...
Optihus AB
Optihus AB

DNA – ERMI Environmental Relative Moldiness Index på svenska

Via teknologin ERMI ges svar på DNA och mängden mögel i ett test

ERMI – Environmental Relative Moldiness Index, är en metod för att mäta och bedöma mögelbördan i bostäder och andra byggnader. Det är en DNA-baserad teknik som hjälper till att identifiera och kvantifiera mögelsorter, vilket ger en pålitlig och noggrann uppskattning av mögelproblemet i en byggnad. Denna artikel syftar till att ge en översikt av ERMI, dess historia och användning i mögelutredningar.

Innehållsförteckning

ERMI – Historia och utveckling

ERMI-metoden utvecklades ursprungligen på senare delen av 1980-talet av forskare vid US Environmental Protection Agency (EPA), som ett forskningsverktyg för att undersöka kontaminering av mögel i bostäder.

Metoden grundar sig på användningen av en mycket speciell mögelspecifik kvantitativ polymeraskedjereaktion (MSQPCR), för att kvantifiera upp till 36 mögelarter och beräkna ett indexnummer för jämförelse med en databas över referensbostäder.

ERMI (miljörelativt mögelindex) skapades som ett resultat av användningen av MSQPCR-teknik under Department of Housing and Urban Development’s (HUD) 2006 American Healthy Homes Survey (AHHS). Denna undersökning inkluderade ett nationellt urval av bostäder som valts ut för att representera hela spektrumet av förhållanden i det amerikanska bostadsbeståndet.

Metoden licensierades ut och används idag av ett antal laboratorier, bl.a. ett i Danmark som vi samarbetar med. Olika parter har tagit fram lite olika sätt att utvärdera och presentera analysresultaten, varför begreppet ERMI och skalan på bilden ovan inte direkt används.

Även om likheter finns har varje världsdel sina specifika mögelprofiler i naturen och i byggnader. Justering och specialisering behövs därför utifrån ursprungligt ERMI.

MSQPCR upptäcker och mängdbestämmer mögel

MSQPCR (Mold-Specific Quantitative Polymerase Chain Reaction) är en banbrytande teknik som används för att upptäcka och kvantifiera mögelsvampar på ett snabbt och mycket exakt sätt.

MSQPCR är en DNA-baserad analysmetod som kan identifiera och kvantifiera mögelsvampar på genus- och artnivå. Det är av stor betydelse för att snabbt kunna upptäcka och åtgärda mögelproblem i hus och inomhusmiljöer.

Förbättring av traditionella mögelanalysmetoder

MSQPCR-tekniken innebär en stor förbättring jämfört med de traditionella metoderna för att upptäcka och mängdbestämma mögel.

Tidigare metoder för att identifiera mögel i miljöprover bygger på att odla mögelsvampar på speciella odlingsmedier, vilket är en långsam och mer arbetskrävande process. Dessutom kan endast ett begränsat antal mögelarter odlas i laboratoriemiljö samt på nedfallsplattor, vilket innebär att vissa närvarande arter inte kan upptäckas.

MSQPCR löser problemen genom att använda ett objektivt och specifikt detekteringssystem, som bygger på unika DNA-sekvenser. Detta innebär att metoden är mycket känslig och exakt, samt att den kan ge resultat på kort tid.

Fördelar och nackdelar med ERMI

ERMI erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella tekniker för mögelanalys och mögeltest. Dammprover fungerar som en reservoar för mögelsporer samt andra DNA-förande metaboliter och ger en mer representativ bild av mögelnivåerna över tid, jämfört med kortvariga luftprov. MSQPCR-tekniken ger ökad precision eftersom den bygger på en biokemisk analys med kalibrerade instrument.

Några nackdelar med ERMI-testet är att det inte med exakthet kan ge information om mögelkontamineringens ursprung, hur länge möglet har funnits i byggnaden eller total luftkvalitet i byggnaden. Viss generell bedömning kan dock göras utefter kunskapen om på vilka byggnadsmaterial olika mögelarter brukar vara framträdande.

DNA tester detekterar inte mykotoxiner, men används för att finna sådana arter av mögel som är kända för att kunna avge mykotoxin. 

ERMI-testet ska inte användas som den enda indikationen för behovet av mögelsanering. Viktigt är att också utföra en fuktteknisk utredning gällande fastigheten för att lokalisera och omfattningsbedöma en skada.

Hur utförs ett ERMI-test?

ERMI-testning utförs genom att ta ett dammprov via en swab (DNA Mögeltest) vilket man själv kan göra hemma eller på arbetsplatsen.

Alternativt till DNA Mögeltest via en swab görs ett lufttest genom att tekniker dammsuger ett avgränsat område med damm med hjälp av en särskild dammuppsamlare. Om ett enda dammprov inte är tillräckligt i en fastighet med många rum måste damm även samlas från andra rum. Från en analys av dammet erhålls ett ERMI-värde mellan -10 till 20, eller värden anpassade som nämnt ovan.

ERMI-värdena jämförs med National Relative Moldiness Index (RMI), som skapats från en studie utförd av HUD American Healthy Home Survey, alternativt den lokala databanken som upprättats av fristående laboratorier.

Ett högre värde innebär att det finns mögel närvarande vid provtagningstillfället, men det betyder inte nödvändigtvis att det finns fuktskaderelaterade mögel närvarande. Dessutom betyder ett lägre värde inte att potentiellt skadliga mögelarter ej är närvarande i miljön eller att sanering inte är nödvändig.

Fler processer såsom fastighetsteknisk undersökning och ibland ytterligare tester krävs för att exakt fastställa orsak, ursprung och omfattningsbehov av mögelsanering. DNA tester kan också användas för att kontrollera och verifiera att en mögelsanerande insats lyckats.

Studier av mögel i bostäder

Ett av de huvudsakliga användningsområdena för ERMI via MSQPCR är att undersöka mögelpopulationer i inomhusmiljöer, särskilt i bostäder.

Inte minst kan testmetoden vara mycket viktigt i sjukhusmiljö där immunnedsatta patienter vistas, samt inom livsmedelsindustri och vid framställning av foder för djurhållning.

Det finns alltjämt ökad uppmärksamhet kring de potentiella hälsoriskerna med mögelväxt inomhus samt i fastigheters klimatskal och riskkonstruktioner. Genom att använda MSQPCR kan man snabbt och exakt identifiera och kvantifiera mögelarter som riskerar vara skadliga för människors hälsa.

När ERMI och DNA började licensieras ut kom testmetodiken att användas allt mer inom utredningar gällande det som då kallades Sjuka Hus (SBS sick Buildning Syndrome). Idag finns inte dessa begrepp inom forskningsvärlden, även om de i folkmun fortfarande används. Idag finns istället begreppen BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa och OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa. Testmetoden används ofta i aktuella utredningar som en viktig delmetod.

ERMI och astma

Flera studier har visat samband mellan höga ERMI-värden och ökad risk för astma hos de som vistas i aktuella testade byggnader.

I en studie som ingår i Cincinnati Childhood Allergy and Air Pollution Study (CCAAPS), fann forskarna att högre ERMI-värden i spädbarns hem var förknippade med utveckling av astma vid 7 års ålder.

Denna upptäckt understryker vikten av att minska mögelbördan i bostäder för att skydda barns och även vuxnas hälsa.

Vid vilka DNA-värden kan ohälsa uppstå?

Gällande skalan för ERMI (-10 till 20) så brukar man säga att känsligare personer kan få symtom och hälsoeffekter redan vid värdet 2. Dock vet vi att detta är högst individuellt och vissa kan reagera redan vid lägre värden, allt beroende på omständigheterna.

Det är således svårt att med säkerhet sätta tydliga gränser för ohälsa när det gäller mögelexponering. Däremot vet vi med bestämdhet att högre DNA och ERMI värden är synonymt med mer uttalad ohälsa och att fler personer än annars drabbas.

DNA testet spårar även Aktinomyceter

Förutom att kunna få analyssvar på fuktskaderelaterade mögelarter används DNA test för att spåra Aktinomyceter. Det är en typ av jordbakterier som också brukar finnas där det pågår eller funnits en fukt- alternativt vattenskada i en byggnad. Eftersom bakterierna såväl som möglet är levande mikrober så finns artspecifikt DNA närvarande.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda