...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Allt om avfuktare i krypgrund

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering. 

Här ges en guide som ingående och med vidare referenser förklarar och motiverar till val av avfuktare, förutsättningar, installation, drift, service och annat. Meningen med informationen är bl.a. att husägare själva ska kunna utföra arbetet för att spara in på utgifter. 

Innehållsförteckning

Krypgrund och behov av avfuktare

Krypgrund är vanligen en uteluftsventilerad grundläggning som möter marken under huset. Typen av grund började efter nya byggregler, kvalitetssäkringssystem och energibesparingskrav byggas med mer isolering i golvbjälklaget än vad som normalt fanns i föregångaren torpargrund.

Samtidigt byttes isoleringen ut från sågspån etc. till mineralull som var fuktkänsligare och lättare kan bli angripen av mögel och jordbakterier

Eftersom krypgrunder är svalare än luften ute under varmare årstid, kommer den relativa fuktigheten i utrymmet att öka när luft ventileras in. Dessutom kan fukt transporteras upp från marken och via grundmurarna så att blindbotten och golvbjälklaget med dess isolering påverkas negativt. 

För att motverka de negativa effekterna som fuktlasten totalt utgör har det blivit praxis att installera avfuktare. 

Val av avfuktare

När man ska välja avfuktare till sin krypgrund finns några grundläggande aspekter att beakta. 

Eftersom krypgrundsklimatet är svalt kan man generellt inte sätta tillit till att en kondensavfuktare ska klara avfuktningen. Kondenstekniken kräver ett varmt klimat för att kunna uppnå sin fulla kapacitet. Tillika sjunker avfuktningskapaciteten desto kallare det blir i luften som ska processas. Kondensavfuktarens interna delar riskerar dessutom att sättas igen med is när lufttemperaturen blir för låg. 

Kondensavfuktare i krypgrund cirkulerar inte luften tillräckligt och klarar inte svalare temperaturer

Som bilden här visar är de flesta kondensavfuktare inte försedda med stosar för att spridning av den avfuktade luften ska kunna ske. I en krypgrund kan det medföra att alla sektioner och hörn inte avfuktas tillräckligt bra. Risk finns att köldbryggor byggs upp där avfuktningen inte riktigt kommer åt. Köldbryggor är svalare ställen där det bildas ett fuktigare mikroklimat. När den torrare luften inte sprids bort från avfuktaren så kan återcirkulering av luften in i aggregatet ske för tidigt. Förutom osäkert resultat ger det sämre driftsekonomi.

Idag väljer de flesta hustillverkare, entreprenörer, saneringsfirmor samt husägare den säkrare tekniken som sorptionsavfuktare innebär. Sorptionsavfuktare kan ge bra avfuktning ned till minusgrader om så krävs. Inte heller förloras avgörande kapacitet i lite varmare klimat.

Sorptionsavfuktare i krypgrund meed fördelning av den avfuktade torra luften

Från sorptionsavfuktaren kan torrluften fördelas ut via flexibla slangar eller rör, så att krypgrundens alla sektioner tillses vara tillräckligt torra. Ytterligare fördel med sorptionstekniken är att fukten inte behöver dräneras bort i form av vatten. Istället ventileras fukten ut som vattenånga från avfuktaren via en slang som lämpligen dras ut genom ett ventilhål i grundmur. 

Rätt avfuktningskapacitet

Det gäller att inte bara välja krypgrundsavfuktare utefter prislappen. Tillräcklig avfuktningskapacitet måste tillses utefter krypgrundens storlek och övriga förhållanden. 

Vad som står angående kapacitet i tillverkarnas broschyrer och annonsering måste ofta omvärderas utefter de faktiska förhållandena. Här ges några exempel:

Kan inte byggplast – byggfolie läggas över marken i krypgrunden så kommer fuktlasten att vara högre. Det kan krävas dubbel avfuktningskapacitet eller ibland mer, allt utifrån hur mycket markfukt som avges. Märk väl att den installerade avfuktaren sänker ångtrycket i luften. Då kommer ångtrycksskillnaden mellan mark och luft att öka. Ångtrycksutjämning sker mellan mark och luft, varvid det hela tiden kommer att ”strömma” upp mer fukt som avfuktaren måste få bort. 

Vidare bör avfuktningsaggregatet ha tillräcklig kapacitet för att i tillräcklig mängd kunna sprida den avfuktade luften till krypgrundens alla sektioner. Den interna cirkulationen av luft måste tillses vara tillräcklig för säker avfuktningsverkan.  

Bra är i regel att välja avfuktningskapacitet som ligger ett snäpp över det behov som finns. Ibland uppstår då frågor om en större sorptionsavfuktare drar mer el än vad en mindre gör. Eftersom en större sorptionsavfuktare har högre kapacitet, kommer den att avfukta snabbare än en mindre. Det innebär att driftsekonomin i slutänden blir densamma. Samtidigt måste det värderas in att ett större aggregat inte slits på samma sätt som ett mindre med fler driftstimmar gör. 

Det exakta valet av avfuktare i förhållande till krypgrundens behov, lämnar vi öppet för förfrågan och support. För oss är det viktigt att allt blir rätt. 

Förberedelser

Det är bra att vara införstådd med vad de förberedande stegen är inför att avfuktaren ska monteras.

Personligt skydd

Den första förberedelsen att tänka på är personlig skydd. Luften i krypgrunder är i regel inte hälsosam att inandas och exponeras för. När man kryper runt rörs damm och andra föroreningarr upp från marken. Det kan inbegripa många olika metaboliter från mögel och bakterier, såsom mykotoxiner, endotoxiner och en mängd annat som är potentiellt symtomframkallande eller rent av hälsopåverkande

Till personligt skydd räknas andningsmask (helmask/halvmask) med partikelfilter P3 samt även kolfilter A1. Vissa ämnen som kan finnas i krypgrundsluften fastnar inte i partikelfiltret varför ett gasabsorberande kolfilter är viktigt som kombinerande skydd.  

Bra är även att ha rejäla knäskydd. Det kan ligga vassa föremål på marken samtidigt som knäna snabbt blir ömma och svidande av allt krypandet. Se därför också till att byxorna under overallen inte är av typen med grövre skavande tyg.

Engångsoverall är bra att ha för att inte sprida lukter och annat till andra utrymmen och tvättmaskinen. Overallen slängs när man är färdig med det grundläggande arbetet, och kan bytas mellan de olika arbetspassen, om det krävs mer än en dags förberedande krypgrundsarbete. 

Städa marken

Marken i krypgrunder är vanligen mer eller mindre kontaminerad med allt från gammal död växtlighet till byggspill och annat skräp. 

Organiskt material som blir fuktigt fungerar som näring till mikrobiell tillväxt. Tillåts det ligga kvar när byggplast läggs kan mikrobiellt angrepp öka eller tillkomma. Vid tillräcklig mängd av byggspill etc. kan mikrobiell lukt bildas och till sist tränga igenom byggplasten. I allra värsta fall kan äkta hussvamp utvecklas och leta sig uppåt mot golvbjälklaget och vidare i huskonstruktionen. Hussvampen har nämligen till skillnad mot andra rötsvampar förmåga att transportera vatten genom sina hyfer, och kan därför spridas till torrare delar av huset. 

Städningen av marken bör utföras noggrant, men riktigt allt smått byggspill etc. kan vara svårt att få bort annat än att gräva ur markmaterial. För att motverka mikrobiell tillväxt kan vanligt vägsalt strös över marken innan byggplasten läggs. I normalfallet räcker det att strö 3-5 kg salt per 10 m2 markyta. Saltet bör inte strös alldeles intill grundmurar, hjärtmurar eller plintar. Det eftersom salt drar till sig fukt och kan verka korrosivt mot metall såsom armeringsjärn m.m..

Läggning av byggplast

För att på korrekt sätt kunna gå till nästa moment vilket innebär läggning av byggplast, är det viktigt att tillse så vatten inte kan ställa sig uppe på byggplasten.

Runt eller inne i vissa krypgrunder kan dränering behövas. Finns inte tecken på att det tidigare funnits översvämning så kan man dock släppa dräneringen. Inte heller behöver det i sådant fall läggas singel eller makadam mot marken. Av ren slentrian eller okunnighet ges ofta sådant råd, som om det inte behövs endast gör installationen av avfuktaren onödigt dyr, jobbig och tidsödande. 

Byggplasten läggs noga över hela markytan, alternativt också en bit upp på grundmurarna. Dra absolut inte byggplasten hela vägen upp på grundmuren. Det kan göra så att fukt vandrar upp i muren mot syllen där fuktskador sker. 

Skarvar i byggplasten tejpas som allra bäst med någon typ av för byggplast avsedd montagetejp. 

Stänga igen ventilationen

För att avfuktaren inte ska behöva jobba direkt mot uteluften är det viktigt att stänga igen ventilationsöppningar samt andra otätheter i krypgrundens grundmurar. 

Det går att mura igen ventilationsöppningarna, eller skära ut och använda en bit 20 mm tjock frigolitskiva som tätning. Skivan ska vara lite mindre än ventilationshålet. Den ska föras in i hålet så långt det går, mot ventilgallret etc.. Sedan fogskummar man runt skivan. Det kommer då att bli tätt och lite isolerat samtidigt som avfuktaren får bättre möjlighet att hålla syllkonstruktionen ovanför ventilationshålet torr. 

Även luckor in till krypgrunden bör tätas. 

Avfuktarens olika delar och funktion

Det finns några saker att ha koll på gällande avfuktaren med dess tillbehör, för att installationen ska bli optimal och krypgrundsanpassad. 

Två sorptionsavfuktare som är lämpade för krypgrund

På bilden visas två svensktillverkade sorptionsavfuktare, en från DryBox och en från Acetec. Dessa avfuktare fungerar via samma teknologi, men placeringen av stosarna skiljer sig åt.

DryBox har två torrluftstosar på framsidan, medan Acetec har valt att ha en torrluftstos samt även våtluftstos på enhetens framsida.

Här ses baksidan av avfuktarna

Här ses baksidan av avfuktarna. Det vita är dammfiltret. Där dras fuktig luft in i avfuktaren när dess styrsystem aktiverar avfuktningen alt. endast när fläktdrift är aktiverad. Den fuktiga luften som dras in för avfuktning kallas processluft. Baksidan av avfuktarna kan således kallas för processluftsidan. 

På det orangea aggregatet finns stosen för anslutning av våtluftslang på denna sida, nere i högra hörnet. 

Avfuktare med ansluten våtluftslang samt utloppsplåt

Här visas ena avfuktaren med en ansluten våtluftslang samt utloppsplåt. Meningen är att utloppsplåten ska monteras på utsidan av krypgrundens grundmur, så att den fuktiga luften från avfuktningsprocessen ska ledas direkt ut. Kopplingsklämmor används för att säkra våtluftslangen mot stosarna på avfuktaren samt på utloppsplåten. Klämmorna visas ej på bilden.

Våtluftstos till avfuktare

Utloppsplåtarna kan ha lite olika dimension beroende på vilket fabrikat av krypgrundsavfuktare man väljer. Funktionen är dock densamma. Det finns ett smådjursgaller vid utloppet så att möss inte ska kunna ta sig in. 

På baksidan av utloppslåtarna finns en stos för slanganslutningen från avfuktaren

På baksidan av utloppsplåtarna finns en stos för infästning av våtluftslangen från avfuktaren. Även här används kopplingsklämma för att slangen ska sitta säkert på plats. 

Fördelning av den avfuktade luften är viktigt så att krypgrundens alla sektioner och hörn avfuktas tillräckligt. För ändamålet kan man använda spirorör i metall eller kostnadsbesparande och tidsbesparande det valbara tillbehörspaket som vi har. 

Tillbehör med torrluftslang samt förgrening, kopplingsklämmor och ändhylsa samt skarvhylsa.

Bilden visar tillbehör som flexibel torrluftslang, förgrening, skarv- samt sluthylsa och de viktiga kopplingsklämmorna för att hålla ihop torrluftsystemet som ansluts till avfuktaren med dess torrluftstos eller torrluftstosar. 

Avfuktare med ansluten torrluftslang för att sprida runt den avfuktade luften i krypgrunden

Här har torrluftslang anslutits till torrluftstosen på avfuktaren. Slangen finns i längder om upp till 15 meter och är enkel att dela i kortare längder. I änden på slangen har det förts in en sluthylsa. Då hålls slangen öppen och man kan fästa den utdragen via en skruv på lämpligt ställe där den avfuktade luften ska ventileras ut. 

Principen gällande avfuktare i krypgrund är att man ansluter våtluftslang till utloppsplåt och torrluftslang för spridning av den avfuktade luften

Ingående i grundprincipen för ett fungerande avfuktningssystem är att våtluftslang anslutes till utloppsplåten som monteras utomhus mot grundmur. Samtidigt ansluts torrluftslang mot avfuktaren för att den avfuktade luften ska spridas och kunna göra nytta inne i krypgrunden. 

Installation av avfuktare i krypgrund

Börja med att titta ut lämpligt ställe att placera krypgrundsavfuktaren. Det ska vara innanför en ventil eller där det går att ta upp ett hål ut genom grundmuren. Eftersom dammfiltret ska bytas regelbundet är det bra att placera aggregatet lätt tillgängligt. 

Det spelar inte så stor roll var aggregatet placeras inne i krypgrunden så länge torrluftslangarna kan dras på bra sätt för optimal luftcirkulation. Dock är det ett bra läge att att placera den åt norr eller nordväst inne i grunden. Det brukar i regel bli svalare och fuktigare åt dessa väderstreck. Det finns undantag med extra fuktbelastade krypgrundssektioner varför placering kan behöva anpassas.

Utloppsplåten och våtluftutblåset bör inte dras ut under trappa eller altangolv etc.. Vid utomhusklimat med minusgrader kan utventilerad fukt frysa till is. Fuktskador kan också uppstå. 

Ta bort ev. ventilgaller i det ventilationshål som ska användas för våtluftutdragningen. Montera våtluftslangen på utloppsplåten med en kopplingsklämma så att den inte lossnar. 

Dragning av våtluftslangen genom ventilhål i grundmur görs utifrån

För in slangen genom ventilhålet utifrån. Fäst utloppsplåten med två skruv och plugg i grundmuren. 

Om det är så att fasadklädseln sticker ut en bit utanför grundmuren och kanske ned en bit framför ventilhålet, är det bra att komplettera med en plåt så att våtluft inte letar sig upp i fasadventilationen. 

Våtluftslangen ansluts till avfuktarens våtluftstos

Avfuktaren placeras så att den fritt kan dra in processluft genom dammfiltret på dess baksida. Den kan med fördel även höjas upp från marken genom att placeras på lecablock, frigolitskivor eller annat lämpligt. Det skyddar avfuktaren från eventuell mindre översvämning och direkt kyla/köldbrygga från marken. 

Våtluftslangen ansluts mot aggregatets våtluftstos med en kopplingsklämma. Därefter tätas ventilationshålet runt slangen med fogskum. 

Nu är det dags att ansluta torrluftslangar för bra spridning av torrluften samt god luftcirkulation inne i krypgrunden. 

Exempel på torrluftdragning i krypgrunder

Det finns avfuktare med endast en torrluftstos och det finns fabrikat med två eller flera. Vi utgår här i installationsexemplen till att börja med att det endast finns en stos. 

Installationen av avfuktare i liten krypgrund är enkel, med en slangdragning för spridning av den avfuktade luften

Här är ett exempel på en liten krypgrund där någon av de mindre sorptionsavfuktarna är lämpliga. Från de mindre aggregaten kan man i regel dra 7,5 meter torrluftslang utan problem. Längre än så kan medföra tryckfall i systemet vilket minskar avfuktningskapaciteten. Ska längre dragning ske från en mindre avfuktare bör förgrening göras, helst nära avfuktaren så att motståndet i slangarna minskar. 

Här i en något större krypgrund som består av en sektion sker förgrening av torrluften längst bort från avfuktaren

I en något större krypgrund som består av en sektion, sker förgrening av torrluften längre bort från avfuktaren. Sluthylsorna som förs in i slangen används här i flera syften, som uppfästning, hålla slangänden öppen samt för att medge enklare strypning. 

När torrluftslangen från avfuktaren förgrenas ut, kommer luften att leta sig ut lättaste vägen. Det kan resultera i att det kommer högre flöde ur en slangände än ur en annan, särskilt ur den kortare dragningen. För att jämna ut flödesbilden används väv- eller montagetejp att strypa slangarna vid sluthylsan.

Kontroll av luftflödena kan göras med handen. Ett lätt luftflöde räcker i allmänhet för bra avfuktning. Om man har strypt för mycket går det lätt att klippa bort lite av tejpen.

Här är en skiss som visar avfuktare i krypgrund med 3 sektioner

Installationsskissen ovan visar en krypgrund med 3 sektioner, vilka är ventilationsmässigt anslutna till varandra via kryphål i hjärtmurarna. Här fördelas torrluftflödet ut i 4 separata utblås. Viktigt är att strypa flödet i varje utblås så att det ungefär bara återstår 25% av öppningarna. Sedan när avfuktarens fläkt är i drift kontrolleras om strypningen behöver justeras. 

Mittsektionen lämnas utan direkt torrluftutblås. I regel är mittsektionen relativt torrare. Samtidigt kommer luftflödet från de andra sektionerna att passera igenom mittsektionen på väg tillbaka till avfuktaren. 

Insstallationsförslaag gällande EvoDry 24P avfuktare

Det går ibland bra att utnyttja krypgrundens uppbyggnad för att minimera torrluftdragningen. Bilden ovan visar att hål tagits upp i hjärtmurarna så att torrluft fördelas ut i sidosektionerna, och vidare tillbaka till avfuktaren.

Viktigt är att utrymmen dit man kopplar luftflödet har tillräckligt stort ventil- eller kryphål för cirkulationens skull. Det krävs drygt 100 eller 125 mm hål för att dra in avfuktad luft, men minst 300×300 mm hål för cirkulationens skull. Om cirkulationshålet är för litet kommer övertryck att byggas upp inne i det utrymme dit man kopplat torrluften att ventilera in. 

E-maila gärna en enkel skiss på din krypgrund sedd ovanifrån. Märk ut ventilationshål i grundmurarna och ange mått. Sedan återkommer vi med installationsförslag som vi tillsammans går igenom. Vi utför även installation av avfuktare om så skulle vara av intresse.

Montera avfuktaren utanför krypgrunden

I vissa torpargrunder eller krypgrunder kan det vara lågt i tak, så lågt att utrymmet inte är krypbart.

Avfuktare kan därför vara svår att placera inne i utrymmet. Då kan en extern placering och montering göras. Villkoret för sådan montering är att avfuktaren inte bara är försedd med torrluftstos, utan även processluftstos. 

Förklaring hur avfuktare till krypgrund fungerar

A: Här dras processluft upp från en torpargrund till avfuktaren, som är försedd med processluftstos.
B: Här ventileras avfuktad luft ned i grunden.
C: Våtluften ventileras ut genom ett upptaget hål i väggen, där våtluftslangen dras igenom. 

Torpargrund med avfuktare

Så här kan fördelningen av torrluft se ut nere i grunden. Detta är en lösning som kan tillämpas vid renovering där man inte vill eller kan gräva ut grundutrymmet så att det blir krypbart. 

Avfuktaren kan alternativt monteras i en tät och isolerad låda intill grundmurens utsida.

Hur kan avfuktaren övervakas?

Att krypgrundsavfuktaren fungerar som den ska är viktigt. Om den av någon anledning skulle stanna eller tappa för mycket i avfuktningskapacitet så kan det efter en tid bli fuktskador. 

Vissa avfuktare har en sladdansluten display som kan dras upp från krypgrunden upp i huset. Där övervakar man värden gällande temperatur och fukt så ofta som önskas. 

Har avfuktaren inte en display så finns det trådlös hygrometer att använda. Då monteras en eller flera sändare i krypgrunden, vilka regelbundet skickar temperatur- och fuktvärden till en basenhet som placeras uppe i huset. De trådlösa hygrometrarna finns med och utan loggningsfunktion. Genom att logga värden kan man i efterhand gå in och titta på dessa för att se att allt fungerat bra. 

Det finns även trådlösa hygrometrar som kopplas in mot Internet och en molnfunktion. Möjlighet ges då för klimatövervakning på distans. Var man än är kan aktuella värden hämtas upp via en app i mobiltelefon eller i dator. Det kan vara perfekt under semestern eller för att övervaka avfuktaren i sommarstugans krypgrund m.fl. applikationer. 

En annan fuktmätare som används vid kontroll är fuktkvotsmätare. Det är en insticksmätare som används för att kontrollera hur fuktigt det är i byggnadsmaterial. Fuktkvotsmätaren kan också användas för kontroll av att avfuktningen verkar tillfredsställande i alla krypgrundens sektioner och hörn. 

Kan avfuktaren sanera mögel?

Ett antal gånger har frågan inkommit om avfuktare kan sanera mögel i krypgrund. Riktigt så väl är det inte, men avfuktningen tillser att mögletillväxten torkar ut och lägger sig i träda. Hur länge mögelsporer kan ligga i träda finns inga uppgifter om, men det kan troligen röra sig om många år. 

Även om tillväxten torkar ut så finns en mängd mögelmetaboliter kvar. Samtidigt kan torrt mögel i viss mån spridas mer från angreppsstället än annars. 

Avfuktare har dock en lätt effekt som luftrenare. Det är nämligen så att giftiga ämnen samt mycket små partiklar kan bli luftburna genom att binda till vattenmolekyler. När avfuktaren forcerar bort fukt från luften och ventilerar ut fukten utomhus så följer en del av föroreningarna med. Då man sällan avfuktar mer än ned till 55-65% fuktighet så kommer föroreningar i varierande grad att finnas kvar i krypgrunden. 

Får avfuktning bort lukt?

I allra bästa fall kan lukt som kommit upp i huset från krypgrunden förvinna när avfuktning startats. Det gäller särskilt lite lättare lukter som endast kommer intermittent och inte sätter sig i kläder eller andra material. 

Finns mögel och jordbakterier i sådan mängd att deras luktande ämnen, i ett samlingsnamn kallade MVOC, har luktkontaminerat olika byggnadsmaterial, är det allra bästa att byta materialet.

Man kan alternativt och i kombination med renovering installera en undertrycksfläkt tillsammans med avfuktaren. Dessa enheter serieinstalleras med varandra och fungerar mycket bra tillsammans för bästa möjliga luktkontroll. Med en extra fläkt för undertryck motverkas luft- och luktläckage uppåt i huset. 

Samma princip med extra undertrycksfläkt gäller också om man får upp för mycket radon i vistelsemiljön, samt om det finns kemisk luktande skador från träskyddsmedel som kreosot samt klorfenol utlösande luktande kloranisoler.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

4 svar på ”Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation”

 1. Jag har en 60 kvadrat (50 kubik 11,5×5,5×0,8) stor krypgrund. Krypgrunden är plastad 15 cm upp på muren och sedan ligger där betongtäckmatta ca 40 cm upp. En liten bit under ventilerna.

  Jag sitter och tittar på adsorptionsavfuktare. Jag inbillar mig att två stosar skulle passa mig och då snackar vi väl DryBox X2, DryBox X4 eller TrygghetsVakten DH4? Vilken skulle ni föreslå?

  Gör det stor skillnad om jag sätter avfuktaren i Nord-nord-västlig riktning eller Öst-nord-östlig riktning?

  Är det bättre att ha högflöde på västlig sida om huset även om själva avfuktaren står där?

  Svara
  • Hej Alex,

   Det som du beskriver om byggplast och krypgrundsisolering låter bra. Om den lösningen inte räcker till för att hålla fuktnivåerna under risken för mögel (75%RF / 17%FK), är det bra att komplettera med sorptionsavfuktare.

   DryBox X2 och X4 saluförs mer som gör-det-själv medan DH4 är en favorit bland installatörer samtidigt som den är lite mer ljuddämpad och har en processluftstos. Det är mycket bra avfuktare vilken som. X4 och DH4 har energisnålare styrning än X2. Man kan dock ställa X2 manuellt, att köra relativt energisnålt.

   Placeras avfuktaren i utrymme där det är fuktigare än i andra utrymmen som ska betjänas så kommer den att direkt styra efter det fuktigare klimatet, vilket ibland kan vara en fördel. Annars spelar placeringen i krypgrunden inte så stor roll. Dock kan den södra sidan vara torrare under sommaren när solen lyser och värmer upp grundmur samt marken.

   Meningen med att fördela ut torrluften i krypgrunden med dess olika sektioner är att luften ska sättas i cirkulation överallt. Meningen är också att leda bort torrluften från avfuktaren så att man får maximal nytta av avfuktningseffekten. Om den avfuktade luften recirkulerar för tidigt in i sorptionsavfuktarens processluftsflöde, kommer driftstiden att öka. Bra är således att installera slangsystemet så att högflödet (i synnerhet) dras så långt bort från avfuktaren som möjligt.

   Tack för dina frågor!

   Mvh Jerker Andersson

   Svara
   • Tack för svaret! Jag känner mig helt klart klokare nu.

    Nej jag är nog lite skeptisk till att isoleringen kommer hjälpa av sig självt. Jag har fått till en 1-3 grader varmare krypgrund (beroende på tröghet) nu här på vintern.

    Men det är ju så klart på sommaren som jag mer eller mindre ligger på 90%RF i luftfuktighet från juni till mitten av september (temperatur runt 16 grader). Detta innan installation av isoleringen. Jag GISSAR på att jag i bästa fall kan komma ner till 80%RF och då är vi ju ändå i möjlig mögeltillväxtszon.

    Tycker du att jag skall vänta tills juni/juli och se hur det blir med min isolering innan jag installerar en avfuktare? Det kanske är det rimligaste.

    När du skriver processluftstos, menar du en slang för den fuktiga luften istället för ”filtret” på baksidan? Och det skulle i teorin innebära att man skulle kunna placera avfuktaren i ett annat utrymme men kanske i praktiken att man kan ”rikta” upptaget av fuktig luft litegrann?

    Skulle jag kunna skicka över en planskiss och data och utifrån det så plockar ni ihop ett paket (avfuktare plus slang) som jag kan köpa av er? Plus hur jag skall tänka för att få rätt utblås (tejpning av utblåsen). Kanske även ge en mer distinkt rekommendation på avfuktaren utifrån om jag har preferens. Fast å andra sidan verkade det nästan som att i mitt case spelade det ingen roll? Men två stosar var rätt tänkt i vart fall?

    Svara
    • Hej Alex,

     Krypgrundsisolering hjälper till att minska fukthalten främst under sommaren, men det är inte säkert att den går så pass stor nytta att den utesluter avfuktare. Dock minskas driftstiden gällande avfuktningen om man får till en någon grad varmare krypgrund.

     Jag hade väntat för att utvärdera om krypgrundsklimatet blir sådant att avfuktning behövs.

     Med processluftstos menas att det på avfuktaren även sitter en stos där den fuktiga luften dras in i avfuktaren. Innanför processluftstosen sitter dammfiltret. Ja man kan via denna lösning och stos placera avfuktaren utanför krypgrunden. Det öppnar också möjlighet att göra en installation där luft dras från en del av krypgrunden till avfuktaren, och att denna samtidigt via torrluftstosar fördelar ut torrluft i andra delar av krypgrunden.

     Ja, det går fint att E-maila en enkel planskiss där krypgrundens mått, väderstreck, ventilationshål samt ev. inre uppdelning märkts ut. Två stosar är helt rätt tänkt utifrån din beskrivning.

     Tack för din kommentar!

     Mvh Jerker Andersson

     Svara

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4