...
Optihus AB
Optihus AB

Pentaklorfenol och annonseringen av träskyddsmedel

Bild från annonsfolder om pentaklorfenol som det rätta mot röta

Denna sida om träskyddsmedel, färger och andra medel innehållande klorfenol som pentaklorfenol, är en uppföljning av Optihus information för att visa det annonsmaterial som utgivits. 

Materialet presenteras i forskningssyfte och för allmänintresse, i synnerhet då materialet och kunskapen har hamnat i glömska sedan klorfenoler blev förbjudna 1978. 

Starta gärna med att börja läsningen av artikeln som beskriver träskyddsmedlens uppkomst, användning, fall och sekundära problem med toxisk verkan, lukt i hus samt hälsoeffekter:

Innehållsförteckning

Så är pentaklorfenol-artikeln upplagd

Bilder av annonsmaterialet presenteras. Texterna i bilderna lyfts ut och kan läsas separat under respektive bild. 

Länkar till relevant kringliggande information har lagts in. Kommentarer ges där sådana är av behov och lämpar sig. 

Längre ned på sidan finns möjlighet att kommentera, lägga till information och ställa frågor. 

Det rätta mot röta

Det rätta mot röta är en annonsfolder med relativt ingående beskrivning om de olika produkter, bl.a. med pentaklorfenol, som tillverkades och salufördes av Bönnelyche & Thuröe AB. 

Folder "Det rätta mot röta"

Foldern är namngiven ”det rätta mot röta” och bilden visar molekylär sammansättning samt en produktförpackning med Grön Cuprinol, som innehöll bl.a. pentaklorfenol. Foldern är ej daterad men bör kunna höra hemma under 1960-1962. 

Sida 2:

Nedanstående figurer äro de kemiska symbolerna för de i CUPRINOL ingående aktiva beståndsdelarna. Grön = kol, Röd = väte, Blå = syre, Gul = klor, Brun = kväve

Sida 2 och 3 i foldern det rätta mot röta

Sida 3: 

Det rätta mot röta

Tekniken går framåt med snabba steg. Nya material och ämnen ser dagens ljus och tränger ut de gamla invanda. Men en del av trotjänarna hänger fortfarande med trots den hårdnande konkurrensen från allt det nya. Idag liksom långt före pyramidernas tid spelar trä en mycket väsentlig roll i mänskligheten tillvaro.

Trä är oumbärligt bl.a. som byggnadsmaterial. Mot dess många högvärdiga egenskaper står endast ett fåtal nackdelar. En av dessa är att träets benägenhet att ”ruttna” under vissa ogynnsamma omständigheter. 

Genom träets förmåga att absorbera fuktighet skapas den rätta ”jordmånen” för diverse rötsvampar. Träets organiska struktur gör det speciellt känsligt för dessa rötsvampar. De ger sig på just den beståndsdel i träet, som ger detta dess värdefulla mekaniska egenskaper — nämligen cellulosan. Den andra och i detta sammanhang mera betydelsefulla huvudbeståndsdelen i träet, ligninet, berörs däremot inte av rötsvampangreppen. Som ni säkert vet, kan man impregnera trä mot röta. Detta går till så, att man låter träet suga upp ämnen, som är …

Optihus noterar att Bönnelyche & Thuröe AB hade fel i att rötsvamp inte påverkar lignin i trä. Flera rötsvampsarter påverkar även ligninet med nedbrytande effekt. 

Sida 4:

… giftiga för rötsvamparna. Lämpligast väljer man ämnen, vars giftverkan är speciellt inriktad mot rötsvamparna men relativt ofarliga för andra levande organismer. Vidare bör ett träskyddsmedel vara så beskaffat, att vem som helst skall kunna utföra en rötskyddsbehandling. 

Byggnadsmaterial är dyrt, arbetskraft kostar pengar – det gäller att i största möjliga utsträckning hålla kostnaderna nere. En både enkel och effektiv åtgärd är att rötskydda byggnadsvirket, så att det håller så länge som möjligt. Med en enkel CUPRINOL-behandling eller en bestrykning med CUPRINOL-FÄRG i önskad kulör kan man förlänga trävirkets livslängd åtskilliga gånger. Vare sig det gäller en takkonstruktion, en fönsterbåge, ett staket kring sommarvillan, en båtbrygga eller något annat träarbete är en CUPRINOL-behandling en garanti för, att ni för en full och långlivad valuta för de material- och arbetskostnader, ni lagt ner. 

Husbocken har under senare tid spritt sig över allt större områden i Syd- och Mellansverige. Den orsakar årligen skador för mycket stora belopp. Husbocks-CUPRINOL heter ett skyddsmedel, som komponerats speciellt för att stoppa och förhindra angrepp av den glupska skadeinsekten.

Även textilia material kan självfallet angripas av röta. CUPRINOL-serien omfattar också impregneringsmedel avsedda för att skydda fisknät, presenningar, tågvirke m.m.

Cuprinol med pentaklorfenol som rötskyddsmedel världen över

Sida 5:

CUPRINOL
det äldsta rötskyddsmedlet

CUPRINOL är föregångaren och den hittills ouppnådda förebilden för de syntetiska träskyddsmedel, som under senare tid fått en alltmer vidsträckt användning.

Cuprinol leder nu liksom förr utvecklingen inom detta område – inte bara i Sverige utan i en lång rad länder som USA, Danmark, England med dominions m.fl.

Sida 6:

CUPRINOL PROGRAMMET

Det svenska CUPRINOL-programmet är mycket omfattande. Det har utvecklats och kompletterats så, att det förutom ursprunglig grön CUPRINOL nu omfattar ett tjugotal olika produkter för varierande användningsområden. F.n. finns följande CUPRINOL-artiklar:

CUPRINOL Grön, Ljusbrun, Brun, Färglös

CUPRINOLFÄRG Vit, Gul, Svart, Brun, Grå, Grön, Röd, Blå

Förtunning för CUPRINOLFÄRG

HusbocksCUPRINOL Färglös

CUPRINOL för tält, segel och presenning Grön Färglös

CUPRINOL för nät och tågvirke typ standard, grön och färglös till snabbtorkande, grön

Cuprinol Programmet

Sida 7:

CUPRINOL produkternas uppbyggnad

CUPRINOL-produkterna är baserade på koppar- och zinksalter av organiska ämnen. Dessa organiska ämnen är i sig själva effektiva mot rötsvampar. Tack vare att de binder metaller vid sig, ökas deras rötskyddande förmåga väsentligt. De organiska ämnen, det är frågan om, är naftensyra, pentaklorfenol och 8-oxikinolin. Salterna heter koppar-(zink)-naftenat, koppar-(zink)-pentaklorfenol och koppar-(zink)-8-oxikinolat.

Grön CUPRINOL består av ca. 40% av dessa kopparsalter lösta i lämpligt lösningsmedel. Brun CUPRINOL innehåller förutom dessa salter också speciellt utvalda tjäroljor, som dels har …

Sida 8:

… högvärdig impregneringsförmåga, dels ger den behandlade träytan en vacker brun kulör. 

Brun CUPRINOL innehåller inget lösningsmedel. Ljusbrun CUPRINOL är en blandning av brun och färglös CUPRINOL. Färglös CUPRINOL innehåller ca. 40% av motsvarande zinksalter. 

CUPRINOL träimpregneringsmedel är det enda i Sverige, som innehåller 8-oxikinolater. Tillverkningsmetoden är patentsökt. 

CUPRINOL skiljer sig från förekommande efterapningar både kvantitativt och kvalitativt, genom att den innehåller inte mindre än tre olika högeffektiva rötskyddande substanser. Verkningsområdet blir med andra ord hundraprocentigt. 

CUPRINOLFÄRG är uppbyggd av färglös CUPRINOL, syntetiska bindemedel, ljusäkta pigment och speciella lösningsmedel. 

Husbocks-CUPRINOL slutligen är baserad på olika insektsgifter, som verkar som mag-, kontakt- och andningsgift. De behåller sin giftverkan under många år, vilket gör, att Husbocks-CUPRINOL verkar både utrotande och förebyggande. 

De olika CUPRINOL-produkterna för textila ändamål är baserade på grön resp. färglös CUPRINOL och speciellt avpassade för de textila materialens struktur och användningsområden. 

Vidare beskrivning om pentaklorfenol och andra ämnen mot röta

Sida 9:

CUPRINOL egenskaper och användning

CUPRINOL finns i fyra varianter, grön, brun, ljusbrun och färglös. CUPRINOL är laserande, vilket innebär, att träets egen struktur syns genom preparatets egen nyans. gemensamt och väsentligt för alla typerna är, att de ger ett permanent och effektivt rötskydd. 

De rötskyddande komponenterna är extremt vattenlösliga och avdunstar inte. De lakas alltså inte ur genom påverkan av vatten, och det finns ingen risk för att rötskyddet minskas genom avdunstning. 

Den låga ytspänningen i CUPRINOL, gör, att den lätt tränger långt in i träet. Sedan den väl torkat, är den helt luktfri. Enda undantagen är brun och ljusbrun CUPRINOL, vars tjäroljor en tid efter behandlingen avger en svag tjärdoft.

Sida 10: 

Metaller påverkas inte av CUPRINOL. Dess vattenavvisande egenskaper hindrar, att behandlat trä sväller eller krymper. CUPRINOL-produkterna faller inte under Förordningen om eldfarliga oljor. När CUPRINOL torkat ordentligt, kan man utan vidare måla det behandlade träet. Ytor, som impregnerats med brun eller ljusbrun CUPRINOL, äro dock inte avsedda att målas. 

Torktiden beror på olika faktorer. Rent allmänt kan sägas, att en fullständig torkning normalt tar 2-3 veckor. Det enklaste sättet att kontrollera, hur långt torkningen framskridit, är genom lukten. Ju mer CUPRINOL torkat , desto mindre känns lukten av av lösningsmedlet. 

CUPRINOL är färdig för direkt användning. Den får inte spädas ut. 

Grön och färglös CUPRINOL kan användas såväl inom- som utomhus. 

Brun och ljusbrun CUPRINOL är avsedda för att dels verka som högeffektiva rötskyddsmedel och dels ge den behandlade träytan en vacker brun färgton. Den rätta nyansen framträder, först sedan den behandlade ytan utsatts för dagsljus under några några veckor. Den svaga tjärdoften gör brun och ljusbrun CUPRINOL olämplig för inomhusbruk.

En CUPRINOL-behandling kan göras genom genom strykning, sprutning eller doppning. Ett effektivt rötskydd kräver cirka 1/3 liter per kvadratmeter trä. Den mest djupgående impregneringen får man genom att doppa träet i CUPRINOL. En halvtimmes doppning är i regel fullt tillräcklig. 

Både torrt och färskt virke kan behandlas. Det är viktigt, att behandlingen inte avslutas, förrän träet är mättat. Hyvlat trä och virke, som skall vara i vatten, bör impregneras flera gånger. Speciell omsorg fordrar behandlingen av de delar av stolpar och dylikt, som ska befinna sig i gränsytan mellan jord och luft. 

CUPRINOL har naturligtvis ett mycket vidsträckt användningsområde. Allt trä, som används i sådana sammanhang, där det finns risk för röta, bör impregneras. Här är några av exempel på var CUPRINOL-behandling är välmotiverad: villor, sommarstugor, sportstugor, lador, badhytter och andra träbyggnader, staket, bjälklag, båtar, båtbryggor, dörrar, fönsterbågar och andra snickerier, jordbruksredskaps trädelar, flaggstänger, trädgårdsmöbler etc.

Anvädningsanvisningar och information om färg

Sida 11:

CUPRINOL-FÄRG egenskaper och användning

CUPRINOLFÄRG är dels ett förnämligt rötskyddsmedel, dels en täckfärg av högsta kvalitet. Den ger en utomordentligt vacker och hållbar yta samt är mycket lättstruken. Priset är förmånligt i jämförelse med övriga utomhusfärger. Det största plusset är, att man sparar både tid, pengar och arbete på att använda CUPRINOLFÄRG – – man målar och rötskyddar samtidigt. 

CUPRINOLFÄRG är helt färdig för direkt användning. Den kan strykas, sprutas eller rollas. Om man skall måla en tidigare färgtäckt yta, måste denna rengöras noggrant och befrias från lösa färgflagor. Normalt strykes CUPRINOLFÄRG två gånger. Utomhus torkar färgen på 6-8 timmar, inomhus vid normal luftning på ca. ett dygn. Sedan CUPRINOLFÄRG torkat, är den helt luktfri.

Sida 12:

Täckförmågan är på hyvlat trä 1 liter för 7-9 kvadratmeter, för ohyvlat trä får man beräkna 1 liter per 5-7 kvadratmeter och strykning. Om man av någon speciell orsak vill ha tunnare färg, bör man använda färgförtunning för CUPRINOLFÄRG. Därigenom bibehålles färgens rötskyddande egenskaper. 

CUPRINOLFÄRG fäster även på metall. Beslag o. dyl. kan alltså målas samtidigt som träytorna. CUPRINOLFÄRG finns i åtta olika kulörer: vit, svart, grå, röd, gul, brun, grön och blå. Samtliga kulörer kan blandas med varandra. Detta gör, att man kan få fram önskad nyans. Däremot bör man inte använda torra färger färger för nyansändringar. 

CUPRINOLFÄRG kan användas för samma ändamål som oljefärger, och där man önskar att effektivt rötskydd (beträffande växthus ses sid 18). Som exempel kan nämnas olika träbyggnader, såväl boningshus som ekonomibyggnader, verandor, bryggor, staket, redskap, trädgårdsmöbler. 

Cuprinolfärg och Husbockscuprinol, båda med pentaklorfenol

Sida 13:

HUSBOCKS-CUPRINOL

HUSBOCKS-CUPRINOL är ett färglöst hjälpmedel för bekämpande av husbock i trävirke. Den har också förebyggande effekt och långtidsverkan. Den fräter inte på metaller och faller inte under Förordningen om eldfarliga oljor. HUSBOCKS-CUPRINOL är praktiskt taget luktfri. För förebyggande behandling går det åt 0,2 liter och för utrotning 0,7 liter per kvadratmeter virke. Innan angripet virke skall behandlas, hugger man först bort de starkast infekterade partierna, borstar med stålborste och stryker eller sprutar på HUSBOCKS-CUPRINOL. Avfallet bränns, så att larver och ägg förstörs.

Sida 14: 

CUPRINOL för NÄT OCH TÅGVIRKE

Typ Standard: grön och färglös, typ snabbtorkande: grön. Båda typerna är olösliga i vatten och ger en vattenavstötande yta. Typ Standard gör redskapen mjuka och ger en något fet yta: typ Snabbtorkande förlänar näten en viss styvhet. Impregneringen sker genom doppning, varvid 0,5-1 liter CUPRINOL åtgår per kilo garn eller tågvirke. Efter avrinningen torkar typ Snabbtorkande på 1 á 2 timmar. Typ Standard har en något förlängd torktid. Näten måste vara fullständigt torra, innan de användes. 

Nät och tågvirke samt tält, segel och presenning

Sida 15: 

CUPRINOL för TÄLT, SEGEL OCH PRESENNING

Även denna finns i två varianter — färglös och grön — samt innehåller vattenavstötande och för väven mjukgörande ämnen. 

CUPRINOL för tält, segel och presenning kan antingen strykas på eller påföras maskinellt. Cirka 0,3 liter CUPRINOL behövs för att impregnera en kvadratmeter väv. Innan den behandlade varan används måste den torka ordentligt. 

Sida 16:

CUPRINOL tillverkning, emballage och kontroll

CUPRINOL-produkterna tillverkas endast av Bönnelyche & Thuröe AB i Malmö. Moderna metoder ger absolut jämna, högvärdiga produkter. De omsorgsfullt utvalda råvarorna kontrolleras ständigt i företagets laboratorium. Här prövas också varje tillverkningssats noggrant, innan den godkänns. Rötskyddets effektivitet kontrolleras bl.a. med hjälp av speciella rötsvampsodlingar. I laboratoriet pågår jämsides härmed ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Det vatten, som bildas vid CUPRINOL-tillverkningen avskiljs med en speciell metod i fabriken. Den färdiga CUPRINOL-produkten är alltså vattenfri och orsakar inga frätskador i de plåtfatsemballage och förtenta vitplåtsdunkar, i vilka CUPRINOL förpackas. Ni behöver alltså aldrig riskera, att en CUPRINOL-förpackning rostar sönder inifrån.

Tillverkning emballage och kontroll av träskyddsmedel etc.

Sida 17:

CUPRINOL. laserande, har godkänts av Statens Provningsanstalt som skydd mot rötsvampar och för användning i såväl byggnader som utomhus enligt intygen nr 25 135, 61 319, 61 139 B och 48 073. CUPRINOLFÄRG har godkänts av Statens Provningsanstalt som skydd mot rötsvampar och för användning såväl i byggnader som utomhus enligt intygen 6582 och 36625.

HUSBOCKS-CUPRINOL har godkänts av Statens Provningsanstalt både som förebyggande och utrotande medel enligt intyg nr 36912.

Detta innebär bl.a. att Statens Provningsanstalt fortlöpande kontrollerar, att CUPRINOL-produkterna tillverkas i enlighet med de varudeklarationer, som avgivits. 

Sida 18:

Säkerhetsföreskrifter för CUPRINOL

Samtliga CUPRINOL-produkter är farliga att förtära. De skall förvaras oåtkomliga för barn. Utskriften får inte avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläslig. 

Brun CUPRINOL, kan hos känsliga personer framkalla kortvariga irritationssymtom på oskyddad hud. Obehagen försvinner emellertid snabbt. 

För växthus kan man med gott resultat använda virke, som impregnerats med grön CUPRINOL. Virket måste först torka, så att all gas- och ångutveckling från preparatet försvinner. Eftersom det kan vara svårt att exakt ange, när uttorkningen är fullständig, kan tillverkaren inte påtaga sig något ansvar för eventuella skadeverkningar på odlingar i växthus. 

CUPRINOLFÄRG bör inte användas för invändig målning i växthus.

På varje CUPRINOL-förpackning finns en noggrann bruksanvisning. Läs noga igenom den, innan ni använder innehållet. 

Säkerhetsföreskrifter och färgkarta

SID 19:

Färgkarta med färger innehållande pentaklorfenol

Färgkarta med färger innehållande pentaklorfenol

Heltäckande CUPRINOLFÄRG

Godkänd av Statens Provningsanstalt som skydd mot rötsvampar för användning såväl i byggnader som utomhus. Endast standardnyanser levereras från fabrik. På grund av trycktekniska skäl kan exakt färgåtergivning ej garanteras. 

Cuprinol-programmet 62 – För Husägare

Det s.k. Cuprinol-programmet blev mycket populärt och produkterna innehållande pentaklorfenol och andra toxiska ämnen blev flitigt använda, både av yrkesfolk och privatpersoner. Här följer en reklamfolder med kort beskrivning om de olika tillhandahållna produkterna.

Till husägare rekommenderades Cuprinol programmet 1962

Flik 1 och 2:

TILL HUSÄGAREN
bättre skydd, bättre ekonomi och bättre resultat med BT produkter.

CUPRINOL-programmet 62 (1962)

GRÖN CUPRINOL:
CUPRINOL – grön, brun eller färglös- innehåller tre var för sig effektivt rötskyddande substanser – metallsalter av naftensyra, pentaklorfenol och 8-oxikinolin – som ger 100%-igt skydd mot alla rötsvampar. Träskyddskommittén har i en pågående text kunnat konstatera att CUPRINOL efter nio år har ca. 300% större rötskyddseffekt än det näst bästa av de elva preparaten, som ingår i testen. CUPRINOL är godkänd av Statens Provningsanstalt som rötskyddsmedel för användning såväl i byggnader som utomhus.

Ljusbrun CUPRINOL A:
CUPRINOL A, som levereras i ljus- och mörkbrun nyans, är fri från tjäroljor och kan användas både inom- och utomhus. Den är övermålningsbar. De båda nyanserna kan blandas med varandra, varför det går lätt att få fram önskad färgton. Villor, sommarstugor, garage, etc. är naturliga objekt för CUPRINOL A. Ett annat anvädningsområde för produkten är utvändig målning av fönster. 

Grå CUPRINOL-FÄRG:
CUPRINOLFÄRG finns i tolv vackra kulörer: vit, svart, grå, röd, brun, gul, citrongul, grön, blå, ljusgul, ljusgrå och ljusgrön. De olika nyanserna är blandbara med varandra. CUPRINOLFÄRG är idealiskt för all målning utomhus. Den fäster lika bra på hyvlat som ohyvlat trä, tidigare oljemålade ytor, plåt etc. CUPRINOLFÄRG har dessutom samma rötskyddande egenskaper som CUPRINOL. CUPRINOLFÄRG gör två arbeten i ett – Ni målar heltäckande och rötskyddar samtidigt. 

CUPRINOL LASERINGS-LACK:
Om man önskar bibehålla träets naturliga liv, ge ytan en viss nyans och dessutom rötskydda träet, är det lämpligt att använda laserande CUPRINOLFÄRG. CUPRINOLFÄRG blir laserande genom tillsättning av CUPRINOL LASERINGSLACK. Ju mindre täckande färgen önskas, ju mer laseringsmedel tillsättes. CUPRINOL LASERINGSLACK innehåller samma rötskyddande medel som CUPRINOLFÄRG och är godkänd av Statens Provningsanstalt som rötskyddsmedel för användning såväl i byggnader som utomhus. 

Cuprinol-programmet produkter med pentaklorfenol etc.

FLIK 3 och 4:

CUPRINOL ANTIMÖGEL-FÄRG:
CUPRINOL ANTIMÖGELFÄRG är avsedd för invändig målning av väggar och tak. Färgen har starkt desinficerande (baktericida) egenskaper och är därför lämplig för målning i lokaler, utsatta för mögel– och svampangrepp, och där en hög hygienisk standard önskas. Den snabbtorkande färgen är färdig för penselstrykning eller rollning och ger en tvättbar halvmatt yta. CUPRINOL ANTIMÖGELFÄRG – en lättstruken PVA-färg – finns i fem olika kulörer. 

CUPRINOL GRUND:
CUPRINOL GRUND är en produkt, som både grundar, porfyller och rötskyddar. Preparatet är lämpligt för grundning av alla utvändiga snickerier (såsom fönster och dörrar) samt båtar etc. CUPRINOL GRUND passar alla typer av lacker och målningsfärger på olje-, cellulosa- eller syntetisk (plast-) bas. Preparatet innehåller salter av naftensyra, pentaklorfenol och 8-oxikinolin. CUPRINOL GRUND stoppar angrepp av röta och blånad samt motverkar fuktabsorption. Preparatet ger även ett fullgott rötskydd. 

FISKNÄTSCUPRINOL:
FISKNÄTSCUPRINOL används för impregnering av fasta och rörliga fångstredskap, tågvirke, lagningsgarn etc. Produkten innehåller två var för sig effektivt rötskyddande substanser – kopparnaftenat och koppar-8-oxikinolat – som ger ett 100%-igt skydd mot röta, växtlighet och mikroorganismer. FISKNÄTSCUPRINOL – som finns i tre olika typer – innehåller vattenavstötande ämnen och även ytskiksbildande sådana. Tillverkningsmetoden är patentsökt. 

HUSBOCKS-CUPRINOL:
Utan speciella anordningar eller skyddsåtgärder kan Ni stoppa husbockens härjningar. Det är bara att stryka eller spruta virket med HUSBOCKSCUPRINOL, som är godkänt av Statens Provningsanstalt som utrotande och förebyggande medel mot husbock. HUSBOCKSCUPRINOL som verkar som mag- kontakt- och andningsgift, dödar ofelbart alla träförstörande insekter. Preparatet ger även ett fullgott rötskydd. 

BISOL asfaltlösning:
BISOL ASFALTLÖSNING (asfaltlack) används ovan mark som skydd mot vatteninträngning i betong, lättbetong (siporex, ytong etc.) sten, tegel, och liknande material. Produkten används även för bestrykning av järn- och plåtkonstruktioner. BISOL innehåller vätningsmedel, som ökar vidhäftningsförmågan på fuktiga ytor och antigelatineringsmedel som förbättrar lagringsbeständigheten. 

ASTRALIT TAKPLAST:
ASTRALIT TAKPLAST – en produkt för underhåll och försköning av papp- och plåttak. ASTRALIT-skiktet bildar ett elastiskt, vattentätt och väderbeständigt paraply över taket. Den tjocka men smidiga takplasten är lättstruken och flyter väl ut. ASTRALIT TAKPLAST levereras i fem vackra och med varandra blandbara kulörer. Ni sparar stora belopp, om Ni väljer ASTRALIT TAKPLAST för underhållet. 

KP-CUPRINOL:
KP-CUPRINOL är ett träskyddsmedel som under 8 kg´s tryck pressas in i hela splintveden. Impregneringen sker i speciella anläggningar, som finns hos ett flertal trävaruhandlare över hela landet. Eftersom KP-CUPRINOL är arsenikfri, kan det behandlade träet även användas i arbetslokaler etc. Tryckimpregnerat trä är endast ca. 25% dyrare än oimpregnerat. Det är en utgift, som alltid betalar sig. 

Optihus tillägger här att Bönnelyche & Thuröe AB hade konkurrens i form av andra träskyddsmedel, bland annat s.k. CCA som bestod av Koppar, Krom och Arsenik. Företaget hade rätt i att arsenik inte skulle användas inomhus, men missade att deras egna produkter med pentaklorfenol etc. också var potentiellt skadliga, särskilt i inomhusmiljö. Mögel kan lyfta ut metaller och arsenik från träskyddsbehandlat trä, liksom att möglet också lyfter ut klorfenoler som pentaklorfenol och andra toxiska ämnen. 

Ett lyckat drag … med Cuprinol utefärger

Annonseringen om Cuprinol målarfärg med rötskyddande effekt, tack vare Pentaklorfenol, nådde många genom olika magasin och veckotidningar. Här är en annons från 1967.

Yrkesverksamma målare rapporterade hälsobesvär, vilket misstänks kunna härledas till bl.a. pentaklorfenol med dess föroreningar av furan och dioxin. 

Annons om Cuprinol målarfärg för rötskydd 1967

Färgglädje och effektivt rötskydd i samma penseldrag — CUPRINOL utefärger gör två arbetsmoment till ett. Men färgerna för trä i CUPRINOL-programmet erbjuder fler fördelar än så! Vare sig Ni väljer TÄCKFÄRG, LASYRFÄRG eller nya CUPRINOL UTEBETS får Ni ljusäkta, väderbeständiga och hållbara produkter helt färdiga för användning. Samma goda egenskaper finner Ni hos CUPRISAD, önskefärgen för om- och nymålning av puts, betong och asbestcement (Eternit). Ni målar alltid rätt och lätt med CUPRINOL utefärger!

Test som talar: Ca 200% bättre rötskydd med CUPRINOL

Detta A4 annons- och informationsblad lämnades 1962 ut till järnhandeln och ingick i deras katalogsystem. 

Testresultat gällande träskyddsmedel i Simlångsdalen

Träskyddskommittén – sammansatt av representanter för statliga forskningsinstitut och verk – har sänt ut sitt meddelande nr 62 beträffande fältförsök i Simlångsdalen med bestrykningsmedel. 

I tabell 5, som Ni ser här bredvid, redovisas resultaten av en pågående undersökning. De olika provstavarna har undersökts efter 9 år och betygsatts efter gällande normer. 

Samtliga provbitar är nedgrävda i mark. Detta medför, att de blir utsatta för största möjliga påfrestning, speciellt i jordbandet. Denna test visar , att CUPRINOL (grön) har ca. 200% större skyddseffekt än det näst bästa av de undersökta preparaten. Ser man på kostnaden under nämnda 9-årsperiod, blir denna många gånger mindre vid val av CUPRINOL. 

CUPRINOL innehåller tre var för sig effektiva träskyddsmedel, nämligen metallsalter av naftensyra, pentaklorfenol och 8-oxikinolin. De tre rötskyddskomponenterna ger tillsammans ett skydd, som är större än summan av de enskilda medlens effekt. CUPRINOL är marknadens enda träskyddsmedel, som innehåller 8-oxikinolin. Metoden att tillsätta detta effektiva träskyddsmedel är patentsökt. 

Koppar- resp. zinksalter av 8-oxikinolin besitter en mycket hög svampdödande effekt även i mycket små mängder. De är även olösliga i vatten och icke flyktiga. Nämnda egenskaper gör, att effekten i CUPRINOL-skyddet bibehålles under lång tid. 

Pentaklorfenolen i samtliga CUPRINOL-preparat förekommer ej i fri form utan bunden som koppar- resp. zinksalt. Kopparpentaklorfenolens giftverkan är generellt fyra gånger så stor som den fria pentaklorfenolens. Dessutom är dess ångtryck (avdunstningsförmåga) och urlakningsbarhet endast ca. hälften av den fria pentaklorfenolens. 

CUPRINOL är ofarlig och lätt att använda. 1/3 liter pr m2 ger ett effektivt rötskydd. CUPRINOL är godkänt av myndigheter i hela världen – i Sverige av Statens Provningsanstalt – som skydd mot rötsvampar för användning såväl i byggnader som utomhus. CUPRINOL tränger lätt in i träet tack vare den låga ytspänningen. Den fixeras i träet och kan inte lakas ur av vatten. 

CUPRINOL angriper inte metaller och orsakar därför inte rostangrepp på spik, beslag etc. Därför kan CUPRINOL lagras i plåtburkar utan risk för läckage. Preparatet motverkar vattenabsorption och därmed en av förutsättningarna för rötangrepp. Cuprinol är luktfri (ej brun) efter torkningen. 

ByggAMA 1960 föreskriver, att virke enligt klass 1 (se sid. 100) skall vara tryckimpregnerat. 

Träskyddskommittén har även testat och godkänt tryckimpregneringsmedlet KP (saluföres under namnet KP-CUPRINOL) och funnit, att samtliga provstavar i provserien var utan angrepp efter 8 år. 

Gör som de flesta – köp CUPRINOL.
Nöj er inte med något, som påstås vara lika bra. 

Optihus tillägger att det är egendomligt att Bönnelyche & Thuröe AB inte visste om att deras pentaklorfenol-preparat i samband med tillväxt av mögel och jordbakterier såsom aktinomyceter förorsakade lukt. De utförde själva långtidstester i laboratoriemiljö och borde varit varse den lukt av kloranisoler som uppstod. Andra tester som utfördes på liknande sätt framkallade med tydlighet lukten av kloranisol. 

Det skojas om träskyddsmedel

1961 den 15 februari utgav Bönnelyche & Thuröe AB ett informationsblad till sina återförsäljare. Det går att utläsa som viss smutskastning av andra parter för att vinna mark. Företaget lyckades verkligen både genom denna taktiken samt ett produktutbud med pentaklorfenol som bas. De kunde både marknadsföring och att trycka bort konkurrens. 

Det har skojats och skojas fortfarande med kemiska träskyddsmedel. 

Informationsblad om att det skojas om träskyddsmedel

  • Det gäller träskyddsmedel!
  • …vi är uppsagda från lagerplatsen
  • …vi saknas något fat för full billast
  • …vi har dubbelexpedierat några fat, som nu ligger i…
  • därför säljer vi till halva priset!

Ni har säkerligen många gånger blivit uppringd av firmor, som sökt sälja träskydddsmedel. I flera fall rör det  sig om preparat, som tillverkas utan kontroll och utan medverkan av tekniskt sakkunskap. Produkterna fyller ofta ej sin väsentligaste uppgift – att skydda trä mot röta.

Argumenten för preparaten ifråga växlar, men de vanligaste finner Ni ovan. Det är lätt att sälja billigt, om vederbörande endast behöver göra preparatet grönt och slipper ta hänsyn till rötskyddet. 

De flesta hus i Sverige byggs efter föreskrifter i ByggAMA. Detta innebär, att träskyddsmedel för denna byggnation måste vara godkända av Statens Provningsanstalt, som utarbetat metoder för provning och kontroll av rötskyddsmedel i syfte att sanera marknaden.

En produkt, som under givna betingelser motstår angrepp av rötsvamparna Merulius lacrymans (äkta hussvamp), Coniophora cerebella (källarsvamp), Lentinus lepideus (syllsvamp) och Paris vaporaria (mögelticka), blir godkänd för användning såväl i byggnader som utomhus och står därefter under fortlöpande kontroll av Statens Provningsanstalt. Detta tvingar fabrikanten, som även får lämna skriftlig försäkran, att tillverka sin vara enligt insänt prov. I annat fall upphör preparatet att vara godkänt. 

Många s.k. kopparoljor innehåller harts- eller fettsyror som metallbindande ämnen, och även om ett sådant preparat skulle innehålla 3% kopppar, innebär detta inte, att produkten ifråga är användbar som rötskyddsmedel eller står under officiell kontroll. I Sverige är det endast Statens Provningsanstalt, Stockholm, som utfärdar intyg om godkännande. 

Kräv som minimum av ett kemiskt träskyddsmedel eller en träskyddsfärg att produkten skall vara godkänd av Statens Provningsanstalt för användning såväl i byggnader som utomhus. 

Fortsättning följer framöver med ännu mer annonsmaterial…

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda