av asbest samt asbestinnehållande produkter. Förbuden innebar bl.a. framtagande av ett rigoröst reglemente vid sanering av asbest i hus. [6] 

Var finns asbest i hus?

Asbestinnehållande byggnadsmaterial är vanligt att finna i hus från den period då kommersialiseringen skett. Antingen kan det tillkommit vid nybyggnation eller renovering.

Risk för exponering och framkallande av sjukdom betraktas som låg eller i princip obefintlig så länge aktuella material får ligga ifred och inte utsätts för rörelse och friktion. Däremot frigörs asbestfibrer som ett slags damm när man t.ex. sågar eller borrar i och bryter loss de olika aktuella materialen.

Takbeläggning

För bra hållbarhet och god livslängd användes asbest i skivor för yttertak. Bilden längst upp på sidan visar en typ av sådana takskivor. Skivorna kallas asbestcementskivor eller mer populärt för eternitplattor alt. eternitskivor. Begreppet eternittaktegel finns också.

Väggbeklädnad

Skivor innehållande asbest som väggbeklädnad

Samma cement och asbestbaserade typ av skivor användes som beklädnad av ytterväggar. Även här kom benämningen Eternit att brukas, då det var ett firma- och produktnamn sprunget ur latinets aeternitas som betyder evighet. Andra senare tillkomna öknamn är torparkex, norskt tegel och fattiglappar.

Öknamnen tilldelades eftersom Eternit var ett billigare material än träbeklädnad samt skifferbaserade material, samtidigt som det av vissa inte ansågs som estetiskt tilltalande. Namnen kan också ha kommit till p.g.a. den allt mer utbredda kunskapen om att asbest skadar vid inandning och därmed tilltagande impopulariet att ha materialen i sitt hus.

Eternitskivorna för fasadbeklädnad kan ha målats eller från fabrik färgsatts och finns därmed i andra färger än grå som här på bilden. Eternitplattor har viss värmeisolerade effekt och det kan tillsammans med kostnadsbilden, ljudisolerande verkan samt slitstyrkan också ha varit en anledning till den initiala populariteten.

Murbruk, fix, fog och kitt

Asbestfibrerna stärkte och tätade det material som inblandningen skedde i. Därför förekom det att man på så sätt stärkte eller något åt hållet armerade murbruk. I kakelfix och kakelfog fungerade asbesten även bra, likt i fogmassor mellan t.ex. olika typer av fasadbeklädnader, i kök och badrum. Asbest förekommer även relaterat till fönster, som drevmassa, kitt och fönstermassa.

Golv och golvlim

Asbestförstärkta golvplattor av vinyl blev riktigt populärt i hus under 60-talet. Vinylgolvet var slitstarkt, tätare och på det sättet mer lättstädat. Lite olika blandningar förekom i golvplattorna och en benämning är magnesitgolv. Ofta men inte alltid är plattorna mönstrade med melerade ränder i olika nyanser.

Golvmatta av vinyl samt lim med asbest

På undersidan av äldre skiktade golvmattor kan det finnas en gråaktig papp. Pappen kan innehålla betydande mängder asbest. Där fungerade den som ett alkaliskydd, en barriär mot alkalisk och kemisk nedbrytning av plastmattan då denna annars kunde komma i kontakt med betong och ev. förekommande lim. Asbestpappen motverkade också uppstigande fukt.
 
Limmet som användes för att fästa golvplattorna kan också vara asbestinblandat. Det förekom olika typer av lim och en av varianterna hade en mörkare till svart färg, varvid limmet kallas svartlim eller Mastix.
 

Isolering

Tack vare asbestens tekniska egenskaper kom mineralen att användas mycket i olika former av isolering. För att motverka frostrisk och värmeförlust isolerades vattenledningar med rörisolering. Vanligt är att det ser ut som att isoleringen för att hållas samman är inlindad i någon form av glasfiberväv eller gasbinda.

Rörisolerring med asbest

Dåtidens sprayisolering eller kanske bättre benämnt sprutisolering, var utifrån användningsområde varierande sammansatt, dock ofta med högre asbestmängder. Ett användningsområde var att sprayisolera metallkonstruktioner för kondensisolering, ljudisolering och för brandhämmande verkan.

Tillsättande kunde också ske i puts och fyllnadsmaterial vilket kunde användas såväl inomhus som utomhus. Beroende på isoleringens och putsens blandning kan ytan vara varierande grov. Eftersom målning förekommit kan ytans färg variera.

Sprayisolering med asbest
Se referens [7] för information om bilderna.

Asbestisolering förekom även i lösare mer fibrös form för sprutisolering och värmeisolering av väggar och bjälklag t.ex. vindsbjälklag. Asbestisoleringen i denna form kan vara lite lik dagens cellullosaisolering.

Innertak – takskivor

För estetisk, brandhämmande och ljudisolerade verkan användes asbestskivor som bl.a. innertak i hus och fastigheter. Dessa takskivor kunde vara perforerade för ytterligare ljudisolerande verkan.

Takskivor med asbest
 
Just dessa takskivor med asbest verkar inte vara så vanliga i villor, utan var mer förekommande i offentlig miljö och på vissa arbetsplatser. En vanligare typ av äldre innertakskiva och väggskiva i mindre hus är tillverkad av ett poröst sammanbundet trämaterial levererat under varumärket Treetex. Skivorna innehåller i sådant fall inte asbest.
 
Andra hårdare skivor såsom masonitskivor finns också utan asbest. Däremot kan det förekomma att masonit- och Treetexskivorna i efterhand målats med asbesttillsatt färg. Ytskiktet kan i sådant fall få en viss struktur.
 

Krypgrund, vind och källare

Efter mycket support och besiktningar har undertecknad sett eternitskivor bl.a. i krypgrund som blindbotten, d.v.s. taket i krypgrunden. Det kan också vara satt som rasskydd vid utsidan av krypgrund som är uppbyggd med kantbalkar. Dessa balkar går inte ända ned i marken utan vilar på plintar, och det kan utan rasskydd välla in markmassor i krypgrunden.

Plintgrunder och gamla torpargrunder kan vara delvis modifierade och för att efterlikna en grundmur sattes eternitskivor dit i efterhand. Sådana skivor återfinns också som blindbottenskivor. 

I somliga hus har skivorna satts som underlagstak på vind. Underlagstaket är det som ligger med distans under yttertaket, med syfte att skydda mot kondens som bildas på undersidan av yttertaket och droppar ned. Eternitskivorna skyddade också under byggtiden och om takläckage sker.

I källare kan asbestskivorna t.ex. ha använts i pannrummet för att motverka brand. I källare är det också vanligt att finna rörisolering med asbest.

Förutom här uppradade förekomster kan asbest också finnas i elledningar och elinstallationer, som värmeisolering i branddörrar, spisar, pannor, kakelugnar och värmesystem, i färger samt i ventilationskanaler och ventilationsaggregat.

Läs mer om var asbest kan finnas i hus under referenserna [6-9].

Köpa hus med asbest

När man ska köpa hus finns en lagstadgad långtgående undersökningsskyldighet. Det är svårt till omöjligt att åberopa asbest i tidsenliga hus som dolt fel. Generellt är det så att det man utifrån flera faktorer kan räkna med, inte gäller som dolt fel. Det är så oavsett om man som husköpare har kunskapen eller ej.

Lagen utgår inte utifrån lekmannens kunskap utan bl.a. ifrån hur det byggtekniskt förelåg under aktuella år huset är byggt. Även om olika tekniska lösningar i aktuellt hus ligger utanför det som beskrevs i dåtidens byggnormer, förekommer det att rättsliga prövningar avslår åberopan om dolda fel.

Asbest som är bundet till byggnadsmaterial frigörs inte så lätt till luften utan att materialen på något sätt kommer i rörelse eller bearbetas. Det är således i normalfallet ingen hälsorisk att vistas i huset. Dock gäller det att vara medveten om förekomsten av asbest om man ska renovera eller bygga till huset.

Att börja riva i asbestmaterial är konstaterat hälsovådligt eftersom asbestfibrer i form av damm frigörs till luften och därför följer med ned i luftvägar och lungor.

Om borttagning av asbest ska göras måste man vidta mycket noggranna åtgärder i form av personligt skydd och även se till att damm inte sprids i huset eller kontaminerar på annat sätt. Detta är både fördyrande och tidsödande åtgärder.

Har man köpt ett hus med asbestmaterial och funderar på att sälja eller ge bort materialet, är det viktigt att känna till förbudet härom. Det får inte på något sätt vidarelåtas. Dock kan det fortsätta användas på plats tills det tjänat ut. [10]

Asbestinventering

Det är inte alltid så enkelt att avgöra i vilka material asbest kan finnas. Därför är det bra att innan renovering etc. göra en inventering. Det innebär att man antingen anlitar sakkunnig person för inspektion eller skickar prov för analys. Det finns olika laboratorier som utför asbestinventering i form av att ta emot prov som analyseras.

Hur görs sanering av asbest?

Företag som utför asbestsanering måste ha utbildning och vara godkända samt uppfylla en rad direktiv som gäller både före, under och efter själva saneringen. Undantag finns för företag vid mindre arbeten. Reglerna gäller inte för privatperson, men Arbetsmiljöverket rekommenderar ändå att privatpersoner följer riktlinjerna. [10]

Här ses mineralen asbest med sina fibrer
Här syns asbestfibrerna i ursprunglig mineral.

Kortfattat går asbestsaneringen ut på att de som utför saneringen skyddar sig på bästa tänkbara sätt, via användande av halv, eller helmask med partikelfilter P3 som kan fånga upp asbestfibrerna. Om man inte använder helmask som skyddar ögonen kan tätslutande skyddsglasögon användas.

Korttidsoverall med huva, engångshandskar och skobeklädnad med slittåliga plastpåsar runt är också behövligt. Avsköljbar skyddsutrustning kan också vara aktuell likt skodon och handskar. Otätheter i skyddsbeklädnaden kan tejpas ihop.

Viktigt att tänka på är att asbest som fastnat på skyddsutrustningen kan frigöras till luften när man tar av sig utstyrseln. Försiktighet krävs och duschning med vatten innan avtagning är en fördel. Detta görs som bäst utomhus. Skyddsutrustningen som inte kan rengöras med vatten läggs i tät påse som försluts inför deponi.

För att skydda andra och sig själv gällande sekundär asbestkontamination ska utrymmet som saneras noggrant avskiljas från andra intilliggande utrymmen. Dörrar, trappor och passager sätts igen med byggplast. Spärrväggar kan ibland få byggas upp med en träram där byggplasten påfästs. Igensättning av ventilationsdon görs.

Undertrycksfläkt kan om möjligt tillfälligt under saneringen installeras så undertryck i saneringsutrymmet skapas. Det innebär att luft kontinuerligt blåses ut utomhus så att luft från utrymmet inte så lätt kan kontaminera intilliggande utrymmen, t.ex. när man försiktigt öppnar passager i byggplasten.

Luftslussar genom rum i huset kan också behöva byggas upp med samma metod. Ett komplement eller alternativ till undertrycksfläkt är att använda luftrenare för byggändamål. Åtgärderna gör tillsammans att asbestdamm inte så lätt sprids.

Själva materialet med asbest ska bearbetas så lite det är möjligt. Går det att ta bort utan att ta sönder detsamma är det en fördel. Material som finns utomhus, likt eternit, kan vattenbegjutas för att damm inte så lätt ska avges. Sker borttagning av asbest inomhus är det ur saneringssynpunkt en klar fördel att direkt lägga materialet i tätare typ av säckar, som förslutes med tejp innan man bär ut dem inför snar transport till deponi.

Om osäkerhet finns inför asbestsaneringen är det bra att ta kontakt med företag som utför tjänsten.

Dessa förhållningssätt anser Optihus även som adekvata vad det gäller mögelsanering. Dock finns ännu inget ordentligt reglemente ifråga mögel, då debatten om mögel befinner sig i samma skede som dåvarande asbestdebatten, då denna var en slags ordlek och kamp emellan olika åsikter och kanske främst mellan hälsomässiga och ekonomiska intressen. [2]

Eternitskivor har omtalats för att vara mindre känsliga för mögel än trämaterial. Det stämmer iofs. men mögelsvamp kan likväl vid tillräckligt höga fuktvärden tillväxa på och i till viss del i materialet.

En av anledningarna till att Eternit användes som blindbotten i krypgrund var just omtalandet om mögelbeständighet. Finns möglet på materialet råder anledning att vara än försiktigare redan vid inspektion och inventering, eftersom mögelskada sprider ohälsosamma ämnen och partiklar kallat mögelmetaboliter i hela krypgrunden.

Medför asbestexponering hälsoeffekter?

Matthew Stewart och J. Christopher Wagner var pionjärer genom att relativt tidigt i förhållande till förbudet av asbest framföra att exponering genom inandning kunde föranleda sjukdom. [3,4] De konstaterade att asbestfibrer kunde fastna bl.a. i lungvävnad och på så sätt längre fram i livet leda till svåra hälsoproblem.

När asbestfibrer fastnar i lungan kan det orsaka ärrbildning och lungsäcksutgjutning vilket kallas Pleuraplack. En annan typ av relaterad hälsoeffekt är cancer benämnd Mesoteliom som kan uppstå i lungvävnad och i bukhinnan. Det är en ovanligare cancertyp som kan ta upp till 40 år att utveckla efter exponering.

Asbestos innebär att asbest genom de ohälsosamma egenskaperna gör att det bildas mer bindväv i lungorna, vilket leder till andningssvårigheter etc.. Asbestos kan uppstå flera år efter exponering. Lungcancer är ytterligare sjukdom som kan uppkomma så länge som 20 år efter att man inandats skadliga mängder fibrer.

Statistisk utvärdering visar att rökare är känsligare för påverkan av asbest än icke rökare. [11,12] Intressant nog är det också konstaterat att rökning innebär högre risk att drabbas av lungcancer om det finns radon i vistelsemiljön i hus. Läs mer om radon i hus. Ytterligare ämne som har med rökning och hälsorisker att göra är formaldehyd.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här