...
Optihus AB
Optihus AB

Förväxla inte Humlemott Aphomia sociella med rötsvamp

Kokonger från Humlemott Aphomia Sociella
Humlemott är en slags fjäril vars larver äter på humlebon och i vissa fall getingbon. När larverna är redo att bli fjärilar kommer de att förpuppas och man kan då finna samlingen med puppor någonstans i huset. Under åren som fukttekniker har frågor inkommit om det är någon typ av rötsvamp man hittat.

Innehållsförteckning

Vad är humlemott?

År 1758 gav botanikern Carl von Linné (1707-1778) fjärilen Humlemott dess latinska namn Aphomia sociella. Fjärilen är upp till 20 mm lång och har ett vingspann om upp till närmare 40 mm. 

Se referens [1] för information om bilden

Humlemottens larver livnär sig på att äta av bon från humlor och ibland av getingbon. Larverna äter även av humlornas eller getingarnas yngel. 

Larv av humlemott
Se referens [2] för information om bilden.

Larverna är upp till 30 mm långa och kan hittas under augusti till oktober. De är blekare som unga och skiftar senare färg till gula med gulbrunt huvud. 

Humlemott i hus

Anledningen att humlemott hittas i hus kan börja med skadedjur som möss. Där musen varit och kissat samt banat väg i isolering etc., dit lockas humlor som bygger sitt bo.

Humlemotten är specialiserad att utnyttja främst humlor och även getingar för sin fortlevnad. Mer sällsynt är att finna den där bin har sitt bo. Hushumla Bombus hypnorum vilken bygger bo i husens klimatskal som golv väggar och tak med dess isolering, är en favorit för humlemottens hona. 

Fjärilen följer humlornas lukt och ser till att lägga sina ägg i humleboet. Där kläcks de och larverna har gott om föda att tillgå. De kan förstöra ett helt humlebo genom att väva in det i sitt spinn och omöjliggöra att humlorna fortplantar sig. 

Humlemottlarvernas spinn som bildar kokonger

När humlemottlarven ätit sig stor, ska övervintra och är redo för att bli en fjäril spinner den in sig i en stark puppa. Dessa läggs ofta ordnat på rad eller som bilden här visar i lite mer oreda. 

I uppvärmda hus kan fjärilar hittas kläckta innan vintern är helt över. I naturen kläcks de framåt maj månad. 

Humlemott är vanligast i södra Sverige och förekommer även i mindre omfattning i mellersta delarna av landet. Mer enstaka observationer har gjorts i de norra landsdelarna. 

Förväxla inte med rötsvamp

I många av de ärenden undertecknad tagit del av har husägaren undrat om spinnet och pupporna från humlemottlarverna kan vara någon form av rötsvamp. Så illa är det alltså inte. Humlemotten är i stort sett harmlösa. De kan gnaga lite på trä men det är obetydligt. 

Om vi backar bandet och ponerar att de första besökarna varit möss, så är det värre än motten. Mössen öppnar upp gångar i isolering och i tätskikt som byggplast. I värre fall kommer det att kunna läcka ut fuktig luft från inomhusmiljön i klimatskalet, samtidigt som kall luft letar sig in där gångar i isoleringen banats. Dessutom alstrar möss ofta lukt som kan leta sig in i huset.

Om vi hårdrar de följder som möss initierar, kommer fuktigare klimat i husets drabbade konstruktion kunna leda till mögel eller rötsvamp. 

Förutom att finna humlemottpupporna som bilderna här visar i isolering av mineralull kan de också ligga mer synligt som uppe på husets vind

Läs mer om Humlemott hos SLU, i Artdatabanken. [3]

1] Sarefo, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Bakgrunden av originalbilden har redigerats bort.
2] Frederick Depuydt, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. Bakgrunden av originalbilden har redigerats bort. Bilden har spegelvänts och förstorats.
Se originalbilderna [1,2]
3] Humlemott Aphomia sociella, SLU, Artdatabanken.

Jerker Andersson

Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

OBO - Ospecifik byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa

OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är ett relativt nytt begrepp som beskriver initial misstanke om att olika förhållanden i hus och fastigheter föranleder ohälsa. Med ospecifik menas i korthet att det efter utredning inte går att fastställa byggnadsrelaterade eller verksamhetsrelaterade

Läs mer »
BRO - Byggnadsrelaterad Ohälsa

BRO Byggnadsrelaterad Ohälsa (BRI Building Related Illness)

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har blivit allt vanligare i vår moderna värld. Under begreppet sammanfattas och beskrivs en rad olika byggnads- och fuktskaderelaterade orsaker till de symtom och hälsoeffekter som följer på vistelse i aktuella hus. Ofta är det svårt att

Läs mer »