...
Optihus AB
Optihus AB

Optihus refereras i examensarbeten

Examensarbeten vid universitet refererar till Optihus
När studerande och forskare vid universitet och högskolor skriver examensarbeten och avhandlingar är det viktigt att de anger väl källkontrollerad information och referenser. Trevligt är att redan inom första året efter presentation av Optihus hemsida, valde några studenter att referera till viktig information gällande hus, grundkonstruktioner och energieffektivisering.

Innehållsförteckning

Energieffektiviserande åtgärder för småhus från 1960-talet

Vid Uppsala Universitet forskas det om vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan implementeras i småhus med hänsyn till dessas karaktärsdrag. Forskningsprojektet som är högst aktuellt och viktigt är döpt till ”Varsam energieffektivisering av 1900-talets småhusbebyggelse”.

Fokus ligger på att ta fram lösningar som innebär att mindre hus uppfyller Boverkets Byggregler (BBR 29).  Energimyndigheten är finansiär. 

Examensarbetet om 15hp ”Energieffektiviserande åtgärder för småhus från 1960-talet” [1], måste anses vara bra då många viktiga faktorer för säkrare energieffektivisering lyfts fram. Det är högst läsvärt och bra att ta del av oavsett om man är verksam inom berörda områden, potentiell husköpare eller husägare. 

Under ”Identifierade risker” och ”Impregneringsmedel” har de två studerande valt att referera till Optihus forskning och information om klorfenoler och kloranisoler

Det är en viktig referens vilken omtalar stora delar av historien varför impregneringsmedel även kallat träskyddsmedel obeprövat kom att användas i våra hus. Följden av användandet har många gånger blivit att mögel och jordbakterier såsom aktinomyceter utlöst avvikande lukt i aktuella hus, samt att inomhusmiljöproblem tidigare kallat sjuka hus uppstod. 

Se även uppslag från den annonsering som gjordes kring produkter med klorfenoler:  Pentaklorfenol och annonseringen av träskyddsmedel

Just inom området energieffektivisering vill vi slå ett extra slag för artikeln som behandlar intermittent uppvärmning och kallställning av hus

Olika husgrunder med beaktning på fuktskador

Vid Linköpings Universitet har en student valt att ge Optihus hela 19 referenser. Examensarbetet ”Olika husgrunder med beaktning på fuktskador” [2] om 7,5hp har utgjort studentens sista kurs i
programmet Samhällsbyggnad 120hp på Luleå tekniska universitet.

Studenten har själv valt att göra detta arbete, bl.a. för att inhämta viktig kunskap inför att köpa hus. Optihus ger tummen upp och menar att arbetet och kunskapsinhämtningen i sak är väldigt viktig för att bli en säkrare och tryggare husköpare. Såväl som examensarbetet vid Uppsala Universitet så är detta också viktigt för husägare samt branschintressen att ta del av. 

Linköpingsstudenten refererar särskilt till informationen som berör krypgrund och platta på mark. Även i detta arbete tas information om träskyddsmedel som klorfenoler upp. Vidare beaktas begreppet fukt och fuktskador grundläggande. Avfuktare tas upp som åtgärd. 

Extra trevligt är att mitt tidigare företag, vilket jag grundade och byggde upp också får en referens. Denna referens om krypgrund och varmgrund går till en artikel som jag en gång i tiden skrev. 

Examensarbeten kan vara svåra att läsa

När man som student vid högre läroverk ska ta poäng ställs krav. Ett arbete ska ställas upp och presenteras på ett visst sätt för att bli godkänt. Det kan många gånger vara svårt för den oinvigde att läsa igenom och ta till sig all information. 

Just detta faktum och besvär har Optihus tagit till sig. Med universitetsutbildning inom pedagogik förstås att pedagogik är att lära ut ett lärande. Utefter den tesen och många års till hus ämnesinriktad forskning, författas guider och artiklar på hemsidan med syfte att kunna nå så många som möjligt, på ett så lättsamt sätt som möjligt.

Tänker du referera till Optihus?

Om du har refererat till oss så är du välkommen att berätta om det, så att vi kan länka tillbaka. 

Vi kan också som sakkunniga ställa upp och svara på frågor som ingår i ditt examensarbete, samt guida in till information som berör ämnesområdet. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda