...
Optihus AB
Optihus AB

Luftrenare med HEPA filter kan förorena luften

Luftrenare med HEPA filter kan förorena och kontaminera luften med gifter
Luftrenare med HEPA filter kan bli kontraproduktiva genom att sprida mindre partiklar som förorenar inomhusmiljön. Forskning visar att gifter frigörs från de större partiklarna som samlats upp i filtret. Exakt vilka effekterna av kontaminationen blir står idag inte klart. Här diskuterar vi därför kortfattat om potentiell negativ effekt av de minsta partiklarna som luftrenarna inte fångar upp eller frigör.

Innehållsförteckning

Vad är ett HEPA filter?

HEPA filter till luftrenare för hushållsbruk består av en filtermassa som ska fånga upp partikelstorlekar ned till ca. 0,3 µm (mikrometer). HEPA är en förkortning av de engelska orden ”high efficiency particulate arresting”, översatt till svenska ”högeffektiv partikeluppfångning”. 

När fläkten i luftrenaren startas kommer luft kontinuerligt att tryckas eller dras genom filtret, beroende på om fläkten sitter före eller efter filtret i luftrenaren. Partiklar ned till en viss storlek fångas upp. Mindre partiklar och gasformiga ämnen som inte är hårt bundna till de uppfångade partiklarna kommer merdelen att passera igenom filtermassan. 

Hur kan luftrenare förorena?

Kanske låter det egendomligt att luftrenare med HEPA filter delvis kan bli kontraproduktiv och förorena luften, men så är det bevisligen. 

Lite större partiklar som t.ex. sporer från mögel och jordbakterier består av olika beståndsdelar. Förknippat med sporerna är att de bär på sina gifter kallade mykotoxin och endotoxin samt andra ämnen. 

När de mikrobiella sporerna fastnar i filtret kommer de utsättas för vibrationer och friktion som luftrenarens luftflöde förorsakar. Gifter och andra små partiklar (sammantaget metaboliter) slits då loss från sporerna och följer med ut i betjänat utrymme. Desto mer partiklar som samlas i HEPA filtret ju högre kontamination riskerar ske. 

Forskning

Forskare har genom försök och DNA analys konstaterat att luftrenare som flyttas från en kontaminerad till en renare miljö sprider bakteriegifter i luften. För att kunna säkerställa fyndet gjordes DNA analys både gällande föroreningar i luftrenarens filter och i luften i det andra utrymmet luftrenaren placerades i. [1]

Forskarna provade att byta HEPA filtret för att återigen kontrollera luftreningseffekten. De större endotoxinerna kunde med ett rent filter fångas upp men de mindre kvarstod i luften. [1]

Vilken är exponeringsskillnaden mellan små och större partiklar?

Kroppen kan i allmänhet bättre hantera och filtrera bort större partiklar än små. Större partiklar fastnar på och i de övre luftvägarnas flimmerhår och mucus (slem). Mindre partiklar följer med längre ned i lungorna och transporteras där lättare från bl.a. alveolerna direkt ut i blodbanan. 

De föroreningar som fastnat i kroppens eget luftreningssystem kan leda till symtom, men kroppen är ifråga ganska smart. Slem som kontaminerats (periciliär vätska) sväljs och kommer ned i mage-tarm systemet. Här finns flera funktioner som reducerar och eliminerar föroreningarna. Bland annat kommer bakteriefloran att på olika sätt kunna minska den toxiska verkan endotoxiner och mykotoxiner medför. Detta så länge bakteriefloran hålls intakt och inte indirekt eller direkt påverkas av andra gifter eller för mycket metaboliter från mögel och bakterier. 

Mindre föroreningar som gifter riskerar bl.a. via olfactory (luktbulben) i näsans system kunna vandra direkt upp till hjärnan. Det omskrivs även att transporten kan ske från lungorna upp i hjärnan. 

Om de storleksmässigt mindre gifterna etc. frigörs från aktuella sporer och sprids i luften vi andas, borde det totalt sett vara svårare för kroppen att hantera exponeringen. 

Kortfattad slutsummering

Exakt vilken hälsomässig påverkan och inverkan ett smutsigt och giftspridande luftrenarfilter får är inte helt klarlagt. Däremot kan risker föreslås genom den forskning som finns.

Noteras ska att det finns olika typer av luftrenare med varierande kvalitet. [2] Det gäller även själva HEPA filtren. Det finns luftrenare med flera typer av filter och även sådana vilka har funktioner som strävar efter att fritt i rumsluften neutralisera även de minsta föroreningarna och gifterna som här är berörda. 

Optihus kommer att följa upp forskningen med fler inlägg och även ta fram samt saluföra luftrenare med hög kvalitet, filtreringsfunktion och giftneutraliserande verkan. Sådana luftrenare kommer framöver lanseras under det egna varumärket Optiva.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda