...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Hydroxylradikaler (OH-radikaler) och deras luftrenande roll

Hydroxylradikaler är mycket reaktiva och kan användas för att bryta ned många luftburna föroreningar

I vår strävan efter att upprätthålla en renare och säkrare miljö, har vi utvecklat olika tekniker och metoder för att rengöra luft, vatten och ytor. En av de senaste innovationerna inom miljörengöring är användningen av hydroxylradikaler, OH-radikaler för luftrening. Men vad är egentligen hydroxylradikaler och hur fungerar de? I denna artikel beskriver vi grundläggande vetenskapen bakom radikalerna och deras roll i arbetet mot föroreningar.

Innehållsförteckning

Vad är hydroxylradikaler (OH-radikaler)?

Hydroxylradikalen med kemisk beteckning OH är en typ av reaktiv syremolekyl som bildas när vattenmolekyler (H2O) interagerar med ultraviolett strålning från solen eller från andra källor, såsom ozon (O3) eller kväveoxid (NOx). Dessa hydroxylradikaler är mycket reaktiva och kan reagera oxidativt med en mängd olika föroreningar i luft, vatten och på ytor, vilket gör dem till en effektiv rengöringsagent.

Vetenskapen bakom hydroxylradikaler

Hydroxylradikaler bildas i naturen genom en process som kallas fotolys, där ultraviolett strålning bryter ner vattenmolekyler i mindre komponenter. Hydroxylradikaler är mycket reaktiva på grund av deras struktur, som har en ensam elektron vilken gör att de kan binda till andra molekyler.

Vetenskapen är ganska komplex, men i grunden fungerar det så här: Hydroxylradikaler reagerar med föroreningar i luften genom att binda till och överföra en väteatom till föroreningen. Detta resulterar i att föroreningen bryts ner i mindre och harmlösare föreningar.

Hur genereras hydroxylradikalerna för luftrening

Det finns olika sätt att generera hydroxylradikaler för rengöring, inklusive användning av UVC-ljus tillsammans med fotokatalys alternativt elektrokemisk reaktion. Varje metod har sina egna fördelar och nackdelar, så det är viktigt att välja den metod som är mest lämplig för det specifika behovet av rengöring eller sanering.

En av de största fördelarna med att använda hydroxylradikaler för luftrening är att de är en naturlig del av vår omgivning och när de är rätt använda inte producerar några skadliga biprodukter. Till skillnad från många andra luftreningsmetoder, som ozon och kväveoxid, producerar OH-radikaler inte några skadliga biprodukter eller utsläpp som skadar människor eller miljön.

Funktionen under luftrening

Hydroxylradikaler har visat sig vara effektiva vid rening av luften från föroreningar, såsom flyktiga organiska föreningar (VOC och MVOC), koldioxid (CO2) och kväveoxid (NOx) m.fl.. Dessa föroreningar kan orsaka vissa symtom och hälsoeffekter, så det är viktigt att hitta effektiva sätt att minska deras förekomst samt potentiella påverkan på vår hälsa.

Hydroxylradikalen har även egenskap att neutralisera allergener såsom sporer, pollen och damm från husdjur. Neutraliseringen som sådan utgörs av att radikalerna i kontakt med allergenerna modifierar deras IgE-bindande effekt. Det sker genom en oxidativ process som går snabbt när kontakt väl sker. När allergenet blir modifierat i hydroxylkontakten kommer kroppens immunförsvar sedan inte att känna igen det. Den annars immunförsvarsdrivna allergiska responsen uteblir eller dämpas därför.   

Vilka luftrenare skapar OH-radikaler?

Det finns flera olika typer av luftrenare som använder hydroxylradikaler, inklusive ozonfria luftrenare och luftrenare med ozon. Ozonfria luftrenare använder en teknik som kallas fotokatalys, där UVC-ljus används för att skapa hydroxylradikaler från vattenånga i luften. Luftrenare med elektrostatisk urladdning för att generera negativa joner använder en liknande teknik, men skapar ofta också oönskat ozon och kväveoxid som biprodukter.

Vi har tagit fasta på denna effektiva metod att rena luft och kan därför presentera den fotokatalytiska luftrenaren OPTiVA 4800-PRO-PCO. Detta aggregat medför också möjlighet att addera en viss produktion av ozon, vilket i sanerande syfte ökar den synergiska luftreningseffekten. 

Jämförelse mellan olika typer av luftrenare

När man jämför luftrenare med hydroxylradikaler med andra luftreningsmetoder, finns det flera faktorer som man bör överväga. En av de viktigaste faktorerna är effektiviteten. Hydroxylradikaler är mycket effektiva vid att eliminera en mängd olika föroreningar i luften, såsom formaldehyd, mykotoxiner från mögel och skadliga kemikalier likt klorfenoler och kloranisoler m.fl..

Andra luftreningsmetoder kan vara effektiva för att eliminera vissa typer av föroreningar från luften, men är samtidigt mindre effektiva för att eliminera andra föroreningstyper. Som exempel kan nämnas att luftrenare med HEPA-filter har en uppsamlande effekt på lite större partiklar i luften, medan hydroxylradikaler har en mycket bredare verkan genom att vara aktiva i hela luftvolymen som passerar luftrenaren, och dessutom är verksamma mot mycket små partiklar som jämförelsevis far rakt igenom HEPA-filtret. 

Hydroxylradikaler för vattenrening

Hydroxylradikaler kan också användas för att rena vatten från föroreningar, såsom tungmetaller, toxiska och organiska ämnen. Genom att binda till dessa föroreningar kan hydroxylradikaler bryta ner dem till mindre, icke-skadliga föreningar som sedan kan avlägsnas från vattnet eller inte längre har sin ursprungliga skadeverkan kvar.

Ett relativt enkelt sätt för att tillsätta OH radikaler direkt i vattnet (in situ) är att generera ozon, vilket i kontakt med vattenmolekyler i rätt PH-värde till del bryts ned till OH.

Hydroxylradikaler för rengöring av ytor

Hydroxylradikaler kan användas för att rengöra ytor från aktuella föroreningar. Genom att hydroxylradikaler sprids mot ytan kan de reagera med föroreningarna och bilda nya, icke-skadliga föreningar som sedan kan lämnas kvar, torkas av eller på annat sätt avlägsnas.

Fördelar för miljörengöring

En av de största fördelarna med att använda hydroxylradikaler för miljörengöring är deras effektivitet och mångsidighet. De kan användas för att rengöra luft, vatten och ytor från ett brett utbud av föroreningar, vilket gör dem till en allsidig rengöringsagent. Dessutom är hydroxylradikaler naturligt förekommande och ofarliga för både människor och miljö, vilket gör dem till ett säkrare alternativ för miljörengöring. Användningen påverkar inte miljön negativt i motsats till när vissa kemiska ämnen och vätskor används.

Framtiden för hydroxylradikalbaserade rengöringstekniker

Hydroxylradikalbaserade rengöringstekniker har visat sig vara effektiva och mångsidiga för att rengöra luft, vatten och ytor från föroreningar. Med fortsatt forskning och utveckling är det möjligt att använda hydroxylradikaler på ännu mer innovativa sätt för att upprätthålla en ren och säker miljö. Genom att använda hydroxylradikaler för miljörengöring är vi förvissade om att vi kan minska vårt ekologiska avtryck och bidra till en mer hållbar framtid.

1] Hydroxylradikaler – En överblick, ScienceDirect.
2] Environmental Implications of Hydroxyl Radicals (OH), Sasho Gligorovski, et al., 2015.
3] Part 1: Oxidation and OH radicals, ESPERE Climate Encyclopaedia.
4] Hydroxyl radical, Wikipedia. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här