...
Optihus AB
Optihus AB

Så fungerar ozon för att rena vatten

Ozon används för att rena vatten

En av de mest innovativa och effektiva metoderna för vattenbehandling är användningen av ozon med den kemiska beteckningen O3. Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel som har visat sig vara mycket effektivt när det gäller att eliminera skadliga föroreningar från vatten. 

Vatten är en viktig del av vårt dagliga liv, och vikten av rent vatten kan inte överdrivas. Vattenbehandling är en viktig process som garanterar att vattnet blir säkrare för mänsklig konsumtion. Här beskrivs övergripande hur ozonering fungerar som vattenrenare.

Innehållsförteckning

Introduktion till vattenbehandling med ozon

Vattenbehandling med ozon är en process som innebär att ozongas injiceras i vatten för att desinficera och rena det. Denna process blir alltmer populär på grund av dess effektivitet när det gäller att eliminera eller reducera ett stort antal föroreningar som t.ex. organiskt material och många giftiga ämnen.

Användningen av ozon som vattenrenare har funnits i över hundra år, men dess effektivitet har först nyligen uppmärksammats och börjat användas i större skala. Ozon är en naturligt förekommande gas som består av tre syreatomer. Det är ett mycket reaktivt oxidationsmedel.

Användningen av ozon för vattenbehandling har blivit alltmer populär på grund av dess effektivitet när det gäller att eliminera ett brett spektrum av föroreningar och är mer effektivt än traditionella desinfektionsmedel som klor.

Ozonet eliminerar eller reducerar effektivt organiskt material som bekämpningsmedel, herbicider, läkemedel och pfas, vilka ofta inte avlägsnas effektivt med traditionella behandlingsmetoder.

Vattenbehandling med ozon är en process som innebär att ozongas injiceras i vatten för att desinficera och rena det. Ozongasen löses upp i vattnet och reagerar med föroreningarna och bryter ner dem till ofarligare biprodukter. 

Denna reningsprocess använder vi med framgång i vattenrenare och radonavskiljare WaterPro Ultra UV-O3.

Förståelse för ozon och dess egenskaper

Ozon är en mycket reaktiv gas som bildas från syre i närvaro av en energikälla, t.ex. UV-ljus eller en elektrisk urladdning. Det är i högre koncentrationer en ljusblå gas med stickande lukt och är tätare än luft. Ozon är instabilt och mycket reaktivt på grund av förekomsten av en extra syreatom, vilket gör det till ett kraftfullt oxidationsmedel.

Hur ozonbehandling av vatten fungerar

Vattenbehandling med ozon är en process som innebär att ozongas injiceras i vatten för att rena det. Ozongasen dispergeras i vattnet genom en luftström som leder ut genom en luftsten. Väl i vattnet reagerar gasen med föroreningarna genom oxidativ nedbrytning.

Processen för vattenbehandling med ozon kan delas in i fem steg: Produktion, injektion, reaktion, ozonkonvertering och avgasning.

  • Det första steget är att producera ozonet. Det sker som allra bäst och säkrast genom att använda speciella lampor som avger ljusenergi inom spektrat för UVC-ljus. UVC är en säkrare metod än elektrostatisk utladdning då sådan ofta medför biprodukter såsom oönskade kolväten. 
  • Det andra steget i ozonvattenbehandlingen är injektion. Ozongas injiceras i vattnet med hjälp av en diffusor (luftsten) eller en injektor. Ozongasen löses upp i vattnet och reagerar med föroreningarna.
  • Det tredje steget i ozonbehandlingen av vatten är reaktionssteget. Under detta steg reagerar ozongasen med föroreningarna i vattnet och bryter ner dem till ofarliga biprodukter.
  • Samtidigt som reaktion sker kommer viss del av ozonet att omvandlas till mycket effektiva hydroxylradikaler och rent syre. Detta brukar kallas ozonnedbrytning eller ozonkonvertering. 
  • Det femte och sista steget i behandlingen av ozonvatten är avgasning. När ozongasen har reagerat med föroreningarna avlägsnas den från vattnet genom avgasning. Detta kan ske genom att låta vattnet stå eller genom att använda en ozonförstörare. Från brunnsvatten kommer ozonet att avluftas genom den avluftningsanordning som finns eller installeras. Samtidigt fungerar luftningen också som radonavskiljare. 

Fördelar med omvandling av ozon till hydroxylradikaler

Fördelarna med ozonomvandling till hydroxylradikaler i vatten är många och sträcker sig från att förbättra vattnets smak och lukt till att avlägsna skadliga ämnen. Låt oss utforska fördelarna lite mer i detalj.

Förbättrad vattenkvalitet genom ozonomvandling

Ozonkonvertering har visat sig förbättra vattenkvaliteten genom att avlägsna orenheter och föroreningar. De hydroxylradikaler som bildas vid nedbrytning av ozon är mycket reaktiva och kan effektivt förstöra organiska och oorganiska föroreningar som finns i vattnet, inklusive bekämpningsmedel, herbicider, läkemedel och pfas.

Ozonomvandling kan dessutom förbättra vattnets smak och lukt genom att oxidera och avlägsna föreningar som orsakar obehaglig lukt och smak.

Avlägsnande av organiska föroreningar genom ozonkonvertering

Organiska föroreningar som bensen och perklorat, förekommer ofta i vatten och kan vara skadliga för människors hälsa. Ozonkonvertering har dock visat sig effektivt avlägsna dessa föroreningar från vatten. De hydroxylradikaler som bildas under ozonomvandlingen kan oxidera och förstöra dessa föroreningar, vilket gör vattnet säkrare för konsumtion.

Potentiella hälsofördelar med ozonkonvertering i vatten

Ozonomvandling har visat sig ha potentiella hälsofördelar, bland annat genom att minska risken för vattenburna sjukdomar. Hydroxylradikaler som genereras under konverteringen kan effektivt reducera skadliga bakterier och virus som finns i vattnet, vilket gör det säkrare att konsumera. Dessutom kan ozonomvandling minska risken för cancer genom att avlägsna cancerframkallande föreningar som finns i vattnet.

Fördelar med vattenbehandling med ozon

Vattenbehandling med ozon har många fördelar jämfört med flera andra metoder för vattenrening. En av de viktigaste fördelarna med vattenrening via ozon är att den är effektivare när det gäller att eliminera föroreningar som gifter och organiskt material. Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel som kan bryta ner föroreningar till ofarliga biprodukter.

En annan fördel är att metoden inte lämnar några rester av kemikalier i vattnet. Traditionella reningsmetoder såsom klorering kan lämna kvar kemikalier i vattnet vilka kan vara skadliga för människors hälsa. Ozonrening lämnar inga kemikalier kvar i vattnet, vilket gör det till ett säkrare och mer miljövänligt alternativ.

Ozonbehandling av vatten är också mer kostnadseffektivt än traditionella vattenbehandlingsmetoder. Även om den initiala investeringen i ett ozonvattenreningssystem kan vara högre än traditionella behandlingsmetoder, kan de långsiktiga kostnadsbesparingarna vara betydande. Detta gäller särskilt större reningsanläggningar. Mindre vattenrenare som WaterPro Ultra UV-O3 är kostnadseffektiva redan från början. 

Ozonvattenbehandling kräver mindre underhåll och färre kemikalier än traditionella behandlingsmetoder, vilket ger lägre driftskostnader. 

Jämfört med traditionella vattenbehandlingsmetoder

Traditionella vattenbehandlingsmetoder som klorering och filtrering har använts i många år för att rena vatten. Även om dessa metoder är effektiva har de vissa nackdelar som ozonvattenbehandling inte har.

Klorering kan lämna kvar rester av kemikalier i vattnet som kan vara skadliga för människors hälsa. Klor kan också reagera med organiskt material i vattnet och bilda desinfektionsbiprodukter som kan vara cancerframkallande. Ozonbehandling lämnar inga kemikalier kvar i vattnet, vilket gör det till ett säkrare och mer miljövänligt alternativ.

Filtrering är en annan traditionell vattenbehandlingsmetod som är effektiv för att avlägsna föroreningar från vattnet. Enbart filtrering är dock kanske inte tillräckligt för att avlägsna alla föroreningar från vattnet. Ozonbehandling av vatten kan användas tillsammans med filtrering för att ge en mer omfattande lösning för vattenrening.

Användningsområden för vattenrening med ozon

Vattenrening med ozon har många tillämpningar inom olika branscher. Det används inom livsmedels- och dryckesindustrin för att desinficera vatten som används vid bearbetning och produktion. Ozon används också inom läkemedelsindustrin för att desinficera vatten som används vid tillverkning av läkemedel.

Ozonbehandling av vatten används i simbassänger och spaanläggningar för att desinficera vattnet.

Ozonvattenrening – typer och egenskaper

System för ozonvattenrening finns i olika typer och storlekar beroende på användningsområde. Småskaliga ozonvattenbehandlingssystem används i hem och småföretag, medan storskaliga system används i industrier som livsmedels- och dryckesproduktion. Dessutom installeras allt fler system vid vattenreningsverk. 

De viktigaste typerna av vattenbehandlingssystem med ozon är koronaurladdningssystem och UV-ozonsystem. I vattenrenare WaterPro Ultra UV-O3 används ultraviolett ljus för att framställa högvärdig ozongas utan biprodukter.

Säkerhetsöverväganden vid vattenreningen

Även om vattenbehandling med ozon är en säker och effektiv metod för vattenrening finns det vissa säkerhetsöverväganden som måste beaktas. Ozongas är i högre koncentration skadlig om man andas in den. Det är viktigt att se till att ozongasen är ordentligt innesluten och att området runt ozongeneratorn är välventilerat.

Vid vattenrening förbrukas stora delar av ozongasen via kontakt med föroreningar och genom ozonomvandling till syre och hydroxylradikaler. När avluftning från den borrade eller grävda brunnen sker, och ozonresterna späs ut i utomhusluften, kommer ozonet inte att kunna vara ett problem. 

Läs också om

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat