...
Optihus AB
Optihus AB

DNA Mögeltest för avancerad spårning och analys

Med ett patenterat DNA Mögeltest kan man ta reda på om nivåerna av mögel inomhus är högre än de borde vara. I analysen som rapporteras kan man skilja mellan mögelsvamp som förekommer utomhus och ventileras in i huset och mögelpåväxt som ev. finns någonstans i byggnaden.

Med DNA testet minskar det initiala behovet av att göra ingripande teknisk undersökning av fastigheten.

Mögeltestet utförs på egen hand genom att damm svabbas upp på en tops som kallas swab. Denna sänds sedan till laboratorium som vi samarbetar med. Där genomförs en DNA analys som ligger till grund för en riktigt bra rapport.

Rapporten sänds av laboratoriet via mail till Optihus som skickar den vidare till dig. Vi är behjälpliga med att tolka analysresultatet och ge vidare tips.

2.660kr

Vad innebär DNA Mögeltest?

DNA kan kort beskrivas som arvsmassa vilken finns i allt levande. Mögel är inget undantag och det går därför att väldigt precist analysera både vilka mögelarter som spridit sina metaboliter innehållande DNA och hur mycket det finns av dem i damm.

Tekniken som används kallas QPCR. Den är idag sedd som standard och används frekvent inom läkevetenskapen samt av polismyndigheten för att uppklara brott där DNA-spår kan finnas kvar efter gärningsmännen. Populärt har också blivit att släktforska genom att ta DNA-test på sin saliv.

Metoden innebär att mögelorganismerna särskiljs från provet genom rengöring och något som kallas amplifiering. Relevanta DNA-sekvenser upptäcks genom en speciell process via laserljus.

Via en standardiserad jämförelsemetod beräknas antalet mögelsporer och en fuktrelaterad variant av bakterie. DNA-koden för olika mögelarter och bakterien som eftersöks är unika för de specifika arterna. Det medger mycket god möjlighet att artbestämma och räkna antal. Vid den precisa mätmetoden som används får man snabbt reda på hur många indikatororganismer som finns i DNA-provet.

Genom forskning och laboration har vår samarbetspartner HouseTest lyckats finna en metod där utomhusmögel kan särskiljas och delas upp från fuktskaderelaterade arter, utifrån var de misstänks komma och påväxa. 

Optihus mångåriga forskning och erfarenhet av mögel i hus kompletterar analysresultatet ifråga tolkning och åtgärdsförslag.

För att få ett bättre grepp om mikrober och dess livsförutsättningar går det att läsa följande, samt även länkarna till vanligen skadedrabbade riskkonstruktioner längre ned på sidan. 

Vad ingår i rapporten?

DNA-analysen ringar in den totala mängden biologiskt material gällande 24 st arter och grupper av mögelsvampar samt bakterier. En del av rapporten visar på en skala mellan mycket lågt och mycket högt vad den avancerade laboratorieutrustningen detekterat.

Exempel på del i rappoten av DNA Mögeltest

Detekterade utomhusarter listas. Vidare sådana mögelarter som är vanliga vid lägre till varierande fuktvärden i byggnadsmaterial. Vid högre fuktförhållanden kan man förvänta sig att finna andra arter likt de fyra listade längst ned. 

Sammantaget berättar denna exempelrapport att det förekommer långt högre nivåer än vad man kan förvänta sig i ett hus utan fuktskada och mögelskada. 

En del mögelsvampar finns naturligt i alla hus, medan andra arter bara finns i större mängder i samband med fuktskadat byggnadsmaterial och därtill relaterade skador. Därför kan några svamparter ha större betydelse vid ett lågt antal, medan andra har mindre betydelse vid ett högre antal.

Utvärderingen av sannolikheten för att det förekommer dolt mögel i huset samt en eventuell skadas karaktär, baseras på mycket grundligt framtagna kriterier där jämförelser med data från fler än 10.000 utförda DNA Mögeltest gällande hus med och utan mögelskador.

Vilka typer av byggnadsmaterial kan vara mögelskadade?

Mögelsvampar har olika livsförutsättningar och trivs utifrån art varierande bra på olika typer av byggnadsmaterial.

DNA Mögeltest visar vilka byggnadsmaterial som kan misstänkas vara mögelskadade

Artsammansättningen i ett test kan grovt visa vilka material som misstänks vara påväxta. Det ger tillsammans med teknisk information om huset viss grundläggande vägledning om var man ska börja undersöka för att hitta eventuell skada.

Vilka arter förväntas vara aktiva SBAM?

Ett antal mögelsorter kan under varierande förhållanden avge mögelgifter också kallat mykotoxiner. De benämns SBAM – särskilt biologiskt aktiva mögelsvampar.

DNA avslöjar aktiva mögelarter

Om svamparna producerar mykotoxin eller ej beror på förhållanden i huset där påväxten sker. Exempel på inverkande faktorer är fukthalt och aktuellt byggnadsmaterial. Noteras ska att mögelgifter och sporer inte är det enda som sprids från ett skadeställe. Hundratals olika metaboliter är aktuella. 

DNA-resultat som visar arter vid hög fukthalt

En av tillväxtförutsättningarna för mögelsvamp är fukt. Somliga varianter trivs som allra bäst vid lägre fukthalter, medan andra inte ses tillväxa förrän fukthalten är rejält mycket högre.

DNA visar mögelarter som tillväxer vid hög fukthalt

När de mer fuktälskande arterna analyseras fram väcks misstanke om att det kan finnas mer rejält uppfuktade ställen i husets konstruktion. Kanske rör det sig om reell pågående eller upptorkad vattenskada?

Jämförelse med pollen i dammprovet

Flera mikrosvampar som kan finna sin tillvaro i fuktiga byggnader, florerar också i natur samt uteluft. Med ventilation i huset samlas därför gradvis av dessa mikrober i inomhusdamm.

Damm som har ansamlats en längre tid får därför en relativt hög nivå av mögel. Det behöver då inte betyda att det finns påväxt i byggnaden. 

DNA och jämförelse med pollen i dammprovet

För utvärdering av om mögelsvamp som detekterats i ett prov härstammar från utomhusmiljön eller huset, är det nödvändigt att känna till dammets ålder, hur länge det har ansamlats på provtagningspunkten.

Genom nivåmätning av olika pollengrupper, som är kända för att finnas under vissa tidsperioder i uteluften, kan man få exaktare värdering av dammsamlingens ålder och det blir lättare att avgöra om möglet som analyserats kommer inifrån huset eller utifrån.

Utöver pollen används även viss mögelsvampsnivå, främst de arter som finns i uteluften, för att bestämma dammets ålder.

Sporekvivalenter

Med ekvivalent menas att man sätter något i jämförelse med något annat. I DNA testet faller värden ut så att det går att värdera mängden sporer i förhållande till de olika mikroberna som eftersöks.

Sporekvivalenter av mögeltestet

Att räkna och kunna se sporekvivalenter gör det något lättare att kunna härleda skadan och även att förstå hur kontaminerad inomhusmiljön blivit. 

Fastighetsteknisk undersökning inbegripande fuktmätning bör utföras om testet ger misstanke om fuktskada. 

Användarbeskrivning

För att kunna ta DNA Mögeltest på allra bästa sätt finns det några punkter att förhålla sig till.

Att använda medföljande swab till DNA analysen är enkelt och kan utföras av kund i lugn och ro. 

 • Testet ska göras på en horisontell glatt yta. Endast ett provtagningsställe per swab gäller. 
 • Damm ska ha legat på ytan mellan 1 och 12 månader.
 • Viktigt är att testet tas minst 50cm över golvytan.
 • Samtidigt är det viktigt att stället man tar provet på inte är ett svalare område likt köldbrygga. Sådant ställe är vid ytterväggar, ytterdörrar och fönsterkarmar.
 • Provet ska ej heller tas i köket där det kan finnas mögel från matvaror. Ta ej prov i våtutrymme eller i ventilationsöppning.
 • Godkända testställen är uppe på tavelramen på de tavlor som hänger på innerväggar. Bra ställe är också uppe på dörrkarmar till innerdörrar

Utför testet rätt

 1. Välj lämpligt ställe
 2. Dra ut swab ur plasthylsan utan att ta på själva pinnen eller änden där damm ska samlas upp.
 3. Swab ska dras lika långt på testytan som plasthylsan är lång. Håll plasthylsan under stället och dra swab den längden.
 4. Stoppa tillbaka swab i hylsan utan att ta på den.

Se videon här för vägledning:

Skicka iväg DNA testet

I kuvertet du fått från oss finns ett förfrankerat kuvert. Lägg testet i kuvertet och lämna in till Postnord. Det går bra att lägga i deras postlåda. Brevet skickas då till laboratoriet som i regel handhar det inom en dag från att det kommit fram till dem.

HouseTest sänder analyssvar och rapport till oss. Vi vidarebefordrar detta till dig via den Email du angivit i kassan. 

Det är anonymiserat

För din säkerhet och trygghet är mögeltestet anonymiserat. På hylsan till swab finns ett nummer. I Optihus system är detta nummer kopplat till dig. Det är således ingen annan som kan veta vart provet är taget. Laboratoriet som gör analysen ser endast det specifika numret och att svaret ska sändas till Optihus. Vi tänker på allas integritet och följer på detta sätt även GDPR – Personuppgiftslagen. 

Uppföljning och support

När man tagit ett DNA Mögeltest och får svar att fuktskada misstänks, kan det många gånger kännas svårt att veta hur man ska gå vidare. 

Ett bra tips, förutom att läsa länkarna ovan i text, är att läsa om husets riskkonstruktioner för att lära om var och varför mögelskador är vanliga:

Optihus finns på plats för att ge support och vägledning. Vi kan också åka ut för platsbesök och inspektion, alternativt hänvisa till någon annan part om det blir för långt att köra.

Har du frågor angående produkten, ställ dem gärna genom kommentarsfunktionen längre upp på sidan där knappen ”Ställ fråga” finns. Supportsvar kommer att följa och frågan läggs offentligt så att fler kan ta del av frågor och svar.

Validering efter mögelsanering

DNA Mögeltest passar bra att använda såväl innan som efter eventuellt behövd mögelsanering.

Har man fått så tydligt förhöjda värden på analysen att sanering bör vidtas, kan testmetoden även användas när saneringen är klar. 

Såväl skadan som inomhusmiljön i övrigt bör saneras. Därefter låter man damm ansamlas under minst en månads tid.  Ett nytt validerande DNA test kommer visa hur pass lyckad saneringen blivit. 

Kan mögeltestet användas för bevisning?

Det är en vanlig fråga som inkommer i olika former. Vi försöker här svara kortfattat.

Eftersom forskningen om mögel i hus kontra symtom och hälsoeffekter inte är avklarad och fastslagen, går det inte med DNA mögeltestet bevisa att sjukdom beror på möglet. 

Däremot vet vi via forskningen som finns, samt alla mögeltester som är genomförda, att hälsoeffekter är långt vanligare där testet visar förhöjda nivåer av mögelsvamp. Frågan som kvarstår är exakt vad hälsoeffekterna beror på i den komplicerade och sammantagna bilden av fukt- och mikrobiell skada.

Om man ser till rättsliga sammanhang så går rättsväsendet efter att slutlig bevisning inte finns. Däremot skulle DNA testet möjligen kunna användas för att åberopa Försiktighetsprincipen i Miljöbalken. I denna lagtext står det att utredning och åtgärd ska vidtas även om tillräcklig medicinsk forskning saknas. Här kan man också luta sig tillbaka mot vad Folkhälsomyndigheten skriver om fukt och mögel i hus. 

Viktig kunskap är att privata husägare inte berörs av dessa lagar annat än om husägaren hyr ut bostaden till annan person.

Läs vidare

För att bättre förstå DNA-metodiken och hur DNA Mögeltestet uppfanns och börjat användas, har vi sammanfattat en grundläggande och beskrivande artikel:

Recensioner

 1. Kund

  Om jag lämnar in kuvertet med DNA Mögeltestet till Postnord inlämningsställe, ska jag då behöva fylla i en tulldeklaration?

  • Jerker Andersson

   Hej,

   Nej man ska inte behöva fylla i en tulldeklaration när swab postas i ett brev till det danska labbet som vi samarbetar med. Mellan de nordiska länderna är det fri rörlighet gällande varor och tjänster. Har postombud bett dig att fylla i deklaration gällande DNA mögeltestet så har de agerat fel. Lägg brevet i en postlåda. Det är förfrankerat och adressen till labbet står på kuvertet.

   Mvh Jerker

 2. Anna

  Hej! Hur lång tid behöver man vänta på svar?

  • Jerker Andersson

   Hej Anna,

   När man postat mögeltestet tar det normalt någon till några vardagar för att det ska nå fram till laboratoriet. Under semestertid möjligen lite längre. Väl framme analyseras det i regel samma vardag eller vardagen därpå.

   Mvh Jerker

Lägg till en recension