...
Optihus AB
Optihus AB

Kondensavfuktare - Kylavfuktare

Kondensavfuktare eller kylavfuktare är en typ av kondenserande avfuktare med kompressor och köldmedia

Här presenteras de kondensavfuktare synonymt kylavfuktare som finns i vårt sortiment.

Dessa avfuktare lämpar sig som allra bäst till varmare utrymmen eftersom kondenstekniken baseras på kondensering via kompressorverkan och kylmedia. 

Innehållsförteckning

Kondensavfuktare – Kylavfuktare i vårt sortiment

Klicka på avfuktarna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Vad är en kondensavfuktare?

En kondensavfuktare också kallad kylavfuktare är en typ av avfuktare som forcerar bort vatten från luften via en speciell teknik som baseras på kondensering.

Kondensavfuktarna fungerar genom att via fläktverkan dra in fuktig luft (processluft) som kyls ned i mötet med ett nedkylt element (evaporator) inne i avfuktaren.

När luften kyls ned minskar dess förmåga att bära fukt, vilket leder till kondensering av vattenånga på evaporatorns kalla ytor. Det kondenserade vattnet droppar ned och samlas i en behållare alternativt dräneras bort via en slang, medan den avfuktade och något uppvärmda luften återförs till rummet.

Kylmediet som drivs av en kompressor används för att överföra värme från den kalla evaporatorn till en kondensor där kylmedlet värms upp och avger värme till förbipasserande torrare luft.

Kylmediet cirkulerar genom kompressorn, vilken ökar trycket och temperaturen på kylmedlet innan det når kondensorn. Efter att ha avgett värme i kondensorn, återgår kylmediet till evaporatorn genom en expansionsventil, där det snabbt minskar i tryck och temperatur, vilket möjliggör ytterligare avkylning av den inkommande luften.

Ingående komponenter

Som ovan nämnt består en kondensavfuktare av fyra huvudkomponenter:

 • Kompressor: Kompressorn fungerar som en pump för att öka trycket och temperaturen på kylmedlet som cirkulerar i systemet.
 • Kondensor: Kondensorn är en värmeväxlare där det varma kylmediet avger värme till omgivningen och kondenserar till en vätska vilken cirkulerar i avfuktarens rörsystem.
 • Expansionsventil: Expansionsventilen fungerar som en tryckregulator som minskar trycket och temperaturen på det kondenserade kylmediet innan det når evaporatorn.
 • Evaporatorn: Evaporatorn är en annan värmeväxlare där det kalla kylmediet absorberar värme från den omgivande luften och förångas, vilket resulterar i kondensering av fukt på evaporatorns ytor.

Kondensavfuktningens historia

Kondensavfuktare och kylavfuktare har sitt ursprung i de tidiga 1900-talets uppfinningar av Willis Carrier, en amerikansk ingenjör och uppfinnare som anses vara fadern till modern luftkonditionering.

Carriers ursprungliga uppfinning var avsedd att kontrollera fuktigheten i en tryckerianläggning i Brooklyn, New York, och utgjorde grunden för den första luftavfuktaren med kylmedia. Sedan dess har tekniken utvecklats och förbättrats för att möta de växande kraven på fuktkontroll i bostäder samt i kommersiella och industriella miljöer.

Flera olika typer av kylmedia har använts, men förkastats och förbjudits tack vare dess negativa inverkan på det viktiga ozonskiktet i stratosfären. Avfuktartillverkarna har ständigt tack vare de skärpta reglerna fått anpassa sina produkter genom att börja använda naturvänligare kylmedia. 

Var används kondensavfuktare?

Kondensavfuktare används allmänt i bostäder samt i kommersiella och industriella miljöer för att kontrollera luftfuktigheten och förbättra luftkvaliteten inomhus. Några specifika användningsområden inkluderar:

 • Bostäder: I bostaden kan kondensavfuktning användas för att kontrollera fuktigheten i uppvärmda källare, i badrum och andra områden där hög fuktighet kan orsaka problem, såsom mögeltillväxt, bakterietillväxt, dålig lukt och skador på byggnadsmaterial.
 • Kommersiella byggnader: I kommersiella byggnader, såsom kontor, hotell och butiker används kylavfuktare för att skapa en behagligare inomhusmiljö för besökare och anställda samt för att skydda byggnadsmaterial, inventarier och lager från fuktskador.
 • Industriella anläggningar: I industriella anläggningar, såsom fabriker, lager och produktionsanläggningar används kondensavfuktare för att kontrollera luftfuktigheten i processer som kräver specifika fukthalter, såsom torkning av produkter, förvaring av känsliga material och för att förhindra korrosion på maskiner och utrustning.
 • Vattenskadeavfuktning: Det är vid vattenskada viktigt att snabbt kunna torka ut överskottet av fukt. I rätt temperaturförhållanden och förhållanden i övrigt har kondensavfuktaren ett gott övertag och kan snabbt forcera bort stora mängder vatten. 

Fördelar med kondensavfuktare

Kondensavfuktare erbjuder under rätt omständigheter en rad fördelar:

 • Effektivitet: Kondensavfuktning är ett mycket effektivt sätt att extrahera fukt från luften, särskilt vid högre temperaturer och fuktighetsnivåer. Detta gör kylavfuktning idealiskt för användning i varma och fuktiga rumsklimat.
 • Självreglerande: De flesta av luftavfuktarna är utrustade med en inbyggd hygrostat som gör att enheten automatiskt kan kontrollera luftfuktigheten i rummet. När den inställda fuktighetsnivån (börvärdet) uppnås, stänger enheten av sig själv, vilket sparar energi och förlänger enhetens livslängd.
 • Låg underhållskostnad: Kondensavfuktare är relativt enkla att underhålla då de har få rörliga delar. Regelmässig rengöring eller utbyte av dammfiltret, rengöring av kondensorns och evaporatorns ytor samt tömning av vattenbehållaren är oftast allt som krävs för att hålla enheten i gott skick.
 • Portabilitet: Många kylavfuktare är bärbara och kan enkelt flyttas mellan olika rum eller områden som kräver fuktkontroll. Detta gör dem särskilt användbara för såväl permanent användning såsom till mer tillfälliga lösningar eller när fuktproblemen är begränsade till en viss del av en byggnad.

Nackdelar med kondensavfuktare

Precis som med andra typer av luftavfuktare så finns nackdelar med kondensavfuktare:

 • Avfuktningskapaciteten: Kapaciteten för avfuktning sjunker rejält vid lägre temperaturer. Vid låg daggpunktstemperatur kommer inte kondenstekniken till sin rätt. Det krävs för god funktion högre temperaturskillnad mellan inkommande fuktig luft och evaporatorns temperatur. 
 • Riskkonstruktioner: Avfuktarmodellen passar inte alls bra till husets ouppvärmda riskkonstruktioner. Däremot är funktionen på topp i uppvärmda rum såsom tvättstugor, källare och t.ex. rum för pool eller spa. I husets kalla och ouppvärmda rum passar sorptionsavfuktare istället utmärkt. 
 • Kompressorljud: Vissa kompressordrivna avfuktare brummar ganska ljudligt och lite av ljudet kan fortplantas i golvbjälklag och höras i våningen under den där avfuktaren är placerad. Somliga kondensavfuktare, särskilt äldre typer med plåthölje, är rent av ”skramliga” i ljudbilden. 
 • Brandsäkerhet: Tillbaka i tid har ett antal fabrikat och avfuktarmodeller drabbats av för hög frekvens av brand. Återkallning av mer än 10.000 enheter har gjorts men många av dem står kvar i bruk. Bra kan därför vara att inte köpa begagnat utan istället satsa på nytt och inte det billigaste man kan finna. 
 • Mögel: Det bildas mögel på uppsamlingsplattan under evaporatorn och i vattentanken. Det kräver regelbunden rengöring för att möglet inte ska kunna sprida sina sporer med avfuktarens fläktverkan. 

Optimering av fuktkontroll och avfuktningskapacitet

För att förbättra avfuktningskapaciteten hos en kondensavfuktare finns det flera strategier som kan implementeras:

Användning av inbyggd eller extern hygrostat: Genom att använda en hygrostat kan den önskade fuktighetsnivån ställas in vilket låter avfuktaren automatiskt reglera luftfuktigheten i rummet.

Hygrostatdrift av avfuktaren innebär att enheten endast kommer att starta att avfukta när den aktuella fuktighetsnivån överstiger den önskade nivån (det inställda börvärdet), vilket sparar energi och förlänger enhetens livslängd.

Placering av avfuktaren: Placera avfuktaren i det område där koncentrationen av fukt är som störst. Detta kan vara i källaren, i badrummet eller i andra områden där fukt snabbt blir ett problem.

Optimalt luftflöde: Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avfuktaren för att säkerställa optimalt luftflöde. Detta innebär att placera enheten en bit från väggar, möbler och andra föremål som kan hindra luftcirkulationen.

Dammfilter: Rengör eller vid behov byt dammfiltret i avfuktaren. Sätts filtret igen för mycket kommer avfuktningskapaciteten totalt att minska samtidigt som dammavlagringar kan sätta sig inne i kondensavfuktaren och hindra evaporatorns arbete att kondensera fukt i luften. 

Tömning av vattenbehållaren: Om kondensavfuktaren är utrustad med en vattenbehållare, se till att tömma den regelbundet för att förhindra stigande fukthalt och därmed mögeltillväxt. Om möjligt, överväg att ansluta en slang till enheten för kontinuerlig dränering.

Kontroll av komponenter:  I större kondensavfuktare som används industriellt och ska vara pålitliga är det extra viktigt att regelbundet kontrollera komponenter som kompressor, kondensor, expansionsventil och evaporator för att säkerställa att de fungerar korrekt och inte är skadade eller slitna.

Energieffektivitet

Energieffektiviteten hos en kondensavfuktare kan variera beroende på enhetens design, storlek och användning. Generellt sett är större enheter med högre kapacitet mer energieffektiva än mindre enheter, eftersom de kan avfukta större volymer luft med mindre energi.

Energieffektiviteten minskar med fallande temperatur och ångtryck i luften, varför sorptionsavfuktare i många lägen kan vara ett bättre och säkrare val. 

Det är viktigt att välja en enhet som är lämplig för de specifika behov som finns och att följa tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll för att maximera energieffektiviteten.

Optihus finns tillhands med tips och support vilket kan underlätta i många frågor och applikationer. 

Presenterad: 2023-06-06
Uppdaterad: 2023-06-06

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda