...
Optihus AB
Optihus AB

Så fungerar ozon för luftrening och ytrening

Ozon har länge använts för luftrening och ytrening

Det finns många olika sätt att rena luft och ytor. En av de metoder som länge använts är att tillsätta ozon i luften. I denna artikel beskriver vi grundläggande det man behöver veta om ozonluftrening, inklusive dess fördelar och nackdelar, hur det fungerar, och vad man bör tänka på vid köp och installation av en ozonluftrenare.

Innehållsförteckning

Vad är ozon och hur bildas det?

Ozon är en molekyl som består av tre syreatomer, med den kemiska beteckningen O3.

Ozon bildas naturligt i atmosfären när syre utsätts för ultraviolett strålning från solen. I stratosfären fyller ozonskiktet en viktig roll för att avskärma för oss skadlig ultraviolett strålning från solen. Vid åskoväder produceras ozonet i vår omedelbara närhet.

Ozonet kan också framställas som en biprodukt vid industriella processer, såsom svetsning. Vissa produkter i hem och på arbetsplatser, likt laserskrivare, kan också alstra dessa molekyler. 

När ozonmolekyler bildas p.g.a. solinstrålning där det finns mycket luftföroreningar beskrivs det som marknära ozon. 

Ozon kan också skapas med hjälp av ozongeneratorer också kallat ozonaggregat. Två vanliga metoder för att framställa är via elektrostatisk urladdning och UVC-ljus i rätt våglängd. 

Historia och upptäckt

Ozon upptäcktes för första gången på 1700-talet av en svensk kemist vid namn Carl Wilhelm Scheele. Scheele märkte att det fanns en ovanlig lukt som uppstod när luft utsattes för elektrisk urladdning. Det dröjde dock nästan hundra år innan ozonets egenskaper och sammansättning upptäcktes av fransmannen Christian Friedrich Schönbein.

Schönbein var en pionjär inom den elektriska kemin och upptäckte ozon när han experimenterade med elektrisk urladdning. Han märkte att den ovanliga lukten som Scheele hade upptäckt var relaterad till syre och att det tillkom en annan form av syre i luften som kunde reagera med andra ämnen.

Egenskaper hos ozon

Ozon är en relativt reaktiv molekyl och reagerar därför med många olika ämnen. Det är ett effektivt oxidationsmedel och används ofta för att ta bort eller reducera lukt och för att rena luft samt ytor. Det är en instabil molekyl som efter viss tid bryts ner tillbaka till syre. 

Ozon har en karakteristisk lukt som kan beskrivas vara lätt metallisk klorlukt. I lägre koncentrationer kan ozonlukten upplevas vara fräsch medan högre koncentrationer upplevs som tung, påträngande och besvärande. 

Hur ozonluftrening fungerar

Ozonluftrening fungerar genom att skapa ozon med hjälp av en ozongenerator och sedan sprida ozonet i luften. När ozonet kommer i kontakt med vissa föroreningar i luften och mot ytor reagerar det med dessa ämnen och bryter ner dem till mindre skadliga eller mindre luktande föreningar. 

Olika typer av ozonluftrenare

Det finns många olika typer av ozonluftrenare tillgängliga på marknaden idag. Vissa är utformade för att användas i hemmet medan andra är mer lämpade för kommersiell användning likt för sanering.

De vanligaste typerna av ozonluftrenare inkluderar vägghängda enheter, bordsenheter och bärbara enheter.

Den ursprungliga ozonluftrenaren fungerade genom elektrostatisk urladdning. Senare togs andra bättre enheter fram där UVC-ljus används för att skapa ozonet. 

Fördelar och nackdelar

I luftrenare med elektrostatisk urladdning är det inte bara ozon som bildas. Det tillkommer även biprodukter i form av oönskat och potentiellt skadligt kväveoxid (NOx). 

Den elektrostatiska urladdningsprincipen har förmåga att kunna producera mycket höga ozonkoncentrationer upp om flertalet gram per timme. Det föreligger risk att den oxiderande effekten ger sig på olika material och börjar bryta ned dessa. Gummi är som allra känsligast. Syntetmaterial, vissa ej ozontåliga plaster, färger och olja är också känsliga för högre koncentrationer. Ozonskada kan ske där de partiellt oxiderade materialen sedan avger oönskade oxidationsprodukter till omgivande luft.  

Genom att nyttja luftrenare med UVC-ljus i våglängd om 185nm bildas ozon utan biprodukten kväveoxid. Dessutom har UVC-ljuset en ozonnedbrytande effekt. Det är lättare att med UVC-luftrenare begränsa ozonkoncentrationen i luften. Vidare används UVC i samband med fotokatalys, vilket ytterligare bryter ned ozonmolekyler till rent syre. 

Då både UVC och fotokatalys innebär väldigt bra luftrenande effekter, så behövs inte så stora mängder ozon som annars. Synergisk verkan via flera olika oxidationsprodukter är således att föredra. Det minimerar problemen med negativ materialpåverkan, samtidigt som den accelererade synergiska luftreningseffekten ökar. 

Detta med synergiska luftreningseffekter och totalt säkrare funktioner tar vi fasta på genom vår fotokatalytiska luftrenare OPTiVA 4800-PRO-PCO. Se även utbudet av luftrenare i butiken, där det också finns information om andra typer av luftreningsteknologi.

Är ozon skadligt?

Ja, ozon är skadligt i för höga koncentrationer. Därför bör man undvika att utan kunskap och kontroll använda aktuella luftrenare och saneringsaggregat där människor eller husdjur vistas. Blommor och växter kan också ta skada. 

Även om en ozonrenare på pappret avger under gränsvärden kan ozonkoncentrationen bli för hög. Det beror på graden av ventilation och hur stort det betjänade utrymmet är, samt hur nära aggregatet man befinner sig. Vid felaktig användning riskerar man att skapa dålig och rent av skadlig luftkvalitet

På senare tid har det forskats allt mer gällande ozonering och säkerheten kring användandet. I oxidationsprocessen kan det bildas sekundära ämnen innan de ursprungliga föroreningarna bryts ned helt. Vissa forskare menar att detta är en hälsorisk. Frågan kvarstår dock om de sekundära nedbrytningsprodukterna är lika skadliga som ursprungsprodukterna, d.v.s. föroreningarna som man vill komma åt att sanera och rena bort?

Vi ser dock att om ozonering används rätt, så blir miljön totalt renare än tidigare. Meningen är inte att någon ska vara närvarande när ozonering sker, särskilt inte mer än högst tillfälligt, likt vid pantstationer i butiker eller i miljöstationer och soprum. Kraftig vädring ska vidtas efter mer ordentlig ozonsanering, så att kvarvarande ozon och eventuella nedbrytningsprodukter vädras bort innan någon ska vistas där. 

Om UVC och fotokatalys används i samband med och efter ozoneringen kommer nedbrytningsprodukterna att väsentligen reduceras. UVC och fotokatalys enbart, används också för att bryta ned ozon. 

Vilseledande och otillbörlig marknadsföring

Tråkigt nog har det under ett antal år tillbaka utkommit mycket vilseledande och rent av otillbörlig marknadsföring om ozon, främst från ett företag baserat i Sverige. Stora annonser utgavs i dagstidningar och i villamagasin som skickas till villaägare. 

Företaget ifråga uppfann hjulet igen. De påstod att deras ozongenerator var en unik luftrenare och att de nu gjorde ozon tillgängligt för allmänheten. Ozonet utmålades som ett slags mirakelmedel mot olika föroreningar inkluderat mögel. 

Sanningen är att ozonaggregat redan tidigare under många år funnits på marknaden, dessutom tillgängliga för både privatpersoner och företag. Andra företag hade dock riktat in sig merdelen på att annonsera sina luftrenare mot dålig lukt i hus och fastigheter, t.ex. efter brand eller vid sanering av bakterie- eller mögelskada, eftersom sådan ofta medför oangenäma lukter. 

Stämde det som företaget gjorde gällande, att mögel i hus kunde ozonsaneras bort rakt igenom tak, väggar och golv i ett hus? Nej, givetvis var det en bluff. Mögel innebär inte bara att metaboliter som sporer sprids. Mögelpåväxt alstrar flera hundra olika metaboliter, varav en del har förmåga att tränga djupt in i byggnadsmaterial.

Lite kompaktare byggnadsmaterial kommer ozon inte igenom och har därför ingen effekt i och igenom. Dessutom saneras inte ens ett ytligt mögelangrepp helt genom ozonsanering. Det har vi kunnat konstatera genom årtionden av försök, forskning och utvärdering. 

Ozonet är endast effektivt emot vissa av mögelmetaboliterna, såsom t.ex. luktande ämnen benämnda MVOC och mögelgift som också kallas mykotoxiner. Hela den synliga ytliga påväxten försvinner ofta inte vid ozonsanering. Möjligen bleks påväxten och krymper ihop. 

Det kan plockas många tokiga exempel från den rent av vansinniga marknadsföringen som företaget gjorde. Bland annat påstods det att vid sanering i krypgrund slapp man byta rasskydd och att man allmänt inte behövde anlita saneringsfirma. 

Mängder med ozongeneratorer kunde under rent falska premisser säljas, då kunder många gånger inte kände till fakta och därför föll för allt vad det vilseledande och egen-stjärnmärkta annonsmaterialet utlovade. 

I skrivande stund är samma företag aktuellt med ny annonsering kring en slags fotokatalytisk luftrenare, som också marknadsförs som världsunik, trots att den inte är det. Dock bör sanningshalten i övrigt ligga närmare verkligheten än företagets tidigare ihåliga ord. 

Rent syre och aktivt syre

Vissa andra företag har länge gjort sig kända för att sälja luftrenare som avger rent syre eller aktivt syre. De har medvetet inte velat använda ordet ozon, trots att det vore högst lämpligt och långt mer korrekt. Vi ser en fara med all vilseledande annonsering eftersom den inte innehållit någon varningsinformation eller korrekthet i övrigt. Kontentan är att luftrenare för vistelsemiljö, med allt annat än mycket låga och väl situationsanpassande koncentrationer av ozon, absolut bör undvikas. 

Fungerar ozon för vattenrening?

Ja, ozonering är inte bara effektfullt för att rena bort vissa föroreningar från luft och ytor. Det kan t.o.m. i vissa lägen vara ännu effektivare emot vattenburna föroreningar. 

När ozon används som vattenrenare kommer viss del av ozonet att vid rätt PH-värde i vattnet brytas ned till hydroxylradikaler. Det är en ännu mer reaktiv och oxidativ agent än ozonet självt. Som exempel bildas hydroxylradikaler också i fotokatalytiska luftrenare och när ozon däri bryts ned. 

Hydroxylradikalerna är så pass verksamma att de kan bryta ned bindningarna i annars mycket persistenta miljögifter, t.ex. medicinrester, pfas och klorfenoler

Effekten av ozon för vattenrening anammas av allt fler, både småhusägare med egen brunn och större aktörer såsom ägare av vattenverk och reningsanläggningar. 

Till skillnad från mer kraftfullt ozonerad luft är ozonerat vatten inte skadligt. Tvärtom kan det ha en både oxidativ och antioxidativ viktig verkan, inte minst i våra vattenledningssystem. 

Hur mäts ozon?

De första mätutrustningarna som användes för att mäta ozonkoncentration i luft togs fram på 1920-talet. Denna ursprungliga mätutrustning s.k. spektrofotometer används än idag. 

Det finns nu även mindre mätinstrument som används för att mäta marknära ozon eller ozonkoncentration i miljöer där ozonering av någon anledning sker. Ett av dessa mindre miljöinstrument är Miljömätare DN171.

Används ozonaggregat, ozongenerator eller fotokatalytisk luftrenare med ozonavgivning i ett närliggande utrymme till det där man vistas, kan det vara bra att mäta så att ozonkontaminering inte sker upp över gällande gränsvärden. Det kan gälla utrymmen såsom torpargrund, krypgrund, källare, vind-kallvind eller ett avgränsat rum där sanering pågår etc.. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat