...
Optihus AB
Optihus AB

Luftrenare & luftrening

Luftrenare för effektivast möjliga luftrening

I takt med ökad förståelse om luftföroreningar och olika partiklars potentiella hälsopåverkan har intresset för luftrenare ökat. Här i Sverige var utbudet av produkter tidigare lågt men i takt med att föroreningar ökat i Asien har företag där idag kommit långt inom luftreningsteknik och framtagning av olika luftrenare. Det finns även svenska tillverkare och utvecklare.

Här ämnar vi förutom att presentera handplockade enheter även lägga ut tips, svar på vanliga frågor och forskning. Denna produktkategori kommer kontinuerligt att utökas. 

Innehållsförteckning

Luftrenare i Optihus butik

Klicka på luftrenarna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Visar alla 3 resultat

Luftrenarens historia

Det har säkerligen funnits olika metoder för luftrening långt tillbaka i tid. Ett exempel är när läkare under pesten tog på sig spetsiga fågelnäbbsliknande masker där de lagt örter och annat. Effektiviteten av den typen av luftrenare kan liksom andra diskuteras. Vi återkommer till det längre ned i text. 

Fram i modern tid, närmare bestämt i början av 1800-talet, uppfanns kolfiltermasker som hjälpte brandmän att bättre stå emot rökgaserna. Över tid vidareutvecklades tekniken till att också användas av gruvarbetare och dykare m.fl.. 

HEPA filter utvecklades under 1940 talet i tysthet som försök att skydda soldater från radioaktiv strålning från atombomber. Syftet kunde inte uppfyllas med denna typ av filter men då filtertypen är bra på att fånga upp små partiklar fick det likväl ett stort användningsområde, både till andningsmasker och luftrenare för hem samt industri. 

I slutet av 1980 talet påbörjades ytterligare projekt som gick ut på att använda UV-ljus samt fotokatalytisk funktion för att rena luften för astronauter och militärer i fält. Man hade då kommit på att vissa våglängder av UV-ljus som belyste ett fotokatalytiskt medium motsvarade naturens eget sätt att luftrena, dessutom mycket effektivt. 

Med varierande effekter mellan olika filtermaterial och luftrenare har kombinationer vägvinnande kommit att användas. I takt med allt mer forskning om vikten av renare luft har luftrenarna sett en allt mer växande marknad och kommit att tillverkas i mängd. I synnerhet gäller det länder där industrin kontaminerar luften så att smog bildas. 

Vad gör en luftrenare?

Luftrenare är ämnade att göra som namnet säger, rena luft. Luften vi inandas innehåller en mängd olika ämnen och partiklar, vissa i gasform. De större partiklarna är lättare att filtrera bort medan de allra minsta kräver bättre typer av luftrening. 

Idag kan vi skilja mellan olika luftrenarfilter och även hur enheterna verkar. Forcerande luftrening går ut på att via en fläkt dra luft genom filtermassorna. Joniserande luftrening likt fotokatalys går ut på att utsätta föroreningar för UV-ljus och oxiderande effekter, vilka också till viss del följer med ut från luftrenare i rummet där den placerats. Effekten når således hela rumsluften. 

Hur fungerar olika filter?

Det finns olika filterklasser beroende på vad man vill rena bort från luften. I ventilationsaggregat och avfuktare finns ofta något som kallas G4 filter. Det står för luftrening och filtrering ned till partikelstorlek om 10 µm. Ungefär där går gränsen för synligt damm och större pollen. I luftrenare för inomhusmiljö duger det inte att enbart använda G4. Därför fungerar det om det används för ändamålet som ett slags förfilter, vilket besparar nästkommande från att sättas igen för snabbt. 

HEPAfilter till luftrenare
Här ses ett hepafilter till luftrenare. Filtret är veckat och får på så sätt större upptagningsförmåga. Det består av massa fibrer som ligger tätt intill varandra så att små partiklar fastnar.

HEPA filter (High Efficiency Particulate Air filter) är intressanta för god luftrening då klassning 14 har en föroreningsfångande funktion på partiklar och aerosoler (vätskedroppar) ned till 0.3 μm. Det innebär hög reningseffekt mot pollen, somliga virus, bakterier, sporer från mögel, dammkvalster, större sotpartiklar och smog etc.. 

HEPA filter kan över tid till viss del fungera förorenande i den miljö där luftrenaren placerats. Det har via forskning framkommit att mindre partiklar släpper från de större när de fastnat i luftrenaren. Det innebär att toxiska ämnen t.ex. mykotoxiner från mögel och endotoxiner från bakterier kommer att frigöras och ventileras ut i rumsluften. Friktionen som luftflödet framkallar gör också att delar av de uppsamlade partiklarna kommer att frigöras till luften. 

Kolfilter till luftrenare
Här ses kolfilter till luftrenare. Det är också veckat för att få större total yta. Kolpartiklar är bundna i en väv och absorberar där väldigt små partiklar och gasformiga ämnen.

Kolfilter absorberar gasformiga ämnen och gifter som kan passera igenom de andra luftreningsanordningarna. Kolpartiklarna drar med andra ord åt sig föroreningar. För att kunna luftrena effektivare kombineras ofta HEPA 14 med kolfilter, varav kolfiltret bör sitta placerat sist i luftrenarens luftflödesriktning. 

UV-filter med fotokatalys är den senaste luftreningsteknologin
Luftrening med UVC – ultraviolett ljus som möter en yta med katalysatorämne startar en fotokatalytisk luftreningsprocess.

UV filter och fotokatalys består grundläggande av en lampa som alstrar ultraviolett stålning inom våglängderna för UVC-ljus. Det är lägre våglängder av ljus som man inte kan se med blotta ögat. Vid våglängden 254 nm sker en antibakteriell effekt. Bakterier och andra mikroorganismer som mögel tål inte detta UVC-ljus så bra. Vid tillräcklig exponering sker desinfektion, oskadliggörande effekt.

För att ytterligare stärka upp luftrenare med ultraviolett ljus sker kombination med fotokatalytiska ämnen. Tio2 – Titandioxid är ett exempel. När UV-ljuset når Tio2 startas en fotokatalytisk process. Det bildas hydroxylradikaler vilka brukar jämföras med naturens eget ”tvättmedel”. Hydroxylradikalerna är väldigt reaktiva och oxiderar omgående gasformiga ämnen samt små partiklar i luftrenaren. 

Den fotokatalytiska luftreningen innebär också att negativa joner bildas, vilka har en oxiderande effekt. Samtidigt binder dessa joner med negativ laddning samman positivt laddade partiklar (föroreningar) i luften så att dessa blir tyngre och inte längre kan sväva runt i luften. Luftreningsprocessen innebär även att rent syre produceras, vilket olika mikroorganismer inte tycker så bra om. 

Elektrostatiskt filter är en typ av luftrenarfilter som renar luft genom att på elektrostatisk väg dra åt sig partiklar från luften som passerar förbi. Det finns luftrenarfilter som består av material vilket är elektrostatiskt och det finns tunna metallplåtar som är aktiva genom att spänningssättas med el.

Skillnaden mellan dessa är bl.a. att materialen som ej är aktivt inkopplade mot el behöver bytas ut med jämna mellanrum, precis som HEPA och kolfilter, medan det elektrostatiska filtret i metall kan sköljas av och sedan tas i bruk igen. 

Negativa är att vissa elektrostatiska luftrenarfilter som spänningssätts alstrar ozon som kan leda till symtom i luftvägar och på slemhinnor i övrigt. 

Referenser kommer att läggas in allt eftersom produktutbudet utökas och specialiseras.

Presenterad: 2022-09-06
Uppdaterad: 2023-05-08

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat