...
Optihus AB
Optihus AB

Mobilstrålning triggar möglet Aspergillus – Ny forskning

Kan mobilstrålning s.k. RF-EMF få mögel att växa fortare och avge mer metaboliter?
Länge har det varit ovisst om RF-EMF (radio-frequency electromagnetic field), s.k. icke-joniserande strålning kan påverka mögelsvamp att växa rikligare och avge mer metaboliter. Det har inte förrän nu 2022 utförts mer klargörande forskning. Resultatet väcker många frågor, ett stort behov av vidare studier och bekräftar tidigare oro.

Innehållsförteckning

Varför beakta mobilstrålning i förhållande till mögel?

Optihus grundare har länge forskat inom begreppet inomhusmiljö och relaterad påverkan av hälsan. En del i forskningen har utgått från att bättre lära känna mögel med dess tillväxtfaktorer och metabolitavgivning i hus. 

Just metaboliterna, de sekundära ämnena som sprids från ett mögelangrepp, är utifrån enskilt ämne alt. partikel befarat eller konstaterat att kunna föranleda symtom och hälsoeffekter. Dessutom finns den viktiga aspekten i fenomenet att vissa mögelarter vid stimuli från kemiska ämnen utvecklar resistens emot antimykotika, vilket används när möglet blir invasivt i våra kroppar. 

Tidigare forskning har inte konklusivt kunnat påvisa att mögel kan stressas eller stimuleras av mobilstrålning. Det har inte fullt ut fastställts vid vilka strålningsfrekvenser som olika aktuella mikrober antingen hämmas eller triggas. Forskningen har dock lämnat sådana uppgifter att mobilstrålningen tyder på oroande effekter. [1-5]

Med forskningsresultaten ovan och fenomenet sjuka hus samt invasivt mögel i beaktande, bör det vara högt prioriterat att forska vidare för att få fram mer exakt hur mobilstrålningen inverkar och påverkar. 

Ny forskning 2022

Den 10 november 2022 presenterades nya uppgifter från ett kunnigt forskarteam. Man valde att undersöka hur mögelarten Aspergillus oryzae reagerade när RF-EMF, radiostrålning om 2 GHz strålades ut i närheten av möglet. [6]

Resultatet är mer konstant och normerande än de förra forskningsinsatserna som går att ta del av via Internet. [2-5] Forskningen fick fram att Aspergillusmöglet som strålningsutsattes reagerade på följande sätt:

  • Ökad ackumulering av vesiklar i möglets hyfer. Vesiklarna har bl.a. funktionen att kunna tillverka och lagra ämnen som ska avges externt mögeltillväxten. 
  • Ökad produktion och transport av proteiner.
  • Ökning av kalciumjonsignalering Ca2+. Möglets bildande av jonkanaler, enzymer och proteiner regleras av Ca2+. 
  • Ökning av enzymet alfa-amylas. Detta enzym utvinns bl.a. från mögel och har en viktig funktion i vårt matsmältningssystem samt i tillverkningen av öl och sprit. Det fungerar också som tillsats i vissa mediciner. Alfa-amylas är som tillsats och hjälpämne inte helt problemfritt i förhållande till symtom.

Denna nya forskning kan läggas samman med tidigare som undersökte hur mögelarten Aspergillus niger reagerade i förhållande till strålning, s.k. extremt lågfrekvent magnetfält (ELF). Metabolitavgivningen av citronsyra och enzymer kallade cellulas sågs öka. [1]

Vad behöver vi veta?

Eftersom mobilstrålningen gradvis ökar med utbyggandet av mobilmaster, trådlösa system och nya tekniker, är det av hög vikt att inte låta forskningen ifråga hälsoaspekter hamna i skymundan. Det är tyvärr precis vad som hänt. 

Vi behöver veta exakt hur mobilstrålningen påverkar mögel som växer i fuktiga förhållanden på byggnadsmaterial i hus. Ökar tillväxten och/eller den avgivning av metaboliter som sker från möglet? Till intressanta metaboliter att beakta finns de som är förknippade med att kunna orsaka hälsoeffekter, såsom mykotoxiner, proteiner och MVOC med flera. 

Vi behöver veta om mobilstrålningen förorsakar att mögel och annan mikrosvamp lättare blir invasivt i våra kroppar. Exakt kunskap måste tas fram hur redan invasiva mögelarter fungerar i förhållande till avgivning av för oss skadliga ämnen. Bland annat måste forskningen omfatta uppkomst och tillväxt av cancer. Detta baserat på senaste forskningen som tydligt framhåller att i princip alla cancertyper innehåller mögel och/eller jästsvamp samt därtill bakterier. (Se referenser under länken ovan till symtom och hälsoeffekter)

Vi måste också få veta hur mobilstrålningen inverkar på immunförsvarets funktioner i förhållande till virus, protozoer och bakterier, och bakteriell infektion i kroppen. 

Ytterligare viktigt är att veta om patogener kan utveckla högre motståndskraft eller resistens mot olika mediciner när de utsätts för mobilstrålning.

Här i detta blogginlägg kommer ny forskning att läggas till, när sådan utges. 

Läs också om

Här läggs länkar till forskning som berör ämnet mögel.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat