...
Optihus AB
Optihus AB

Acetec EvoDry 12H sorptionsavfuktare med manuell hygrostat

Acetec EvoDry 12H är en avfuktare av typen sorptionsavfuktare. Det innebär att kapaciteten är hög och säkerställs även i svalare miljö.

Aggregatet lämpar sig för såväl tillfällig vattenskadeavfuktning som för mer permanent installation i husets riskkonstruktioner. Andra applikationer är i sommarstuga, båt, husbil, husvagn samt i container.

Styrsystemet i EvoDry 12H baseras på en manuellt justerbar hygrostat. Med hjälp av hygrostatvredet ställer man in börvärdet gällande relativ fuktighet, d.v.s. när avfuktaren ska starta.

Med bra torrluftflöde finns möjlighet att leda ut den avfuktade luften en bit samt förgrena torrluftsutblåset. 12H kan kompletteras med stos för processluften om installationen kräver det.

Avfuktaren levereras med 1 st dammfilter, 1 st våtluftslang 1,5m, 1 st utloppsenhet.

11.590kr

Artikelnummer 202212H Kategorier , Etikett

Vilken avfuktningsteknologi använder Acetec EvoDry 12H?

EvoDry 12H är framtagen med energiprestanda i åtanke och använder sorptionsteknologi för att kunna vara verksam även ned i svalare rumsklimat. Som sorptionsavfuktare baseras funktionen på ett inbyggt roterande sorptionshjul. Det är uppbyggt av fuktabsorberande silica-gel där det går en mängd små luftkanaler genom materialet. 

När avfuktarens hygrostat avkänner att rumsklimatet blivit för fuktigt kommer avfuktningen att aktiveras. En energisnål fläkt blåser fuktig luft (processluft) genom sorptionshjulet. På andra sidan hjulet blåser den avfuktade luften ut (torrluft).

För att regenerera sorptionsmaterialet finns det ett mindre självreglerande PTC-element som avger värme mot en del av det förbipasserande hjulet. Värmen gör att fukt lyfts ut och blåser ut genom en våtluftslang. Avfuktningsprocessen pågår så länge hygrostatsystemet avkänner att det behövs. Sedan går avfuktaren i standby tills den behövs igen. 

Acetec EvoDry 12H visande tre olika luftflöden under avfuktning

Bilden ovan visar de tre olika luftflödena som är aktuella under själva avfuktningsprocessen. Fuktig processluft sugs in på baksidan av EvoDry 12H (blå pil). Våtluft blåser ut genom våtluftstosen (röd pil). Den avfuktade luften fläktas ut genom torrluftstosen (grön pil).

Hur kan avfuktaren installeras?

Installationsprincipen bygger på att avfuktarens våtluft ska drivas ut som vattenånga genom medlevererad våtluftslang och att torrluften fördelas väl. 

Viktigt för att säkerställa hela det betjänade utrymmet är att torrluften sprids ut på korrekt sätt. På torrluftstosen kan 125mm av tillbehöret flexibel slang anslutas. Är det enbart ett rum som är mer långsmalt så räcker det att dra torrluftslangen mot andra änden och avsluta den ca. två till tre meter från grundmur, vägg etc..

Installation i krypgrund med två sektioner

Exempel på installation av Acetec EvoDry 12H och 12P i krypgrund

Torrluftflödet i Acetec EvoDry 12H är tillräckligt starkt för att det ska kunna fördelas till två utblåspunkter t.ex. i krypgrund likt bilden beskriver. Efter sorptionsavfuktarens torrluftstos ansluts tillbehöret förgrening. På förgreningen ansluts 125mm flexibel slang på vardera sida. Dessa slangar dras vidare in i de separata sektionerna i krypgrunden. Hela krypgrundens luftvolym kommer sättas i cirkulation när avfuktaren drar in och samtidigt skjuter ut luft. 

Maximal längd av tillbehöret slang som kan användas till EvoDry 12H är ”1 x 7,5m x 125mm”, eller ”2 x 7,5m x 125mm” som bilden illustrerar efter förgreningen.

Kommer det mindre mängd torrluft genom en av de två slangarna kan man strypa den där det kommer ut mest. Har man dragit en kortare och en längre slang så brukar det komma ut mest genom den kortare. 

Extern installation av avfuktaren med processluftstos

Det finns i grundpaketet redan en stos monterad för anslutning av torrluftsdragning. För att kunna ansluta slang eller rör även till processluften finns tillbehöret processluftstos. 

Installationen av Acetec EvoDry 12H blir med två stosar mycket flexibel. Det går att hämta luft som ska avfuktas från ett eller ett par ställen samtidigt som den avfuktade luften släpps ut på upp till två andra ställen. 

Med installationslösningen finns möjlighet att lösa extern montering av 12H. 

Extern insttallation av Acetec EvoDry 12H eller 12P

Bilden visar ett typiskt hus från 1920-1940 talen. Då byggdes ofta en partiell källare och resterande krypgrund som grundläggning. 

Acetecs sorptionsavfuktare har monterats på en hylla i källaren som ventilationsmässigt är stängd från krypgrunden. Processluftslang och torrluftslang har dragits in i krypgrunden som effektivt avfuktas. 

Avfuktare EvoDry installerad i källare för att avfukta krypgrund

Här illustreras EvoDry 12H lite närmare. Våtluftslangen har dragits ut från källaren genom en ventil i källarmuren. På utsidan är utloppsenheten fäst. Runt om våtluftslangen är det tätat och isolerat med fogskum. 

Den externa installationen beskrivs även med bild och text under sidan torpargrund. Torpargrunder är ofta mycket låga och det kanske inte är möjligt att gräva ur för ökning av höjden i grunden. Då kan avfuktaren installeras antingen uppe i huset eller i en tät och isolerad låda utomhus. 

Om man har ett hus där det finns öppning mellan råkällare och krypgrund kan en lite större Acetec EvoDry installeras att avfukta båda utrymmena samtidigt. Läs mer om det under sidan källare.

Installationsprincipen för vind

Installationsprincipen för husets vind – kallvind är densamma som när man monterar aggregatet i något av de andra utrymmena som här är nämnda. All ventilation ska stängas för att bästa driftsförhållanden och energisnålhet ska nås. I allmänt tal kallas sorptionsavfuktare som används på kallvind för kallvindsavfuktare

Våtluftslang och utloppsenhet

Våtluftslangen som ingår i grundpaketet är ca. 1,5 meter lång. Dragningen rekommenderas att göras så kort det går. Avfuktaren måste dock kunna ta in luft på processluftsidan. Ställ därför inte filtersidan/baksidan för nära vägg, grundmur eller annat som hindrar processluftflödet. 

Våtluftslang samt utloppsenhet till Acetec EvoDry avfutkare

Våtluftslangen kan dras med ett lätt fall mot utsläppspunkten och isoleras utvändigt. Det motverkar att eventuell kondens i slangen rinner tillbaka mot EvoDry 12H.

Utloppsenheten är en plåtbricka med stos för att fästa våtluftslangen. Den längre utskjutande delen av enheten är ett regnskydd, medan den kortare nedanför smådjursgallret är en droppnäsa, som gör att eventuella kondensdroppar inte kommer rinna längs med vägg eller grundmur. 

Hur fungerar avfuktarens manuella hygrostat

Med manuell hygrostat menas att inställning görs direkt på avfuktarens baksida ovanför luftfiltret. 

Med hygrostat menas ett styrsystem som ger avfuktaren signal om att starta eller stoppa avfuktningen utefter den relativa fuktighet (RF) som råder i betjänat utrymme. 

Hygrostat som startar och stannar avfuktaren utefter relativ fuktighet

Rent generellt går gränsen för tillväxt av mögel vid ca. 75% RF och rumstemperatur, gällande byggnadsmaterial av trä. Det är bra att hålla ned inställt börvärde en bit under denna gräns. Samtidigt är det noga med att hålla koll på eventuella köldbryggor där det blir fuktigare än annars. Meningen är att justering av börvärdet sker så att även köldbryggorna hålls tillräckligt torra för att undvika mögel etc.. Mer om köldbrygga kan utläsas under sidan fukt

Hysteres för till och frånslag

Med hysteres menas att hygrostatsystemet i EvoDry 12H har en viss förskjutning mellan till och frånslag. Ställs börvärdet in på 65% RF kommer avfuktningen att aktiveras vid ca. 67% RF och stängas av vid ca. 63% RF. Funktionen är till för att avfuktningen inte ska startas och stängas för ofta. 

Kontinuerlig fläktdrift

Det finns via lägesväljaren under locket på EvoDry 12H möjlighet att ställa in kontinuerlig fläktdrift. Det innebär att fläkten på avfuktaren inte stannar även om hygrostaten stänger av själva avfuktningen. Kontinuerlig fläktdrift kan vara bra om man vill ha en låg luftomsättning i betjänat utrymme. Finns problem med elak lukt behövs dock i regel en separat undertrycksfläkt som håller högre undertryck än vad 12H klarar av. 

Automatisk fuktkontroll

Lägesväljaren medger två viktiga funktioner där aggregatets fläkt aktiveras att starta även om hygrostaten inte avkänner att avfuktning behövs. 

I läge 2 kommer fläktdriften för fuktkontroll att starta under 15 minuter var 4:e timme. I läge 3 startar fläktdrift under 3 minuter var 12:e timme. 

I synnerhet är dessa funktioner för fuktkontroll bra när avfuktaren är externt installerad eller om utrymmet är långsträckt alternativt uppdelat i flera sektioner. Fuktkontrollen gör att luften sätts i cirkulation och att avfuktning kan starta när det behövs. Risken för uppkomst av köldbryggor minskar. 

Hur hög kapacitet har Acetec EvoDry 12H?

När man väljer sorptionsavfuktare är det av vikt att göra bedömning utifrån vilket utrymme den ska installeras i och hur hög fuktlasten där är.

Utifrån kunskapen om närmare 8.000 sålda avfuktningsaggregat och totalt 90.000 supportärenden rörande frågor kring hus, ger Optihus dig den rådgivning som behövs. Välkommen att ställa frågor under ovanstående flik ”Ställ fråga” eller ta kontakt via Email alternativt telefon. Vi skissar utan extra kostnad in ett förslag om installation och slangdragning om du sänder över en enkel ritning och beskrivning till oss. 

Se vid vilka temperaturer och värden gällande relativ fuktighet, vilken kapacitet som är aktuell. Jämför gärna med kondensavfuktare som inte har närmelsevis samma prestanda i svalare rum.

Här ses avfuktningskapaciteten i EvoDry 12H och 12P

Generellt gäller dessa uppgifter rörande avfuktningskapaciteten:

  • Vind – kallvind: Vindsutrymmen är normalt inte så fuktbelastade som en grundläggning vilken angränsar tilll marken. På husets vind är EvoDry lämplig upp till en maximal volym om 90 m3. Är vinden otät mot uteluften eller om det sker högre fuktkonvektion nedifrån bostaden som ej är tillräckligt ventilerad, kan detta kapacitetsvärdet minskas. 
  • Torpargrund och krypgrund: Dessa grundläggningstyper är i regel högre belastade och den maximala rekommenderade volymen är 65 m3. Då ställs krav på att markytan är belagd med byggplast, som hindrar markånga att påverka klimatet. Krav finns också att ventilationshålen i grundmurarna ska vara tätade. Är dräneringen undermålig så grundmurarna drar upp och in mycket fukt, blir kapacitetsangivelsen nedskriven. Detsamma gäller om det periodvis rinner in fritt vatten i grunden. 
  • Källare och råkällare: I den väldränerade och inredda källaren kan EvoDry 12H klara av upp till 160 m3. Avfuktningskapaciteten når dock inte igenom stängda dörrar och väggar. Därför måste rör eller slangsystem dras mellan olika förekommande källarrum. Råkällaren som finns i lite äldre hus ställer högre krav på avfuktarens kapacitet och därför räknar vi upp till 70 m3. Samma sak som i de andra grundläggningarna behövs, nämligen tätning av uteluftsventilationen.
  • Garage: I garaget där fuktlasten är varierande utefter bruk, t.ex. när en våt bil körs in, klarar 12H uppåt 160 m3. Även här ska ventilationshål sättas igen. 
  • Sommarstuga och fritidshus: Det är sällan bra att kallställa sommarstugan helt, särskilt inte under höstliknande klimatförhållanden. Med Acetec sorptionsavfuktare går det dock att sänka temperaturen, minimera ventilationen och samtidigt säkerställa inomhusklimatet. Räkna med upp till 160 m3 avfuktningskapacitet. 
  • Avfuktningskapaciteten är också avgörande för om aggregatet kan sprida runt torrluften på tillräckligt sätt. I ett allt för långsträckt eller i för många sektioner avdelat utrymme kan en större avfuktare behövas. 
  • Hamnar det nära gränsvärden, välj då hellre en av Acetecs större sorptionsavfuktare. Ett kraftfullare aggregat kostar inte mer i drift, utan klarar avfuktningen på kortare tid. Det mindre aggregatet som behöver arbeta mer slits snabbare än ett större. Samtidigt säkerställer man att eventuella fukttoppar där mer kapacitet krävs, avklaras utan problem. 

Kontroll av sorptionsavfuktarens funktion

Samtidigt som filtret byts ut, vilket ska göras två gånger per år, kan man passa på att kontrollera att sorptionsavfuktningen fungerar som sig bör. Förutom att kontrollköra avfuktaren med hygrostaten ställd i lägsta möjliga värde, går det att fuktmäta i avfuktningsutrymmet. 

Med fuktkvotsmätare kontrolleras fukthalten i byggnadsmaterial av trä. Fuktkvotsvärdet ska inte överstiga 17%.

Med hygrometer mäts luftfuktigheten, den relativa fuktigheten. Med en trådlös hygrometer där fjärrsändare sänder värden till en övervakningsenhet placerad inomhus, går det att när man vill göra kontroll av att allt fungerar. Det finns även hygrometrar som kan kopplas in till Internet för fjärrövervakning till mobiltelefon eller dator. På så sätt går det hålla koll på klimatet i huset, sommarstugan etc. även när man inte är där under en period. 

Se en kort video från Acetec

Här presenteras från företaget Acetec en kort och inledande video, beskrivande uppbyggnaden av EvoDry sorptionsavfuktare och tanken bakom energieffektivitet samt kompakt utförande. 

Specifikation gällande Acetec EvoDry 12H

Typ av avfuktare – Sorptionsavfuktare
Arbetsområde (°C) – -20 – +40
Lämplig upp till (m3) – 200 (Observera att denna angivelse ej gäller alla utrymmen i ett hus. Optihus ger fri support när du ska välja avfuktare. Välkommen att ställa frågor.)
Styrutrustning – Manuellt justerbar hygrostat
Våtluftsflöde, m3/H – 29/16
Våtluftsstos, mm – 50
Torrluftsflöde, m3/H – 210/120
Torrluftsstos, mm – 125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h – 14
Kapacitet upp till, l/24h – 18
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd – 59/46
Hygrostatinställning, % – 0 – 100
Effekt, fläkt, nom, W – 36/9
Effekt, vid avfuktning, W – 930/550
Anslutningsspänning, V – 1x230V
Säkring, A – 10A
IP-klass – IP21
Djup, mm – 307
Bredd, mm – 257
Höjd, mm – 265
Vikt, kg – 6.7
Filterklass – G4
Ytskikt – AluZink
Korrosionsklass – C3

Dokumentation gällande Acetec EvoDry 12H

Här följer länkar till den information och dokumentation som vår leverantör Acetec ger. Undrar du över något mer så finns Optihus tillhands med kunskap och råd. Det går även att ställa frågor som kommentar under fliken ”Ställ fråga”.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Acetec EvoDry 12H sorptionsavfuktare med manuell hygrostat”