...
Optihus AB
Optihus AB

Luktsanering och Luktkontroll för hus och fastighet

Här beskrivs tjänsten luktsanering och luktkontroll

Det finns många faktorer till lukt i hus och fastigheter. För att komma åt luktproblemen har vi via forskning och fälterfarenhet arbetat fram vissa förhållningssätt och metoder att åtgärda. Här beskrivs skillnad och samverkan mellan luktsanering och luktkontroll, med rekommenderade utförande- och produktexempel. Vi erbjuder även tjänsten som sådan.

Innehållsförteckning

Lukt i hus och fastigheter

Det finns många anledningar till lukt i hus. Vissa lukter är flyktigare och sätter sig inte så lätt i material medan andra lukter är mycket besvärliga och djupt luktsmittande. 

Förknippat med luktande ämnen är att det kan medfölja allergena eller toxiska ämnen och partiklar som man inte detekterar med luktsinnet. Så är det ofta gällande fuktskada med bakterier, mögel och kemiska ämnen som av någon anledning avges från källan alt. skadestället. 

Det är med bas i forskning och ämnet sjuka hus viktigt att komma åt lukterna och andra ämnen så att dessa inte sänker luftkvaliteten i boendet. 

Vad är skillnaden mellan luktsanering och luktkontroll?

För att beskriva skillnad samt koppling mellan luktsanering och luktkontroll tar vi hjälp och inspireras av organisationsläran ”Double Loop Learning”, som skrevs av Donald Schön och Chris Argyris i mitten av 1970-talet.

Luktsanering och luktkontroll förklaringsmodell

Röd pil och ruta symboliserar att man åtgärdar själva källan till lukten genom åtgärder sammanfattade med begreppet luktsanering. Detta benämns som ”Double Loop Learning” i organisationsläran. Man går till botten med aktuellt problem.

Blå pil och ruta symboliserar att man åtgärdar luktspridningen från källan, så att vistelsemiljön inte längre påverkas. Källan lämnas således mer eller mindre kvar. Här vidtas luktkontroll. Detta benämns ”Single Loop Learning” i organisationsläran. Man riktar åtgärder mot följder av det grundläggande problemet.

I vissa fall måste både luktsanering och luktkontroll vidtas för att bra luftkvalitet i vistelsemiljön ska uppnås. Det kan innebära behov av åtgärder i flera steg. 

Vilken luktåtgärd ska väljas?

Det första som bör göras är att spåra orsaken till och kartlägga omfattningen av källan/skadan. 

När man vet vad problemen beror på och hur omfattande det är, kan luktåtgärd rekommenderas. 

Det handlar i regel alltid om en ekonomisk utgift att åtgärda. I mindre omfattande ärenden är kostnaden lägre, medan den i mer omfattande fall kan vara hög. 

Rekommendabelt är alltid att vidta luktsanering för att komma åt själva källan. Eftersom det ibland drar med sig rejäla kostnader så är kanske husägaren inte beredd på sådan åtgärd. Då kan man om möjligt istället inrikta sig på luktkontroll, vilket brukar vara väsentligen billigare. Luktkontroll kan också göras som tillfällig åtgärd fram till dess luktsanering kommer bli aktuell. 

Genom olika åtgärdande steg går det att jobba sig fram till tillräcklig luktsanering och luktkontroll

Olika åtgärder går att kombinera med varandra för att nå framgångsrik luktsanering och luktkontroll, med mål att skapa bra luftkvalitet i boendemiljön. Trappan i bilden här illustrerar att man kan vidta åtgärder steg för steg tills målet är uppnått. 

Generellt gäller att alla skador inte luktar även om kontaminationen leder till symtom och hälsoeffekter. Därför är en skadeutredning viktig att genomföra för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.

Generellt gäller också att lukt som inte sätter sig i kläder och möbler kan vara lättare att komma åt, allt beroende på var luktkällan finns. Sätter sig däremot lukten i kläder och möbler så är det en indikation om mer omfattande skadebild vilken kan kräva mer åtgärder. 

Krypgrund som exempel

Krypgrund delar egenskaper med torpargrund och till del också källare. De räknas som husets grundläggning och betraktas vara riskkonstruktioner, just för att de ofta är skadade av fukt och mikrober som mögel och jordbakterier. 

Med fuktpåverkan och den mikrobiella skadan följer lukter, både från material och mikrobernas avgivna luktande ämnen kallade MVOC.

Över tid sprids de mikrobiella volatila ämnena så att i princip alla material i krypgrunden påverkas och tar luktskada. 

Dessutom har det under 1950-70-talen frekvent använts träskyddsmedel till konstruktionsvirke som i aktuella hus finns i form av syllar, golvbjälklag och blindbotten. Träskyddsmedlen innehöll fram till förbud klorfenoler vilka omvandlades till kloranisoler när fukt och mikrober inverkade. Kloranisolerna är flyktiga likt MVOC och medför en speciell avvikande och envis lukt. 

Sammantaget sprids de olika lukterna upp i bostaden genom otätheter i golvbjälklag och vid rörgenomföringar. 

I drabbade grunder är ofta marken eller betonggolvet kontaminerat med lukt och toxiska ämnen. Vidare har ämnena trängt in i grundmurar och upp i golvbjälklaget med dess isolering

Det kan bli ett väldigt projekt att luktsanera och toxinsanera genom utbyte av alla påverkade material. Hur mycket som ska göras styr husägaren över. Vi går här vidare med exempel på åtgärder.

Faktisk luktsanering och luktkontroll

I fall där lukt endast noteras under vissa väderleksförhållanden och under kortare perioder under året, kan en lämplig avfuktare användas för luktkontroll och viss luftrening

Avfuktaren tillser att hålla en jämn fuktnivå, under gränsvärdet för där mögel och jordbakterier kan tillväxa. Samtidigt motverkar avfuktaren fuktrörelser i material. Om ett material fuktas upp och sedan torkar ur, kommer lukter att kunna avges med fukten från materialet. Håller man en jämnare fuktnivå motverkas detta. 

Med vattnet eller vattenångan som avfuktaren forcerar bort från luften och byggnadsmaterialen, kommer luktande ämnen att föras bort. Det är inte så att en avfuktare tar bort all fukt från luften, men den har likväl en många gånger inverkande effekt som luftrenare. 

Vid lite svårare lukter

När avfuktare inte ensam klarar av att utföra tillräcklig luktkontroll kan man komplettera med en undertrycksfläkt och radonfläkt. Att sätta undertryck innebär att luft via en speciell fläkt ventileras ut från krypgrunden, torpargrunden eller källaren.

När luftflödet är tillräckligt starkt kommer luft inte längre så lätt att kunna läcka upp via golvbjälklaget till boendeytorna. Istället för luktläckage uppåt strävar man med undertrycksfläkten att vända luftflödet så att lite luft kontinuerligt dras från bostaden ner i grunden och direkt ut utomhus via undertrycksfläkten. Undertryck finns också förklarat under sidan ventilation.

Som en option till avfuktare endast eller avfuktare med undertrycksfläkt finns fotokatalytisk luftrenare. Det är en typ av luftrenare som verkar nedbrytande på såväl MVOC som olika toxiska ämnen t.ex. mykotoxiner från mögel och klorfenoler samt kloranisoler.

Även om vissa företag påstår att fotokatalys och ozon går rakt igenom trä och betong samt andra hårdare byggnadsmaterial så är det inte alls sant. De luftrenande och luktkontrollerande effekterna är i stort sett endast effektiva i luft och mot ytor. Den fotokatalytiska luftrenaren är dock aktiv emot sådant som vandrar ut i luften från byggnadsmaterialen. 

Hur luktsaneras husets klimatskal?

I golvbjälklag, väggar och vindsbjälklag, vilka utgör del av husets klimatskal, är det svårt att komma åt för luktsanering. Det allra säkraste är att byta ut allt påverkat material såsom isolering etc., men det kan också finnas möjliga genvägar för luktsanering. 

Då ozonet i ozonerad luft inte tränger igenom byggnadsmaterial in i husets klimatskal, finns en lösning för att få ozonet in dit där det kan göra nytta. Via ett speciellt aggregat kan ozonet tack vare en luftpump blåsas in i klimatskalet. För ändamålet använder vi en vattenrenare som är till för att ozonera vatten via in-situ funktion. In-situ betyder i korthet att ozonet blåses dit det ska via en luftpump och en tunn slang. 

Med vattenrenare WaterPro Ultra UV-O3 kan man luktsanera fack efter fack i regelverken i tak, väggar och golv. Med fördel går det också att behandla skiktade konstruktioner med sand samt ansluta aggregatet till avfuktare som används för tryck- eller sugtorkning. 

Ska denna luktsaneringsmetod nyttjas bör man tillse att luften som luftpumpen hämtar är tillräckligt torr så att fuktskada inte ska uppstå eller förvärras. Avfuktning i kombination kan därför i vissa lägen bli aktuell. 

Tätning av luft- och luktläckage

Ytterligare luktkontrollerande åtgärd är att täta springan mellan golv och vägg med elastisk fogmassa för inomhusbruk. Ta loss golvlisterna och täta omsorgsfullt. Leta också efter läckageställen kring rör, vägguttag och i springan mellan vägg och tak. Täta även där om det behövs. 

Vid större läckageställen kan fogskum användas. Använd inte silicon eftersom det kan orsaka långvarig lukt av ättika och annat. 

Runt dörrfoder och karm till invändiga källardörrar kan tätning behövas. Fogskum, fogmassa och bottningslist samt tätningslist brukar fungera bra. Att täta med isolering som mineralull fungerar inte bra mot luftrörelser. 

Luktsanering med saneringsvätska

Saneringsvätska kan användas för ytlig luktsanering. Vi använder en s.k. sprutvagn med stor behållare, lång slang, lans och spridningsmunstycke för att kunna komma åt att applicera vätskan jämnt över det material som ska saneras, t.ex. vid mögelsanering, som samtidigt innebär ytlig luktsanering. 

Saneringsvätska måste ofta ses som ett delmoment i det totala saneringsarbetet. Vätskan kan luktsanera ytligt men lukter och annat som trängt på djupet i material och isolering tas inte bort. Därför kan kompletterande luktkontrollåtgärder behövas. 

Kallfoggning emot lukter

En kallfogger är en handhållen maskin som med högt tryck finfördelar foggningsvätska till mycket små droppar. Vätskan fördelas till en dimma som gör att yteffekten blir heltäckande och bra. Det går med en kallfogger att komma åt trånga utrymmen dit man inte når med lansen från sprutvagnen.

Såväl som med fotokatalys, ozon och saneringsvätska så kan inte heller kallfoggningsmetoden tränga in på djupet i byggnadsmaterial. 

Platta på mark är svår att luktsanera

platta på mark består av en armerad betongplatta så är det ofta inte görligt att luktsanera genom att byta ut den, särskilt inte om den är luktskadad i större del eller helhet. 

Luktkontroll av platta på mark görs genom anläggande av ventilerat golv. Det är ett golv med en luftspalt mot plattan. I luftspalten dras luft från bostaden och vidare ut utomhus via en undertrycksfläkt. 

Alternativt kan ett spärrskikt av aluminiumfolie med laminerat skikt av plast läggas tätt över hela betongplattan. Det hindrar fukt- och luktflöde från plattan upp i bostaden. 

Om golvbjälklaget är uppreglat mot plattan så att det finns en distans mellan platta och golvbjälklagets isolering, kan en undertrycksfläkt installeras att dra ut luft därifrån, ut utomhus. Det är ingen bra lösning för permanent bruk eftersom skador av mögel och lukt kan öka. Däremot kan det vara en gångbar metod för luktkontroll fram till dess att stadigvarande bättre lösningar kommer på plats. 

Luktsanering uppe i bostaden

Även om man framgångsrikt luktsanerar och luktkontrollerar grunden till huset så kan lukter finnas kvar som luktsmitta uppe i husets byggnadsmaterial, möbler och annat bohag. 

I mindre omfattande ärenden kan det fungera att vädra och städa alla ytor, men ofta räcker det inte. 

Det finns möjlighet att använda fotokatalytisk luftrenare i samband med vidare åtgärdssteg som avfuktning och uppvärmning. När man värmer upp kommer fukt och luktande ämnen att börja vandra ut från det material som är luktsmittat. Samtidigt kommer avfuktaren att öka på fuktvandringen ut från materialen. När lukterna väl kommer ut mot materialens ytor och ut i luften finns den fotokatalytiska luftrenaren till hjälp. 

Det är inte alls säkert att omtapetsering eller ommålning hjälper. Tapeter och vanliga väggfärger är inte täta och kommer över tid att släppa igenom sådana lukter som sitter i gipsskivor, träskivor etc.. Det finns möjlighet att patinera, d.v.s. spärrmåla, precis som brukligt är där det bott personer som rökt så att nikotinlukt satt sig på djupet. 

Vidare åtgärd är att se över möjlig förbättring av ventilationen. Högre ventilationsgrad gör att koncentrationen av luktande ämnen reduceras. 

Möbler och annat bohag som luktskadats är svårt att göra något åt. Man kan prova att luktsanera med fotokatalytisk luftrenare med tillägg av ozon, gärna i ett annat utrymme än boendet. Detta för att lättare kunna avgöra om saneringsåtgärden haft nytta. Utvärderingen måste vänta ett tag, några dygn, efter att saneringen avslutats. 

Hur gör man mot lukt på vind – kallvind?

Oftast brukar dålig lukt leta sig från husets grund till boendeytorna, men det förekommer också att lukter sprids från huset vind – kallvind ned främst till våningsplanet under vinden. 

Även i sådant fall är det bra att genomföra en fuktteknisk utredning och skadeomfattningsbedömning. Utifrån fynden som görs fattas beslut om åtgärder. 

Bostadsventilationen är bra att se över, för om det råder för högt undertryck i bostaden kan luft genom otätheter dras nedåt. Tätning av vindsbjälklaget samt kring vindsluckan är ibland nödvändig. 

Vid för hög fuktlast på vinden, vilket inträffar under vinterhalvåret, är det nödvändigt att installera avfuktare som är lämplig för det kalla vindsklimatet. 

Om ventilationstekniska åtgärder, avfuktning och mögelsanering inte hjälper så finns möjlighet, likt i krypgrund, torpargrund och källare att installera undertrycksfläkt på vinden. 

Ventilerade väggar i källare

Om det finns fuktskada med mögel etc. i källarens väggar är det viktigt att utreda orsaken. Kanske behövs utvändig dränering samt utbyte av den ev. isolering samt träreglar och väggskivor som applicerats mot källarväggens insida. 

Mikrobiella och kemiska lukter kan sitta på djupet i de bärande källarväggarna. En lösning för att luktkontrollera är att man likt mot platta på mark bygger en ventilerad spalt mot väggarna, s.k. ventilerade väggar. Det kan också krävas ventilerat golv, allt beroende på var luktkällan och luktsmittan finns. 

I mer gynnsamma fall där fuktskadorna inte är så omfattande eller inbyggda, kan det räcka med avfuktare och fotokatalytisk luftrenare. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

4 svar på ”Luktsanering och Luktkontroll för hus och fastighet”

  • Hej Hamed,

   Tack för återkoppling och positiva ord efter att du läst sidorna om krypgrund. Det kan vara mycket viktigt att ha kunskap med sig när man tittar på hus. Olika riskkonstruktioner såsom krypgrunder riskera ofta att vara mer eller mindre skadade av fukt, mögel, jordbakterier, träskyddsmedel, lukt och kanske rötsvamp. Det är mycket att titta efter och beakta.

   När man kommer in i en krypgrund för inspektion gäller det att skydda sig med andningsmask med P3 filter. Detta för säkerhets skull. Det är som att komma in i en helt annan värld som kan upplevas trång och ogästvänlig. Det är bra att ta det lugnt och få tid på sig att ta in informationen som krypgrunden så att säga ger. Att ta det lugnt under inspektionen gör att kunskap som lästs in lättare kan användas, vilket minskar risken att missa något väsentligt.

   Lycka till med att hitta rätt hus!

   Mvh Jerker

   Svara
 1. Hej! Hur kan man ta reda på om träskyddsmedel i form av ex kreosot har använts vid ett husbygge? Är det någon fara så länge man inte känner någon lukt? Är ett hus byggt i början av 80-talet i riskzonen? Tack för en bra och informerande sida!

  Svara
  • Hej Elin,

   I början av 1980-talet var de gamla problem- och luktskapande träskyddsmedlen såsom klorfenoler samt kreosot i princip förbjudna att använda vid husbyggnation.

   Privatpersoner och somliga entreprenörer har dock även efter slutet av 1970-talet använt vätskor med CCA, klorfenol eller kreosotbehandlat virke när de byggt. Detta bör man vara uppmärksam på, om behandlat trä finns i huset. Klorfenolinnehållande vätskor kunde färga in brunt, grönt eller vara färglösa. Kreosot färgade in brunt, medan CCA färgade in grönt.

   Ganska ofta luktar det om man använt klorfenol eller kreosot, men inte alltid. Inspektion är viktig att utföra samt överlåtelsebesiktning om hus ska köpas. Det går också att göra en luftanalys om man misstänker att det kan finnas träskyddsmedel som kontaminerar inomhusmiljön.

   Inspektion är steg ett att vidta. Hittar man träskyddsbehandlat virke så är det av vikt att genomföra åtgärder enligt vad som är framfört gällande luktsanering och luktkontroll.

   Tack för din fråga och positiva ord om sidan!

   Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda