...
Optihus AB
Optihus AB

Qwalm – Genom att blicka bakåt kommer vi framåt

Qwalm är ett gammalt svenskt ord beskrivande elak lukt från t.ex. mögel och sjukdom
Qwalm är ett gammalt svenskt ord vilket användes under minst 1500 och 1600 talen och även framåt. I dåtidens skrifter och tidningar går det att utläsa som beskrivande av t.ex. olika typer av elak lukt i hus och även för att beskriva sjukdom. Närmare efterforskning ger vid handen att det troligen är ett låneord, som till del kan förknippas med lukt från mögelsvamp och sjukdom som exponeringen medförde.

Innehållsförteckning

Qwalm, varför forska i det ordet?

För att kunna bygga en stabilare och ärlig framtid är det väl värt att ta reda på vad man hade för kunskap förr i tiden. 

Inomhusmiljön beskrivs i forskning som allt viktigare, men vi saknar fortfarande mycket kunskap och ett helhetsgrepp om mögel i hus. Därför har undertecknad sedan drygt 30 år tillbaka startat och driver ett forskningsprojekt som ämnar ta fram mer kunskap. Se videon längre ned på sidan för sammanfattning.

Det var inte förrän en bit in på 1700 talet som ordet mögel myntades i Sverige. Det skedde efter att mikroskopet i form av en glaslupp uppfunnits, så att forskare kunde titta närmare på mögelväxten.

Viss information har letats fram om vad mögel på olika språk tidigare hette. Det vi vidare har att utgå ifrån i sökandet är ledtrådar som hus, lukt, sjukdom samt beskrivning av inomhusmiljö. 

I Bibeln Gamla Mosebok framkommer uppgifter som gör det troligt att mögel för 2500 år sedan kallades Tzara’at {צרעת}. Lite senare jämställdes det med sjukdom som spetälska (lepra). 

Kanske kan viss kunskapslucka fyllas i något genom att vi här gräver fram mer information om ordet qwalm

Vad betyder Qwalm?

Qwalm kan ursprungligen vara ett svenskt låneord kommande från olika språk. [1]

 • På fornengelska under årtalen 400-1150 fanns ordet cwealm som betydde död, katastrof och pest. Senare under medelengelskan mellan åren 1150-1400 fanns orden qualm eller cwalm betydande död, sjukdom och pest. 
 • På urgermanska betydde ordet kwalmaz dödande, död och förintelse.
 • På mellanlågtyska var betydelsen av quallem ånga, vattenånga eller rök.
 • Det Holländska kvalm och Tyska qualm betydde under 1500-1600 tal ånga, gas och dimma. 
 • Varianten qualm har använts för att beskriva plötslig sjukdomskänsla och kväljningar. 
 • Begreppet har också använts för att beskriva oro, förvirring och tvivel m.fl..

Middle English Dictionary är världens största sökbara databas i form av ett medelengelskt lexikon som täcker perioden 1100-1500 tal. Här hittas följande relevant information om begreppen qualm och qwalm: [3]

 • Pest eller sjukdom som drabbar män eller boskap.
 • Utbredd död orsakad av pest.
 • Utbredd död av boskap.
 • Lidande, sjukdom, död och dödsfall.
 • Man-qualm: Död bland människor från pest, farsot eller smitta. En dödlig epidemi. 

Tilläggas kan att vi idag vet att gifter från mögel i grödor, s.k. mykotoxiner, åtskilliga gånger historiskt lett till utbredd död av boskap och människor. Visserligen upptäcktes inte mykotoxiner vetenskapligt förrän under 1960-talet, men det går att i gamla källor läsa sig fram till vad som hänt och vilka symtom som manifesterats. Dessa relateras med samma symtom och typer av dödsfall som finns idag. 

Betydelsen i Sverige

I Svenska Dagstidningar hos Kungliga Biblioteket är qwalm sökbart. [2]

Genom att läsa artiklarna i tidningarna uttyds att man bl.a. borde ha använt ordet i syfte att beskriva inomhusmiljö som var skadad av fukt och lukt från mögel etc.. Ordet användes också för att beskriva sjukdom.

Vädret kunde beskrivas vara qwalm, det vi idag kallar kvalmigt med hög luftfuktighet och mer vindstilla förhållande. Inomhusmiljö kunde också beskrivas vara qwalm, ofta med tillägg om att sådan miljö inte var hälsosam eller att den sammanknippades med sjuklighet eller död. 

Att man under medeltid och senare inte verkar ha haft någon specifik och helt rättvisande kunskap om mögel, beror säkert på att man inte visste exakt det vi vet och inte kunde förstora för att se tillväxten.

Försiktigt tolkar vi in att man i sammanhang med sjukdom kallade möglet för vad det var och gjorde, likt att bilda fläckar, framkalla sjukdom och död (lepra/spetälska/röta), samt orsaka lukt och sjukdom (qwalm) etc.. 

Senare under 1800 och början av 1900 talet, när ordet mögel användes, beskrev man mögeltillväxt och även rötsvamp i hus som ”tjuka”. Samma begrepp användes också för att beskriva sjukdom. Detta kan intolkas som ett fortlevande sätt att beskriva både mikroberna och den hälsopåverkan de hade, utefter vad som hände när någon exponerades för mycket. 

Vad vi kan finna så har problemen som kallas sjuka hus beroende på mikrobiell tillväxt under årtusenden tillbaka varit ett stort folkhälsoproblem. 

Vid närmare eftertanke är det så att begreppet sjuka hus, som myntades under senare delen av 1970-talet, också är ett begrepp som syftar till att beskriva fuktrelaterade skador och mögel i hus, samt den sjukdomsbild som framträder. Med detta har forskningen från Optihus kunnat knyta samman viktiga historiska ledtrådar och ett bestämt faktum.

Läs även

Viktig kunskap i sammanhanget är att forskare från bl.a. Tyskland i början av 1880-talet, kom fram till att rötsvamp och mögel i fuktig isolering i golvbjälklag och trossbottnar, ledde till sjukdom genom giftiga dunster som kom upp i inomhusmiljön. Mer läsning om detta samt annan tidigare forskning finns i artiklarna länkade här:

Se video om mögel

För att så kort och koncist som möjligt kunna sammanfatta vad vår forskning har frambringat, har en tio minuter lång video satts samman. Den handlar om mögel och människa i ett historiskt perspektiv. 

Det går i videon att aktivera undertexter då man tittar via mobiltelefon. I dator visas undertexterna automatiskt. 

1] Qualm, Wordsense.eu.
2] Qwalm, Svenska Dagstidningar, Kungliga Biblioteket.
3] Qualm-Qwalm, Middle English Compendium.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat