...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Formaldehyd i hus orsakar lukt och hälsoeffekter

Formaldehyd från trämaterial i hus

Formaldehyd som också kallas metanal och tillhör gruppen aldehyder, är en färglös gas med karakteristiskt stickande lukt. Ämnet beskrevs och framställdes för första gången under andra halvan av 1800-talet.

Snart blev formaldehyden vida industriellt använd som biocid, för desinfektion och till konserverande ändamål. Inte minst kom ämnet också till användning för sammanbindande och limmande effekt vid tillverkning av isolering och olika former av sammanpressade träskivor för byggnadsändamål.

I mitten av 1960-talet hade man ringat in och börjat rapportera om hälsoeffekter till följd av formaldehydexponering i hus. Forskning kom fram till att problemen orsakades av det sammanbindande ämnet i spånskivor, kallat karbamidformaldehyd (UF – Urea Formaldehyde). Därefter följde bestämmelser om gränsvärden för tillverkare, importörer och leverantörer. [1]

Innehållsförteckning

Formaldehyd i hus

I träd som sågas upp till byggnadsmaterial finns formaldehyd naturligt tillsammans med andra volatila ämnen t.ex. terpener. I naturligt trä beskrivs koncentrationen vara lägre, men den sammantagna formaldehydkällan ökar när UF tillsätts för att limma ihop träspån till skivor. I hus används betydande mängder träskivor och träreglar. Därför kan källan öka och bli hälsovådlig. [2]

Första tiden, i regel upp till ett år efter att ett hus byggts eller renoverats är formaldehydavgivningen från de olika aktuella materialen som högst. 

Fukt

Ett problem som senare kan uppstå är om de formaldehydinnehållande materialen fuktas upp. Uppfuktning kan bero på en vattenläcka och då det blir för fuktigt i krypgrund, källare, platta på mark eller på vinden etc..

Golvbjälklaget, isoleringen och golvspånskivor m.m. utsätts i sådana fall för påverkande fukt. Avgivning (emittering) av formaldehyd ökar när fuktvandring sker från det fuktpåverkade materialet ut i luften. [3,4] 

Målarfärg – väggfärg

Vid ommålning och nymålning inomhus är det bra att inte måla direkt på spånskivor etc.. Risk finns att vatten och vissa ämnen i färgen börjar lösa upp limmet i skivan, som i sin tur sedan avger formaldehyd. Till det finns formaldehyd tillsatt i vissa färger tack vare sina mögel- och bakteriehämmande egenskaper. [5]

Ett exempel på lösningsmedel i färg är texanol. Ämnet kan i sig och tillsammans med andra tillsatta ämnen orsaka lukt. Texanol gör att färgen inte härdar för snabbt och att färgskiktet hålls slätare. Som lösningsmedel medverkar ämnet till upplösande av formaldehyd-limmet. Texanol är också känt för att bidra till fenomenet häxsot, när det samlas mängder av sotpartiklar på målade ytor, särskilt vid köldbryggor i huskonstruktionens innerskal. 

Det kan efter målning med s.k. väggfärg uppstå så pass eländig lukt och hälsopåverkan att vissa lite känsligare personer inte längre kan vistas i miljön. 

Möbler

Formaldehyd kan finnas i spånskivorna och i stoppningen i vissa möbler. Vidare kan det finnas i färg och lack samt annat trämaterial än pressade och limmade skivor. Källorna är flera och även om gränsvärden i enskilda produkter och material inte överskrids är det vanligt att den totala avgivningen i inomhusmiljön överskrider rekommenderade gränsvärden för vistelsemiljö. [1]

Isolering

Viss typ av isolering går under samlingsnamnet mineralull. Vanligen består sådan isolering av sten- och glasfibrer. För att hålla samman fibrerna tillsätts sammanbindande ämne t.ex. UF – urea formaldehyde. [1] Vid fukt, bakterie och mögelpåverkan kan det bildas och avges avvikande lukt från isoleringen. Det kan lukta rejält fränt och även likt urin. 

Under 70-talet användes dåtidens sprayisolering vilken kallas för karbamidformaldehyd, karbamidskum eller karbamidskumplast. I byggnadssammanhang upptäcktes ganska snabbt att isoleringen under vissa förhållanden kunde avge betydande mängder formaldehyd till inomhusmiljön. [6] Karbamidskummet förbjöds, men finns kvar i hus där det inte ställt till med sådana bekymmer att sanering krävts.

Köpa hus med formaldehyd

Som nämnt finns formaldehyd i lägre till lite högre mängder i många byggnadsmaterial, färger och i möbler m.m.. Det är svårt att komma ifrån ämnet helt. Bra är om man kan se över produktval och kontrollera innehållsförteckningar samt jämföra om man ska renovera eller bygga nytt, allt för att kunna göra så bra val det går. 

Graden av ventilation är viktig att se över. Finns inte tillräcklig ventilation kommer formaldehydhalten tillsammans med andra förorenande ämnen inomhus att öka. Vid renovering eller nybyggnation kan det första tiden krävas extra luftomsättning för att så gott det går hålla ned koncentrationen i rumsluften. 

Ett knep för att få ett hus mer attraktivt och lättsålt är att vid behov måla om innan visning. Om det luktar karakteristiskt målarfärg och därmed kemiskt ”nytt” är det inte synonymt med fräscht och hälsosamt. I värsta fall släpper inte lukten och det kan leda till hälsoeffekter.

Bra är att skriva in en klausul i köpekontraktet för bestämd åtgärd av ett icke övergående problem, eller möjlighet att häva köpet. 

Sanering av formaldehyd

Material som fuktskadats och utsatts för kemiskt påverkan är mycket svåra att sanera. Därför kan utbyte krävas. Ett alternativ till utbyte är om möjligt och lämpligt att spärrmåla, vilket också kallas för att patinera. Det är så man går tillväga vid röksanering där det bott personer som rökt. Målarfärgen som används bildar ett tätare skikt som inte släpper igenom ämnen från det underliggande materialet. Ett problem som kan uppkomma är att spärrfärgen i sin tur emitterar olika ämnen som inte bör finnas i inomhusmiljö. Därför är utbyte av skadade material om möjligt att föredra. 

Att ventilera är inte att sanera men dock att minska koncentrationen av olika byggnadsrelaterade icke önskade ämnen i inomhusluften. Ventilation bör ske kontinuerligt eftersom intermittent ventilation inte säkerställer miljön. Jämte ventilation är det positivt att använda luftrenare av god kvalitet, som har förmåga att fånga upp alternativt bryta ned flyktiga ämnen och partiklar i luften. 

Ett knep för att driva ut formaldehyd från nyare material är uppvärmning. Genom att värma upp aktuella rum eller hela huset ordentligt, till minst uppåt 30 grader, drivs materialbunden fukt ut. Med fukten vandrar också delar av formaldehyden ut. Samtidigt med uppvärmningsprocessen, som måste pågå i flera dygn eller mer, är det bra att använda en större typ av avfuktare. Avfuktaren hjälper värmeprocessen att sanera bort fukt och formaldehyd på två olika sätt. Avfuktningen sänker den relativa fuktigheten i rumsluften varvid fukt i byggnadsmaterial snabbare vandrar ut till luften.

Avfuktaren fungerar sekundärt också som luftrenare då vissa ämnen som är bundna till vattenmolekyler följer med kondensvattnet. Intermittent ventilation kan under uppvärmningsprocessen nyttjas för att ventilera bort den formaldehyd som blivit luftburen.

Vid hastig uppvärmning kan trä torka för snabbt och spricka. Därför gäller viss försiktighet. Parkett är ett exempel som inte ska värmas upp och torkas för snabbt. Hör gärna med tillverkaren eller leverantören för lämpligt tillvägagångssätt. 

Analys inomhus

Analys av formaldehyd s.k. formaldehydmätning görs idag via olika laboratorium. Mätningen innebär att adekvat utrustning används för att utföra analys av det volatila ämnet, hur hög koncentrationen varit vid mättillfället. Analysen kan också utföras för test av fler ämnen som kan förekomma och ställa till med problem i husen. 

Det finns även miljömätare för enskilt bruk att använda för kontroll av formaldehyd och vidare vilken luftkvalitet som råder i inomhusluften.

Hälsoeffekter vid formaldehydexponering

Formaldehyd var tidigt ingående som ämne under begreppet sjuka hus och SBS – sick building syndrome. Vanliga hälsoeffekter är irritation i ögon och slemhinnor i näsa samt luftvägar, hosta, heshet och yrsel. Astmaliknande symtom och andfåddhet har beskrivits. Långvarig eller tillräckligt hög exponering kan föranleda allergi och i värsta fall cancer. [7] Risk för utvecklande av miljöintolerans s.k. doft- och kemikalieöverkänslighet kan finnas. 

Rökning medför formaldehyd då det finns med i tobak och även har rapporterats finnas i E-cigaretter. Formaldehyden orsakar troligen påverkan på och nedsättning av immunförsvaret samt den viktiga bakterieflora vi har i kroppen. Infektionsbenägenheten och känsligheten mot andra ämnen och påverkansfaktorer riskerar att öka. I sammanhanget kan nämnas att rökare löper högre risk att drabbas av hälsoeffekter då exponering för radon och asbest sker. Samma sak vill Optihus även förslå som gällande då man utsätts för mögel i fuktskadade hus. 

Formaldehyd kan vara brandfarligt

Formaldehyd är som ämne brandfarligt. Det är långt ifrån ensamt att som brandfarlig substans kunna bildas där det växer mögel. Läs mer under artikeln: Mögel kan få en brand att utvecklas snabbare

1] Formaldehyde in the Indoor Environment, Tunga Salthammer et al., 2010.
2] Svenska regler om formal­de­hyd i trä­bas­erade skivor, KEMI – Kemikalieinspektionen.
3] Formaldehyd i nybyggda hus kan orsaka allergi, eksem och cancer, Tommy Bisgaard, Tegelinformation, 2010.
4] Fuktpåverkan på material : kritiska fuktnivåer (en informationsskrift), Lars-Olof Nilsson, Lunds Universitet, 2003.
5] Asthma and the indoor environment: the significance of emission of formaldehyde and volatile organic compounds from newly painted indoor surfaces, Wieslander, G., Norbäck, D., Björnsson, E. et al., 1996.
6] Emissioner från byggnadsmaterial, Erik Johansson, Lunds Universitet, 1994.
7] Formaldehyd, KI – Karolinska Institutet, 2020.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här