...
Optihus AB
Optihus AB

Installation av avfuktare – Avfuktarinstallation med kunskap

Installation av avfuktare såsom sorptionsavfuktare i krypgrund, vind och andra huskonstruktioner

Förutom att sälja och leverera avfuktare, samt ge kostnadsfri support till husägare som själva vill installera, står vi till tjänst med avfuktarinstallation. 

Installationstjänsten baseras såväl som resterande arbete och informationsgivning på mångårig forskning samt fälterfarenhet. Det är viktigt att rätt avfuktare väljs samt att installationen utförs enligt adekvat branschpraxis. 

Är du intresserad av att få genomfört en installation, sänd ett mail så återkommer vi med ett frågeformulär. Formuläret fungerar som offertunderlag. Vi kan även vid behov komma ut på plats för inspektion och på så sätt avgöra vilken installation som blir lämpligast.  

Innehållsförteckning

Varför installeras avfuktare?

Installation av våra lagerförda avfuktare görs i hus och fastigheter där det stadigvarande eller periodvis råder för hög luftfuktighet. 

Avfuktaren kommer att hålla ned luftfuktigheten under gränsvärden för tillväxt av mögel, jordbakterier och rötsvamp. Det innebär också att risken för uppkomst av lukt minimeras.

Installationen innebär att avfuktaren permentent lämnas på plats för att betjäna det fuktutsatta utrymmet, t.ex. torpargrund, krypgrund, källare eller vind etc.. Avfuktaren kommer endast att vara i drift när det behövs. Mer om det omtalas längre ned i text. 

Projektering inför installationen är viktig

Att se över och räkna ut behov av avfuktningskapacitet är viktigt. Klimatet och fuktlasten skiljer sig åt mellan olika delar av landet, mellan olika huskonstruktioner och hur dessa ligger till i förhållande till fuktkällor. 

Grundläggande är att beakta temperaturbilden där avfuktaren ska verka. Om temperaturen stadigt ligger över +15 grader går det att välja kondensavfuktare också kallad kylavfuktare. Eftersom den avfuktartypen i regel förlorar för mycket avfuktningskapacitet när temperaturen faller under +15 grader, kommer sorptionsavfuktare att fungera bättre i kallare klimat. Samma sak gäller även där temperaturbilden flukturerar mellan olika årstider samt mellan natt och dag. 

Genom många års erfarenhet samt studier inom området har Optihus kunskapen att i många fall på distans kunna avgöra vilken avfuktamodell i urvalet som blir lämpligast för installation. 

Varför väljer Optihus sorptionsavfuktare?

När man ger sig ut på Internet och söker, kommer det att presenteras en rad olika lösningar från olika aktörer. Några baseras på värmekablar och andra på ventilation utan aktiv avfuktning. Värmekablar kan anses vara brandfarligare och osäkrare, medan ventilation under alla klimatförhållanden inte klarar av det som avses. Tvärtomeffekt är inte ovanligt att upptäcka efter att ventilationssystem installerats. Det blir under vissa förhållanden ännu fuktigare än under ursprungsläget utan den tänkta ventilationslösningen.

Ett exempel på sorptionsavfuktare installerad i krypgrund

Sorptionsavfuktare är i princip den enda tekniken som fungerar med ekonomiskt godtagbar kostnad och med tryggt resultat ned i svalare temperaturer, t.o.m. ned i minusgrader. 

Sorptionsavfuktaren är inte så brandfarlig som en kondensavfuktare med plasthölje kan vara. Sorptionstekniken drivs utan kompressor och kan därför inte överhettas. Samtidigt har sorptionsaggregatet plåthölje som skyddar. Undertecknad har aldrig varit med om en brand med denna typen av säkrare aggregat.

Blir avfuktarens driftskostnad dyr?

Meningen är att avfuktaren endast ska vara i drift när det behövs och ställa sig i standby när fukthalten är så låg att avfuktning inte är nödvändig. 

Systemet styrs genom en inställbar hygrostat. I hygrostatfunktionen ligger att man kan ställa in valfritt börvärde gällande när den installerade avfuktaren ska starta. Låt oss säga att start sker vid 65%RF – relativ fuktighet. Då kommer aggregatet att vara i drift tills RF sjunker till ca. 61%. Sedan ställer sig systemet i standby tills det är dags igen. Funktionen ger lägre driftskostnad än om hygrostat inte finns. 

Vissa av Acetec avfuktare, vilka Optihus installerar, har en smart hygrostat som förutom RF även känner av temperaturen i installationsutrymmet. Dessa två faktorer är utslagsgivande för om mögel och jordbakterier i form av aktinomyceter ska kunna tillväxa eller ej. 

Styrning till den smarta hygrostaten på Acetec EvoDry P avfuktare

Desto svalare det blir ju högre kan den relativa fuktigheten släppas upp utan att gränsvärdet för mikroberna nås. Det smarta hygrostatsystemet reglerar driften inom säkra klimatvärden. Det ges med den smarta styrningen upp till 40-60% energibesparing. 

Den smarta styrningen har en touchdisplay som trådansluts till den installerade avfuktaren. Det innebär att styrdisplayen kan monteras inne i huset eller i annat utrymme där det är lättare att övervaka och komma åt att ställa in hur man vill att aggregatet ska jobba. 

Sekundär energivinst

Intressant och viktigt är att beakta hela installationen i förhållande till driftskostnad. Vi tar ett par exempel för att förklara närmare. 

I krypgrund och torpargrund finns oftast ventilationshål i grundmurarna. Under vintern ventileras kall luft in vilket avsevärt kyler ned golvbjälklaget och isoleringen. När man installerar avfuktare stängs ventilationen igen. Krypgrunden kommer att bli varmare än annars vilket ger energivinst i förhållande till uppvärmningen i huset. Golven blir varmare och komforten ökar även. 

Dessutom hålls isoleringen torrare efter installationen. Då fukt leder värme kommer isolervärdet (värmegenomgångsmotståndet) att öka när isoleringen torkas ur. 

Husets vind – kallvind är en annan riskkonstruktion som vanligtvis är ventilerad. Samma fenomen uppstår som i krypgrund, med undantag att krypgrunder är mest fuktbelastade under sommar och höst.

Skiss beskrivande installation av avfuktare på vind - kallvind

Under höst- och vinterhalvåret kommer vinden att bli rejält nedkyld och även fuktbelastad. I samband med installation ska vindsventilationen stängas igen, vilket innebär att vindsutrymmet kommer vara varmare än annars. Isoleringen hålls torrare och ger bättre isolervärde. 

Genom den sekundära energivinsten som installationen innebär, kommer avfuktarens faktiska driftskostnad att delvis eller i allra bästa fall helt kunna dras av i den totala beräkningen. Utfallet beror på förutsättningarna vilka varierar från hus till annat. 

Räknas installationen som fast?

Nej, då det finns stickkontakt (shuko) till avfuktaren så räknas det inte som fast installation. 

Vanligen behöver el och elkontakt dras fram till installationsplatsen. Det räknas däremot som fast installation. Framdragningen av el ska utföras av behörig elektriker och vara utförd innan Optihus kommer på plats för resterande arbete. Vi kommer att berätta var uttag ska sättas i utrymmet för att inga skarvsladdar ska behöva användas. Skarvsladdar ska av säkerhetsskäl undvikas. 

Förberedelser innan installation

Förutom projektering och att se över lämpligaste installationsplatsen kan ytterligare förberedelser behövas. 

Krypgrunden behöver vara städad mot marken. Eventuellt byggspill och organiskt material ska tas bort. I krypgrunder där det ligger mycket att ta bort behöver det vara utfört innan installation där byggplast läggs mot marken

Byggplasten hindrar markånga att stiga uppåt. Uppstigande markånga gör att mer avfuktning behövs. 

Ventilationshålen stänger vi igen med hjälp av en frigolitskiva och fogskum. Det ventilationshål där våtluftslangen ska dras ut, tätas runt slangen med fogskum. 

För att installera på vind ser vi att tätningen av ventilationen är gjord på förhand. Vid takfotsventilation är det i regel bäst att täta ute vid takfoten. På vinden måste det finnas en brygga eller ett fast golv att gå på.

Bra är om el är framdraget och inkopplat innan installationstillfället. Det går då att starta systemet och bedöma att allt fungerar som det ska. 

Går det att göra samtidig mögelsanering?

Ja, det fungerar bra att utföra mögelsanering samtidigt som avfuktningssystemet installeras.

Vi arbetar i den ordningen att byggplast läggs, avfuktare installeras och till sist genomförs mögelsaneringen. Därefter driftsätts systemet.

Komplettera med undertrycksfläkt

I vissa lägen kommer avvikande lukt eller radon från krypgrund och källare upp i huset. Det fungerar då bra att installera och sammankoppla avfuktaren med en undertrycksfläkt. Här har vi en väl genomtänkt lösning som är energioptimerad och ljudreducerad. 

Bild som beskriver hur installation av avfuktare och undertrycksfläkt kombineras

Att skapa undertryck innebär att luft via undertryckfläkten tas från installationsutrymmet, vilket är tätat för övrigt. Luftflödet som tidigare gått uppåt vänds att gå nedåt och ut. Därmed kan man i de flesta fall göra att lukt inte längre tillkommer inomhusmiljön.

Komplettera med fotokatalytisk luftrenare

Lukter som ofta finns i krypgrunder och torpargrunder kan vara svåra att komma åt att luktsanera och luktkontrollera.

Ett steg på vägen till lyckat resultat är förutom avfuktning och undertryck att använda fotokatalytisk luftrenare såsom OPTiVA 4800-PRO-PCO

Fotokatalys som startas genom UVC-ljus är mycket effektivt för att reducera och i bästa fall ta bort alla lukter i luft och på ytor. Dessutom har luftreningen effekt mot många olika typer av toxiska ämnen samt partiklar i övrigt. 

Om denna typen av luftrenare används i utrymmet ska den placeras så långt bort från avfuktare och undertrycksfläkt som möjligt. Anledningen till det är att luftreningseffekten som sprids inte ska kunna dras ut via fläktverkan innan den hinner göra nytta. 

Vad kostar installation av avfuktare?

Då förutsättningarna i olika hus skiljer sig åt går det inte att ange ett fast pris utan att offertunderlag ifyllts och skickats tillbaka till oss. 

Räkna med priset för själva aggregat med tillbehör samt ev. byggplast. Därtill kommer resa samt installationskostnad. Installationskostnaden ligger normalt på 10.000 till 17.000:- beroende på hur omfattande arbete som krävs. 

ROT-avdrag

Installationen i förhållande till arbetet är avdragsgill för ROT om 30%. 

Den som beställer installationen måste vara lagfaren ägare av fastigheten när installation utförs och faktureras. Samtidigt måste det finnas skattemässigt utrymme för att ROT-avdrag ska godkännas av skattemyndigheten.

Fastighetsbeteckningen ska meddelas oss och står sedan antecknad på fakturan.

Vi fakturerar minus ROT-avdraget. När beställarens betalning ankommit vårt bankkonto ansöker vi om att få ROT-delen utbetald av skatteverket. Skulle ROT-avdraget av någon anledning ej godkännas kommer resterande del att falla till betalning. 

Köpa hus där avfuktarinstallation behövs

Ofta är det i samband med överlåtelsebesiktning som brister i ett hus uppdagas. När man ska köpa hus är det många faktorer att beakta. Fuktaspekter är väldigt viktiga att gå igenom då det är den vanligaste skadan att hitta. 

Om man väl ringat in ett problem är det viktigt att gå vidare och inte tro att det ej är så allvarligt. En rekommendation är att direkt, redan innan köpet utvärdera och ta in offert gällande vad en installation och eventuell sanering kostar. 

Kostnadsbilden kan tas med i beräkning när man ska gå in i budgivning.

Diskussion kan tas med husägaren om vem som ska stå för installationen och kostnaden. Det kan kännas bra att flytta in i en redan åtgärdad bostad och slippa allt arbete som är relaterat till installationen. Ta även i beaktande informationen om ROT-avdrag ovan. 

Då avfuktare redan installerats

Om avfuktare redan installerats i det hus man köper, är det viktigt att undersöka så att projekteringen gått rätt till. Är aggregatet avsett för den storlek på utrymme som är aktuell? Det är inte alltid fallet.

Fungerar avfuktningen som den ska och är själva installationen i sin helhet energioptimerad? Kan något göras bättre? Har installerat aggregat undergått service med filterbyte etc. så som tillverkaren kräver för att garanti ska gälla och för att aggregatet ska bibehålla livslängd och kapacitet?

Meningen med vår samlade information är att husköpet ska vara så smidigt och riskfritt som möjligt. Läs mer i vår köpa hus guide.

Vad finns att tänka på efter installationen?

Det finns idag inga självgående avfuktare eller avfuktningsapplikationer som ej behöver översyn. 

Kontinuerlig övervakning av att installationen fungerar som tänkt går att göra via styrpanelen som sätts uppe i huset, om avfuktare med sådan väljs vill säga. 

Det går också att installera en fristående trådlös hygrometer. Hygrometern har sändare vilka avkänner temperatur och relativ fuktighet. Värdena sänds till en basenhet med display så att övervakning kan ske utan problem. 

När man inte är på plats i huset där installationen gjorts finns möjlighet att koppla upp en trådlös hygrometer till befintligt Internet. Via en app görs sedan övervakning via mobiltelefon i princip var man än befinner sig i världen. 

Ett annat sätt att fuktmäta är genom fuktkvotsmätning. Det innebär att en fuktkvotsmätare, s.k. insticksmätare används för kontroll av fuktkvot i byggnadsmaterial. Med sådan mätning går det att finjustera installationen utefter de fuktigare ställen och eventuella köldbryggor som finns.

Byte av filter

För att bibehålla avfuktarens kapacitet, livslängd och garanti är byte av filter viktigt. Filtret är lätt att byta ut. 

Samtidigt som filterbyte är det bra att göra en funktionskontroll gällande avfuktaren. Påpassligt är också att okulärt inspektera det betjänade utrymmet för att se att allt är i sin ordning. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat