...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare installeras. Det är en speciell typ av vindsavfuktare som klarar av att avfukta ned i minusgrader när det behövs. 

Innehållsförteckning

Så fungerar kallvindsavfuktare

En kallvindsavfuktare är en speciell typ av avfuktare som genom sorptionsteknik är särskilt utformad för att hantera de unika utmaningar som kallvindar medför.

Sorptionsavfuktare är byggda för att tåla mycket låga temperaturer och kan effektivt avfukta luften även under förhållanden med minusgrader. Just på kallvind och även i andra fuktiga utrymmen såsom i torpargrund och krypgrund etc. är denna avfuktningskapacitet många gånger avgörande.

Sorptionstekniken och därmed kallvindsavfuktare baseras på att luft via en fläkt forceras genom ett material som absorberar fukt. När materialet är fuktmättat värms fukten ut som vattenånga och ventileras bort utomhus genom en slang. Denna avfuktningsteknik gör att kallare rum och konstruktioner inte längre blir ett problem att hålla torra. 

Varför behövs kallvindsavfuktare?

En kallvind kan vara en mycket utsatt del av huset och kallas därför för riskkonstruktion. Temperaturen varierar snabbt utefter utomhusklimatet och fukt kommer in utifrån via vindsventilationen under fuktiga dagar. Fukten buffras då till viss del i byggnadsmaterialet. Dessutom kan varm och fuktig luft från boytorna också hitta sin väg upp till vinden.

Om vinden har en lägre temperatur än den inkommande luften, kyls luften ner och den relativa luftfuktigheten ökar. Det är därför och av andra anledningar som köldpåverkan utifrån inte ovanligt att luftfuktigheten blir så hög att kondens bildas, särskilt mot insidan av vindens takkonstruktion.

Om klimatet på vinden är fuktigt ökar risken avsevärt för tillväxt av mögel. Mögel kräver även annat för att kunna växa, såsom viss värme och organiskt material för näring. Dessa förutsättningar är ofta redan uppfyllda och då blir fukten den avgörande faktorn. Med en kallvindsavfuktare säkerställs därför att förutsättningarna för mögelväxt inte uppfylls på kallvinden.

Upptäcka mögel på vinden

Till en början kan mögelpåväxt inte ses med blotta ögat. Senare i sin utveckling kan möglet bilda som en vit dammbeläggning på träytorna etc.. Det brukar allmänt kallas för vitmögel. När fuktvärdena i luft och trä ökar brukar möglet anta en annan form som kallas svartmögel.

De aktuella svartmögeltyperna har förmåga att producera det mörkare pigmentämnet melanin vilket färgar in trä och annat byggnadsmaterial. Det kan vara svårt att få bort den svarta färgen då den sitter en liten bit in i det angripna materialet.

Kallvindsavfuktaren kan inte ta bort mögel som vitmögel och svartmögel, men avfuktningen gör så att mikroberna inte längre kan vidareutvecklas. Kombinerat med att installera en adekvat vindsavfuktare för kallvind, kan därför mögelsanering komma att bli aktuell. 

Risken för lukt

Fukt bär med sig mer problem än att kunna få oönskad mögelpåväxt att kunna ta över. Även bakterier som aktinomyceter och mykobakterier kan komma att växa på och i de fuktiga byggnadsmaterialen uppe på vinden. 

I isoleringen på kallvinden är det ett vanligt ställe att finna mikrobiella skador, och av mikroberna producerade lukter av MVOC som geosmin m.m..

Dessutom kan ingående ämnen som formaldehyd i isoleringen komma att spridas samt lukta avvikande och genomträngande.

Har avvikande lukt redan bildats så är den svår att få bort utan utbyte av det skadade byggnadsmaterialet. Kallvindsavfuktaren kan i allra bästa fall motverka luktspridning men vanligen reduceras endast lukterna genom avfuktningen. Därför är det viktigt att sätta in kallvindsavfuktning redan innan luktproblemet gett sig tillkänna. 

Klorfenol och kloranisol

På bilden överst i artikeln syns en ganska välisolerad och därför kall vind där takstolarna behandlats med träskyddsmedel innehållande klorfenoler. Just den aktuella vätskan som använts innehöll också kopparsalter, varför grön infärgning syns på trät. 

När mikrober som mögel och bakterier tack vare ett för fuktigt kallvindsklimat kan börja gro och utvecklas, kommer de att metylera klorfenolerna till flyktigt och envist luktande kloranisol. Den kemiska typen av karaktären ”mögellukt” sprids och luktsmittar. Har man otur kommer den att sätta sig i princip i alla material i husets boendeytor. 

Även här kommer kallvindsavfuktarens fuktreducerande funktion att kunna vara väl värd en investering. 

Notera att det även finns träskyddsmedel med klorfenoler som färgar in brunt eller är ofärgade. Allt beror på träskyddsmedlets sammansättning. Titta noga efter sådana medel särskilt i hus från 1950 till början av 1980. Noterbart är också att dessa träskyddsmedel var till för att förhindra blånad och rötsvamp, medan mögel och bakterier endast hindrades i lägre grad. 

När behövs kallvindsavfuktare?

Ett bra sätt att utvärdera och bestämma om kallvindsavfuktare behövs, är att inspektera och fuktmäta kallvinden.

Generellt dras gränsen för mikrobiell tillväxt vid 75% relativ fuktighet, d.v.s. luftfuktighet. Luftfuktigheten kan enkelt och stadigvarande kontrolleras via fuktmätare såsom en trådlös hygrometer. Har fuktvärdet en tid tangerat och lätt överskridit 75%RF kan adekvat vindsavfuktare komma att behövas.

Fuktmätning och kontroll kan också på utökande och ytterligare bestämmande sätt göras genom att använda en fuktkvotsmätare. Det är en annan typ av fuktmätare vars mätspetsar sticks in någon millimeter i trämaterial som råspont och takreglar. Fuktkvotsvärdet ska inte tillåtas att överstiga 17% mer än tillfälligt under kortare perioder. 

Genom att kallvindsavfuktaren reducerar fukt i luften kommer fuktkvoten också att minska till säkra nivåer. 

Inställning och driftsekonomi

Viktigt för bästa möjliga driftekonomi och samtidigt säker avfuktning är att ställa in rätt värden i kallvindsavfuktarens styrsystem. 

Via hygrostaten som finns i avfuktaren ställs börvärdet. Det är fuktvärdet som avfuktaren ska hålla. Börvärdet kan ställas mellan 60-65%. När den relativa fuktigheten överstiger inställt börvärde kommer sorptionsavfuktningsprocessen att starta. Efter ett tag när avfuktningen gjort nytta och fuktvärdet sjunker under börvärdet kommer avfuktaren automatiskt att stoppa avfuktningen och ställa sig i standby inför nästa behövd avfuktningscykel. 

På vissa kallvindsavfuktare finns en smartare hygrostat som förutom fukt även tar hänsyn till temperatur. Desto kallare det blir på vinden ju högre kan man låta den relativa fuktigheten stiga, innan gränsvärdet för mikrobiell tillväxt nås. Detta kan med den smartare typen av avfuktarhygrostat utnyttjas, så att kallvindsavfuktarens driftstid ytterligare minimeras. 

Viktigt för god driftsekonomi är också att torrluftslang eller rör ansluts till vindsavfuktarens torrluftsutblås. Installeras avfuktaren t.ex. vid  ena kortänden av vinden, ska torrluftslang dras så att den avfuktade luften ventileras ut i anslutning till andra vindsgaveln. Då sätts fukt och hela vindsvolymen av luft i rörelse, samtidigt som avfuktningsaggregatet inte drar in redan avfuktad luft och därmed minskar sin effektivitet och kapacitet. 

För att avfuktningen inte ska behöva jobba direkt mot fukt i uteluften är det viktigt att ventilationen till kallvinden stängs igen. 

Sammanfattning

En kallvindsavfuktare är ofta att se som en viktig investering för alla som förvaltar eller bor i ett hus med en kallvind. Genom att installera vindsavfuktare som verkligen klarar av ett kallt vindsklimat kan vinden säkerställas att förbli torr och fri från mögel samt lukt, vilket i sin tur kan bidra till att bibehålla eller förbättra den viktiga luftkvaliteten i hemmet. Med andra ord motverkas genom avfuktningen uppkomst av s.k. sjuka hus.

  • Välkommen att ta kontakt med oss för support och råd i anslutning till fuktmätning, val av kallvindsavfuktare, köp och installation, samt vidare drift av systemet. 
Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här