...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Geosmin ger envis luktsmitta i hus, möbler och kläder

Geosmin är ett ämne som kan avges av jordbakterier och vissa mögel. Vid fuktskada i hus kan det bli ett stort problem.

Geosmin är flyktiga ämnen som bildas av jordbakterier och vissa mögelarter. När det blir för fuktigt i ett hus kan dessa mikrober börja utvecklas och bilda kolonier. Från angrepsställena kommer det att släppas mängder av metaboliter, varav geosmin är en. Envis luktsmitta som är svår att sanera blir ofta resultatet. 

Innehållsförteckning

Vad är Geosmin?

Geosmin är mikrobiellt producerade volatila ämnen (MVOC) med en karakteristisk lukt av unken jord. Det finns flera mikrober som är kända för att producera ämnet. Aktinomyceter, cyanobakterier, mögel och svamp är viktiga i sammanhanget här.

Med volatilt betyder att att geosmin är lättflyktigt och att det sprids med partiklar, damm, luft och luftrörelser från ett skadeställe i hus. 

Var och varför bildas geosminet?

Om vi utgår från naturen så ingår nämnda mikrober i kretsloppet. De är till för att bryta ned dött organiskt material som träd, växter och kadaver, så att det kan återgå som näring.

När torka sker kommer mikroorganismerna att stanna upp i sin levnadsprocess och ligga i träda tills det blir fuktigt tillräckligt igen. De kräver fukt för att kunna leva och arbeta. 

Eftersom de finns naturligt och dess sporer sprids i naturen kommer de också att finnas på byggnadsmaterial och i hela huset med dess riskkonstruktioner

När det av någon anledning uppstår tillräckligt högt fukttillstånd i huset kommer sporerna att gro. Vidare utvecklas kolonier. 

Vi vet troligen än så länge inte fullständigt varför just geosmin bildas, men forskare har kommit fram till att det är en slags signalsubstans som bl.a. används för att locka till sig hoppstjärtar (Collembola). Hoppstjärtarna livnär sig på olika mikrober och ser i sin levnadsprocess till att sprida sporer så att de aktuella mikroberna kan spridas vidare. 

Vanlig geosminförekomst i hus

Grundkonstruktionerna i hus är de allra vanligaste ställena där geosminavgivande mikrober hittas. Grunden är det utrymme som angränsar till marken. Här uppstår ofta ett gynnsamt klimat för mögel, bakterier och rötsvamp, vilka avger en mängd olika metaboliter varav en del MVOC där geosmin ingår.  Här listas ett antal grundkonstruktioner där geosminlukt är vanlig:

Även om dessa utrymmen är de vanligare ställena där geosminet framträder och sprids ifrån, så kan det bildas vid t.ex. vattenskador eller fuktskador i andra delar av huset. Husets våtutrymmen samt vind – kallvind är andra ställen där geosminlukt också kan uppstå. 

Angreppet som mikroberna står för kan börja i markmaterialet såsom i jord och sand, särskilt om det ligger byggspill som utgör extra näring. 

Blir isolering t.ex. i golvbjälklaget och annat byggnadsmaterial tillräckligt fuktigt, då sker tillväxt och geosminutsöndring även därifrån.

Sommarstugelukt och källarlukt

Orden och begreppen sommarstugelukt och källarlukt klingar kanske bekant. De är begrepp som syftar till att beskriva avvikande och elaka lukter som är vanliga i just dessa hus och grundkonstruktioner. 

Även om det finns en rad olika luktande ämnen som kan vara aktuella, så går det många gånger att göra direkta kopplingar mellan bakterier, mögel, geosmin, sommarstugor och källare. Inte minst kan det bero på att utrymmena är kallställda och därmed blir för fuktiga.

Lukt och Luktsmitta

Det mänskliga luktsinnet är i regel känsligt för geosmin, vilket kan detekteras ned på pikogramnivå. Anledningen till känsligheten kan antas bero på att vi ska kunna skydda oss emot föda som är olämplig att äta och vatten som är förorenat. Mycket möjligt är också att vi ska kunna skydda oss från vistelse i allt för kontaminerade och därmed skadliga miljöer. 

Lukten från geosmin brukar karakteriseras som unken jordliknande lukt. Ute i naturen kan man känna geosminlukten när bönder plöjer åkrarna och vid vissa klimatförhållanden som gör att fukt bär lukt i luften, t.ex. efter ett regn. Ytterligare platser där geosmin finns rikligt är i naturreservat där nedfallna trädstammar och annat sakta förmultnar. 

När man vistas i den geosminluktande miljön kan luktsinnet sortera bort luktinformationen från vårt medvetande. Det brukar kallas att luktsinnet är adaptivt. Bor man i ett skadat hus är man själv kanske av den anledningen inte uppmärksam på lukten. Läs mer om lukt i hus.

Geosminet luktsmittar olika material mycket hårt och envist. Byggnadsmaterial som har förmåga att dra till sig fukt samt andas kommer över tid att bli uttalat luktsmittade. Trä som råspont, reglar och skivor, isolering, betong och annat poröst kommer att dra åt sig av bl.a. geosminet. Detsamma gäller möbler, kläder, syntet och plastmaterial.

Luktsmittan kan vara svår att bli av med. Vid lättare skada kanske det räcker med att sanera materialen och tvätta kläderna men vid mer omfattande skada brukar sådana åtgärder endast hjälpa till viss del. 

Luktsanering och Luktkontroll

När geosmin och andra lukter från mögel och bakterier ska saneras finns olika metoder och möjligheter att tillgå. Grundläggande skiljer vi här mellan luktsanering och luktkontroll

Luktsanering innebär att man går till källan för geosminavgivningen och tar bort sådant som är angripet och därmed skadat. Det innebär också att sekundärt skadat och luktsmittat material byts ut. Källan till den överskjutande fukten åtgärdas. Åtgärd som mögelsanering anpassas till situationen och utförs med kunskap.

Luktkontroll betyder att olika åtgärder sätts in för att kontrollera luktspridning så att geosminet inte längre får möjlighet att kontaminera och luktsmitta boendemiljön. Målet är att få till bättre luftkvalitet i inomhusmiljön. Sådana åtgärder innefattar:

Vanligt är att luktsanering och luktkontroll behöver kombineras. Även om geosminkällan saneras på bra sätt så kan luktsmitta och vidare kontamination sitta kvar i andra material som är svåra eller mycket dyra att byta ut. 

Är geosmin skadligt?

Tillräckligt mycket forskning har inte utförts för att vi säkert och fullt ut ska kunna svara på frågan om geosmin är skadligt eller inte. Många källor omtalar att det är harmlöst, men det finns också indikationer på att det inte skulle vara det. 

Vid geosminexponering av bin har forskare kommit på att lägre koncentrationer påverkar binas defensiva reaktioner samtidigt som viss nervsystemspåverkan upptäcktes.

Uppåt 250 olika MVOC, varav geosmin är en, har uppmätts i hus med fuktskada och mögel. Det är inte förrän under de senaste årtiondena som vissa forskare börjat intressera sig för den potentiella skadligheten när man exponeras för dessa MVOC. 

Undersökning av vissa MVOC i förhållande till hur fruktflugor reagerar har utförts. Forskaren frågade sig efter testresultat och sammanställning av forskningsläget om vissa MVOC kunde gå att likställa med toxiner. Fruktflugorna tog skada av exponeringen. 

Det som måste tas i beaktande är att geosmin vid en fuktskada eller vattenskada inte är ensamt kontaminationsämne. Det finns samtidigt långt fler metaboliter såsom mykotoxiner, endotoxiner, partiklar och även helt okända ämnen. Listan kan göras lång med hundratals olika metaboliter. 

Innan vi vet mer om enskilda mikrobiella ämnen samt flera av dem tillsammans, får geosmin i hus anses vara en indikator om att mikrobiell skada kan finnas. Sådan bör snarast med bas i kunskap åtgärdas, innan den leder till det som kallas sjuka hus eller BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa

Geosminalstrande mikrober tål träskyddsmedel

Ett komplext och i många hus påtagligt luktproblem kommer sig av att mikrober som avger geosmin samt andra luktande MVOC tål träskyddsmedel. 

Exempel på det är att träskyddsmedel med klorfenoler såsom pentaklorfenol användes från 1950- till slutet av 1970-talen. Meningen var att man med hjälp av klorfenolerna skulle motverka mögel och rötsvamp. Rötsvampar lyckades man ganska bra att förebygga med de kemiskt högtoxiska ämnena, men vissa mögel och aktinomyceter visade sig ha resistens. 

Trots de extrema träskyddsgifterna kan mikroberna börja angripa virkets yta. Men innan de kan starta en större kolonisering måste de få bort gifterna. Det sker genom mikrobernas metyleringsprocess. Pentaklorfenol omvandlas till pentakloranisol. Kloranisolerna som bildas utifrån ursprungsprodukten luktar illa även dem och ger en specifik luktkaraktär tillsammans med geosmin och andra MVOC. Luktsmittan blir ofta ännu mer uttalad än om det inte finns klorfenol närvarande. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här