...
Optihus AB
Optihus AB

Fotokatalytisk Luftrenare OPTiVA 4800-PRO-PCO

OPTiVA 4800-PRO-PCO är en professionell fotokatalytisk luftrenare med flera innovativa funktioner som ökar användningsområdet och användarvänligheten.

I enheten finns två UVC-lampor, varav en utan ozon och en med. Via de separata strömbrytarna väljer man om ozon ska avges eller inte. Detta ger flera fördelar för luftrening och sanering av lukt och andra föroreningar.

Plattorna som sitter på var sida av UVC-lamporna är formade som bikakor för högsta möjliga yta. De är coatingförsedda med titandioxid TiO2 för högvärdig fotokatalytisk luftreningseffekt.

Över och under UVC-lamporna finns aluminiumplattor vilka ytterligare ökar den fotokatalytiska verkningsgraden.

Luftrenarens hölje är tillverkat i korrosionshämmande stål vilket behandlats med svart pulverlack. Montering mot vägg eller tak underlättas tack vare montageplattorna på enhetens kortsidor.

4.495kr

Så fungerar luftrenaren

OPTiVA 4800-PRO-PCO baseras på den idag välkända tekniken med ultraviolett ljus (UVC), fotokatalys och dessutom valbar ozonavgivning. 

I luftrenaren finns två UVC-lampor. Den ena lampan med UVC-våglängd om 254nm avger inget ozon, medan den ozonavgivande UVC-lampan med våglängd om 185nm avger 140mg ozon per timmes drift. Lamporna styrs via separata strömbrytare. 

Jämte lamporna finns två fotokatalysplattor med mycket stor upptagningsyta för UVC-ljuset. Plattorna har belagts med titandioxid TiO2 för att kunna ge högvärdig fotokatalytisk verkan. Ovanför och under lamporna sitter aluminiumplattor vilka ytterligare ökar den fotokatalytiska effekten. 

När enheten startas drar fläkten kontinuerligt in luft. Föroreningar som följer med luftflödet möts av det antibakteriella ljuset och flera kraftfullt oxiderande luftreningseffekter. 

Effektfull reningseffekt sker således redan inne i OPTiVA 4800-PRO-PCO. Med luftströmmen ut ur den fotokatalytiska luftrenaren följer flera luft- och ytrenade effekter. Sammantaget brukar dessa luftreningseffekter sammanfattas med begreppet PCO eller fotoplasma. 

Vad betyder PCO?

PCO står för photocatalytic oxidation. När man startar PCO med UV-ljus och fotokatalys kan begreppet UVPCO ultraviolet photocatalytic oxidation användas. 

Hela sex synergiskt verkande luftreningsfaktorer

Eftersom OPTiVA fotokatalytiska luftrenare ger verkan både inne i luftrenaren och i rumsluften samt på ytor utanför densamma, måste den sammantaget renande verkan anses vara mycket bred och konkurrenskraftig gentemot andra luftreningstekniker. 

Vilka är luftreningsfaktorerna?

Eftersom UVC-ljuset är det som startar hela reningsprocessen beskriver vi det först. 

UVC – ultraviolett ljus ligger merdelen utanför det synliga ljusspektrumet. Det har länge varit känt för att ge en betydande antibakteriell effekt. Vidare har UVC förmåga att vid tillräcklig exponeringstid neutralisera mögel med dess metaboliter som MVOC samt vissa andra föroreningar, t.ex. giftiga ämnen som kan finnas i den luft som passerar igenom luftrenaren. 

När UVC strålar på luftrenarens fotokatalytiska plattor med TiO2 kommer negativa joner och hydroxylradikaler att bildas. 

Negativa joner också med denna tekniken kallade superoxiderande joner, medför främst två mycket bra luftrenande faktorer. Negativa joner som följer med ut i luftrenarens frånluft har en sammanbindande verkan när de möter positivt laddade partiklar som svävar fritt i luften.

Efter en stund kommer den negativa jonen att ha bundit till sig så många positivt laddade föroreningar att dessa blir tyngre och inte längre kan vara fritt svävande i luften. Den lilla klumpen som bildats blir som ett tyngre dammkorn och faller ned till golv eller närmaste yta där den kan dammas bort, istället för att man ska inandas alla de tidigare små fritt svävande föroreningarna. 

Väteperoxid bildas när en superoxiderande negativ jon möter en vattenmolekyl. Detta sker både inne i OPTiVA luftrenare och utanför. Det handlar inte om stora mängder väteperoxid, men ändå betydande för att kraftfull luftrening ska uppstå. Väteperoxid verkar oxidativt emot många föroreningar. Luftreningseffekten är också en faktor som gör att ytrenande effekt uppstår. 

Hydroxylradikaler är ytterligare en mycket viktig faktor i luftrening som baseras på UVPCO. Efter att hydroxylradikalerna bildats inne i luftrenaren via den fotokatalytiska processen, kommer de snabbt att möta luftföroreningar och oxidera dessa. Hydroxylradikaler håller en väldigt hög oxiderande verkan och är därför kortlivad.

Hydroxylradikaler har bevisad effekt även mot flera av de mest persistenta gifterna som människan framställt. Ett exempel är mot pfas i vatten. Ytterligare exempel är att radikalerna har förmåga att bryta eller dela molekylerna som mykotoxiner och bakteriellt alstrade endotoxiner utgörs av. Effekten är att mykotoxinerna (mögelgifterna) och endotoxinerna deaktiveras. 

Ett sista exempel är att det i vissa hus finns klorfenoler som pentaklorfenol medförande luktande kloranisoler. Luftrenaren ger sig även på dessa högtoxiska träskyddsämnen via bl.a. hydroxylradikalerna. 

Rent syre bildas sekundärt genom den fotokatalytiska processen. Rent syre är allmänt bra som antibakteriell agent samtidigt som vissa luftföroreningar oxideras och neutraliseras. 

Ozon bildas i luftrenaren om man genom strömbrytare aktiverar den UVC-lampa som alstrar ozonet. Ozon består av tre syreatomer och har den kemiska beteckningen O3. Som oxidationsagent är ozonet mycket effektivt men har också sina nackdelar om det används fel.

Med tanke på att ozon i högre koncentrationer kan oxidera plastmaterial och gummi etc., har luftrenare OPTiVA 4800-PRO-PCO anpassats för att inte avge så höga ozonkoncentrationer. Istället nyttjas effektivt och vägvinnande en kombination av luftreningseffekter (UVPCO). Den sammantagna verkan från luftrenaren ger flera hundra gånger bättre verkan än att enbart försöka sanera och luftrena med mycket högre mängder ozon. 

Ozon som bildats genom UVC-ljus medför inte oönskade biprodukter, vilka bildas när ozonet alstras genom elektrostatisk urladdning. 

För bästa och säkraste luftrening

Meningen med att ha två separat aktiverade UVC-lampor är att man ska kunna styra om ozon ska avges eller inte. Funktionerna har även en djupare och viktig mening. 

Vid sanering av lukt i hus är det ofta nödvändigt att till en början aktivera båda lamporna. I detta läget kommer det att starta en hög fotokatalytisk effekt inne i luftrenaren. Den totala s.k. fotoplasman (sammantagna reningseffekten) ger stor nytta mot föroreningar som passerar genom luftrenaren och vidare ut i luft och på ytor i betjänat utrymme. 

Efter en tid som varierar utifrån föroreningsgraden kan det vara så att ozon inte längre behövs. Då kan man släcka ozonlampan via strömbrytaren och låta fotokatalysen samt UVC-ljuset verka vidare via den andra icke ozonavgivande lampan. Det kan benämnas eftersanering eller underhållsluftrening. 

När man kört luftrenaren som ett ozonaggregat och växlar över till enbart UVC och fotokatalys, kommer kvarvarande ozon i utrymmet att snabbare brytas ned.

Eftersom UVC och fotokatalys bryter ned ozon kommer luftrenaren att till del vara självreglerande gällande ozonmängden som finns i luften i betjänat utrymme.

Säkerhetsaspekter

I utrymmen där man använder ozonrening är det inte säkert att vistas. Därför rekommenderar vi inte att ozonavgivning aktiveras där man ska vistas. 

Under tiden man inte är i utrymmet där luftrenaren används fungerar det bra att använda ozon. När man är på plats kan dock ozonlampan stängas av och den icke ozonavgivande lampan kan fortsatt vara aktiverad. 

Efter att ozonsanering varit aktiverad är det bra att ordentligt vädra ur utrymmet. Det gäller särskilt om man ganska direkt tänkt sig att vistas där. 

Specifikation gällande OPTiVA 4800-PRO-PCO

Höljet i den fotokatalytiska luftrenaren är tillverkat av korrosionshämmande stål. Höljet är behandlat med svart pulverlack.

Den interna fläkten cirkulerar kontinuerligt luft genom luftrenaren. Luftmängden som omsätts är 179m2/h. Fläktens livslängd är 50.000 timmar.

UVC-lamporna som sitter färdigmonterade inne i luftrenaren är utbytbara utefter önskemål. En icke ozonavgivande lampa samt en ozonavgivande medföjer. Lampornas livslängd ligger på 8000 driftstimmar. Specifikationen på de medföljande lamporna är:

 1. 18W UVC 254nm ej ozonavgivande
 2. 18W UVC 185nm 140mg ozon/h

Lampa 1. aktiveras tillsammans med fläkten. Lampa 2. aktiveras separat. Lampa 2. ska inte vara aktiverad utan att lampa 1. aktiverats.

Två lätt utbytbara fotokatalytiska plattor sitter monterade i luftrenaren. Plattorna är belagda med coating av titandioxid TiO2.

Energiåtgången är 43W med fläkt och lampa 1. aktiverad. Med fläkt samt lamporna 1. och 2. aktiverade är energiåtgången 66W.

Vikt – 3,2 kg
Mått – Längd utan montageplattor 63 cm. Längd med montageplattor 69 cm. Bredd 15 cm. Djup 6,5cm.
Ljudnivå – 46 dBA
Volt – 220-230 V / 50-60 Hz

Innanför luftrenarens luftutblås sitter en UV-sköld som gör att man inte kan titta direkt in i lampornas sken. Då UVC-ljus är skadligt för hud och ögon ska man inte titta direkt in i lampans sken. Barn ska inte tillåtas att använda eller leka med luftrenaren. Håll barn på avstånd från enheten då den är aktiverad. Följ säkerhetsinstruktionerna när ozon används.

Dokument gällande OPTiVA 4800-PRO-PCO

Här kan dokument i form av en manual laddas ned gällande luftrenaren.

Vi besvarar gärna frågor och ger tips gällande användningsområden och annat som rör luftrenaren eller luftrening mer allmänt. Frågor kan ställas antingen direkt här på sidan som ett slags synligt blogginlägg, alternativt via mail eller telefon.

Recensioner

 1. Anna Jansson

  Bor i hus på 140 kvm, platta på mark med tryckinpregnerad syll. 1,5 plans hus. Hur många luftrenare behöver jag köpa för att nå bästa resultat? Var ska dem placeras?

  • Jerker Andersson

   Hej Anna,

   Att komma åt lukt från syll som är tryckimpregnerad och ligger i samband med platta på mark är lite svårare än i andra lägen t.ex. om det gäller krypgrund, torpargrund och källare. I dessa andra utrymmen finns det med fördel möjlighet att placera och använda den fotokatalytiska luftrenaren, som då får verka närmare luktkällan till, vilket är en fördel.

   För att motverka att lukt och annat kommer upp och in från syllen så behövs undertryck och gällande platta på mark ofta ventilerat golv eller ett spärrskikt som hindrar emissionerna.

   Att sätta in en luftrenare i boendet kommer inte att hjälpa helt så länge ny lukt etc. hela tiden tillkommer. Det kan endast ge delvis effekt.

   I samband med andra behövliga åtgärder såsom att kontrollera och se över ventilationen, kan man prova med en luftrenare till att börja med. Viktigt är att inte använda ozon när det gäller vistelsemiljö. Luftrenaren placeras som bäst på bottenplan mer centralt eller där man noterar att lukten är som mest markant.

   Vidare läsning om åtgärder finns på följande sida som handlar om Luktsanering och Luktkontroll i hus och fastighet

   Tack för din viktiga fråga!

   Mvh Jerker

Lägg till en recension