...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Klorin kan lätt bli skadligt vid desinfektion och sanering

Klorin är skadligt
Klorin kan lätt bli mycket skadligt, särskilt om det blandas med andra vanligt använda rengöringsmedel. Samtidigt är inte klorinet så verksamt emot mögel som ofta sägs. Sanering och blekning av mögelfärgat trä kan slå bakut. Saneringen ger upphov till ännu mer mögeltillväxt. Här förklarar vi varför. Desinfektion kan göras smartare och utan risk.

Innehållsförteckning

Klorin i blandning med andra rengöringsmedel

Pandemin vi förhoppningsvis snart är igenom har dagligen uppmärksammat ämnet desinfektion. Många tips och husmorsknep har givits på olika forum. Om man inte läst in sig i ämnet kan det lätt bli mycket fel, så fel att hälsan blir påverkad. 

Klor som finns i varumärket Klorin är i sig potentiellt framkallande av överkänslighet och sjukdom via en substans kallad natriumhypoklorit, med den kemiska beteckningen NaClO. Kloret reagerar med vissa andra medel. I reaktionen kan farliga ämnen avges till luften och ytorna som behandlas. 

Kloroform

När klorin blandas med alkoholer som isopropanol eller etanol bildas kloroform. 

Kloroform med ytterligare benämning triklormetan, är ett lösningsmedel som historisk använts mycket som bedövningsmedel. Förutom akut förgiftning ledande till medvetslöshet och död finns risk för skadeverkan längre fram i livet, särskilt vid tillräcklig eller upprepad exponering.

Klorgas

När klorin blandas med sura vätskor eller pulver bildas klorgas. Vinäger, citronsyra och annat surt startar den kemiska processen där gasen bildas. Klorgas kan också bildas när man sanerar mögel eller hussvamp med klor. Möglet bildar bl.a. oxalsyra vilken reagerar i kontakt med kloret. 

Klorgas har använts som kemiskt stridsmedel och är starkt irriterande samt frätande. Vid högre koncentration kan fatala lungskador etc. ske. 

Klorgas är i sin tur relaterat till väteklorid och saltsyra.

Kloramin

När klor och ammoniak blandas bildas kloramin, som är en kemisk förening av kväve, klor och väte. 

Kloramin används för rening av vatten. Ytterligare kemisk reaktion kan leda till bildande av nitrosaminer som möjligen är cancerframkallande.

Dioxin

När klorbaserad vätska möter andra kemiska ämnen kan dioxiner bildas. Dioxin är mycket giftiga ämnen. Ofta uppstår dioxiner vid förbränning eller vid tillverkning av klorbaserade vätskor. Exempel på sådana är klorfenoler t.ex. pentaklorfenol som mellan 1955-1978 användes till träskyddsmedel vid byggnation av hus. 

Är klor eller klorin bra för sanering av mögel?

Tvärtemot vissa Internetbaserade källor vill Optihus med egen saneringskunskap hävda att klorbaserade medel inte är verksamma för sanering av mögel

Sanering betyder att allt skadligt och oönskat ska tas bort. Desinfektion betyder att det oönskade såsom bakterier, mögel och virus neutraliseras. Med det som utgångspunkt redogörs här för klorets saneringsförmåga och sekundära skadeverkan. 

Några år efter det stora larmet 2004 om mögel och fuktskador i krypgrund, började annonsering i allt större utsträckning komma ut angående sanering med olika vätskor. Plötsligt skulle det vara mycket effektivt att utföra mögelsanering med natriumhypoklorit.

Marknadsförande parter visade på före- och efterbilder. Där kunde man se att möglets infärgning var kraftigt blekt efter behandling. Det stämde att s.k. infärgning av svartmögel kunde blekas med vätskorna. Men mycket annat av möglet kvarstod även om det inte gick att se med blotta ögat.

Här förklaras varför det var vilseledande marknadsföring som gjordes. 

Endast ytaktivt

Klorbaserade vätskor är oftast bara ytaktiva. Det innebär att viss desinfekterande verkan endast uppnås på ytan av det behandlade materialet. När man behandlar trä som är mögelpåväxt kommer behandlingen inte att nå möglets hela nätverk, som går ned lite i träts yta.

Inte så verksamt mot mögelsporer

Kloret kommer tack vare mögelsporernas skyddande skal inte åt att neutralisera eller sanera bort dem alla. Även om mögelsvampens mycel skadas kommer intakta mögelsporer att finnas kvar. De börjar gro så fort rätt klimat återuppstår. 

Kloret tillför salt och vatten

När klor möter organiskt material startar en snabb oxidationsprocess. Efter processen kvarstår i stort sett bara koksalt. Det saneringsfirmorna missade i sammanhanget är att salt drar åt sig fukt. Saltet som bildas strävar efter att binda motsvarande 75% (RF) relativ fuktighet. Det motsvarar 17% (FK) fuktkvot. Även om det t.ex. i krypgrund eller husets vind blir lite torrare i luften så kvarhåller saltet fukten där det ligger på och i konstruktionsmaterialet. 

Just vid dessa fuktförhållandena går gränsen för mögeltillväxt. Efter mögelsaneringen kunde det se fint ut på de behandlade ytorna. Dock fanns inte längre någon fuktrelaterad marginal innan påväxten åter kunde starta.

Samtidigt består aktuella saneringsvätskor merdelen av vatten. Det uppfuktade byggnadsmaterialet riskerar därför ganska direkt efter saneringen att återpåväxas, särskilt där avfuktare inte installeras i samband med åtgärden. 

Fel avfuktare i förhållande till saneringen

Larmen om mögel i husens krypgrunder gjorde också att det dök upp nya tillverkare av avfuktare. Det lanserades nu avfuktningssystem som byggde på värmeslingor och en mikrodatorstyrd hygrodynamisk hygrostat. Denna typ av hygrostat justerade driften av avfuktaren efter variablerna tid, temperatur och relativ luftfuktighet.

Det innebar att RF värdena tilläts stiga i förhållande till lägre temperaturer i avfuktningsutrymmet. De högre fuktvärdena tilläts dessutom kvarvara en viss tid innan avfuktaren startade värmeavgivningen. 

Kombinationen mellan denna avfuktartyp och klorets negativa inverkan gjorde att ny mögelpåväxt formligen kunde explodera, med följd att ny bättre sanering samt utbyte av avfuktare till sorptionsavfuktare behövde göras. 

Klorbehandlingen tar inte bort alla mögelmetaboliter

Mögelsvamp avger mängder med sekundärprodukter som i ett samlingsnamn benämns metaboliter. Det kan röra sig om flera hundra ämnen och partiklar som avges vid en mögelskada. 

De kanske mest omtalade metaboliterna är olika gifter kallade mykotoxiner. De toxiska ämnena samt andra metaboliter har i vissa fall kemiska profiler som medger reaktion med klor. Det riskerar därför bildas nya giftiga ämnen när man mögelsanerar med klorvätska. 

Många av mögelmetaboliterna har förmåga att tränga djupt in i material som trä, betong och t.o.m. plast samt syntetmaterial. Även de metaboliter som kan saneras bort med klor, riskerar vid bristande åtkomst (endast ytverkan) att finnas kvar. 

Låt dig inte luras av att klor kan bleka möglets färgämne som består av melanin. Bara för att den mörka till svarta färgen är blekt, betyder det inte att mögelskadan är sanerad. Dessutom kan skadan till viss del vara förvärrad. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här