...
Optihus AB
Optihus AB

Radonsanering via konsultation, installation och produkter

Optihus AB uför radonsanering

Radonsanering kan behövas där för höga radonvärden når bostadsutrymmena. Först av allt konstateras var radonet kommer ifrån, för att följas upp av utvärdering av lämplig lösning. Produkter rekommenderas och kund väljer själv om egen installation ska utföras eller om Optihus ska göra jobbet. Tjänsten innefattar även konsultation. Vid köp av produkter från oss ges kostnadsfri support. 

Innehållsförteckning

När behövs radonsanering?

I dagsläget ligger gränsvärdet för radon på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Det diskuteras om ett lägre gränsvärde om 100 Bq/m3. Eftersom en lägre gränsdragning hade åsamkat samhället stora kostnader i form av radonsanering i alla dess former, samt att forskning inte är slutförd i förhållande till hälsoeffekter, låter myndigheterna nuvarande gränsvärde ligga kvar. 

Privata husägare har ännu inget krav på sig att åtgärda för höga radonhalter, men det är högst rekommendabelt att vidta adekvata radonsaneringsåtgärder om behovet föreligger. 

Hur mäts radon?

Inledande gäller det att ta reda på hur höga radonvärden som finns inomhus. Tidigare beställdes s.k. radonpuckar som skickades till laboratorium för analys. Idag finns bra miljöinstrument och radonmätare som gör jobbet på plats.

Bästa och mest rättvisande tiden för radonmätning är under höst, vinter och vårvinter, när huset eller lägenheten värms upp och det uppstår undertryck p.g.a. uppvärmningen. 

Radonmätare Optigrund RN55

Bilden visar en Radonmätare från vår butik. Med detta miljöinstrument kan man själv utan att ta in inspektör grundläggande avgöra om radonhalterna är för höga inomhus. Mätningen sker med uppdatering varje timme och långtidsvärden ses också i radonmätarens display. 

Radonmätaren nollställs enkelt och kan flyttas från rum till rum med en veckas mellanrum. Just i detta mätexempel ligger radonvärdena på ca. 30 Bq/m3. Det är under medelvärdet om 100 Bq/m3 i svenska hushåll. 

Efter installation av radonsaneringsutrustning kommer radonmätaren väl till pass igen, denna gången för att bekräfta saneringsåtgärdernas riktighet. 

Dessa konstruktioner radonsanerar Optihus

Vanligt är att radon tillförs bostaden från husgrunden. Här finns några olika lösningar att tillgå jämte förberedelser för att slutresultatet ska bli så bra det går. 

Ofta kommer inte radon ensamt gällande grunderna som finns under hus. Det handlar även om fukt. Fukten tas vid behov hand om av en avfuktare som har kapacitet att avfukta i svalare klimat. Avfuktarens våtluftsutblås dockas mot luftflödet som en undertrycksfläkt-radonfläkt skapar. Luftflödet blåser ut från grunden varför luft har svårare att komma uppåt till boendemiljön.

För att ytterligare motverka markfukt och markradon läggs en byggplast över hala markytan, dock inte i källare. Byggplasten kan kompletteras med krypgrundsisolering-radonisolering, vilket ytterligare hjälper både avfuktare och undertrycksfläkt samt sänker energikostnaderna. 

 • Torpargrund är en äldre typ av grundläggning där det oftast inte använts byggmaterial som är radonavgivande. Här brukar det handla om markradon. Det gäller att täta till torpargrunden så gott det går från uteluft, lägga en byggplast och som option krypgrundsisolering över marken. Undertrycksfläkt och avfuktare installeras. Tätning mot planet ovanför sker där det finns rörgenomföringar och andra otätheter. Nämnas ska att torpargrund med mullbänk är svår till omöjlig att radonsanera om man inte tar ut mullbänken först.
 • Krypgrund är en yngre grundläggning där både marken och grundmurarna kan avge radon. Radonsaneringen påbörjas såsom i torpargrunden och brukar vara enklare då det i regel är lättare att täta mot uteluften. Det gäller att kontrollera möjligheten för undertrycket i krypgrunden då det ibland finns kraftigare luftläckage vid syllarna. Utifrån omständigheterna väljs storlek och kapacitet gällande avfuktare och undertrycksfläkt. Byggplast och krypgrundsisolering är rekommenderat att lägga.
 • Källare är volymmässigt ofta ett större utrymme som dessutom brukar vara indelat i olika rum, liksom att det finns olika sektioner i krypgrund och torpargrund. För att radonsaneringen ska bli så effektiv det går bör undertrycksfläkten tillses att kunna jobba mot alla rum och sektioner. Här kanske husägaren vill ha en lite mer estetiskt tilltalande lösning gällande fläkt och rördragning. Det går att lösa. 
 • Platta på mark är en mer komplicerad uppgift att radonsanera. Här kan Optihus gå in som konsult men själva arbetet med saneringen kan ta tid och därför kontaktas företag som specialiserat sig på platta på mark och något som kallas ventilerat golv. Är inte radonvärdena mycket höga kan det vara väl värt att se över och bättra på ventilationen i boendet om så behövs. 

Kombinerad radonsanering och mögelsanering

I forskning utläses information som kan tolkas mot att vissa arter av mögel omvandlar gammastrålning (relaterat till radon) till energi för sin egen tillväxt. Oavsett så finns en uttalad mögelproblematik i många av ovan nämnda konstruktioner. Det kan därför vara läge att göra en kombinerad radonsanering och mögelsanering

Den avfuktare som installeras arbetar för att återkommande mögeltillväxt hindras. Undertrycksfläkten och radonfläkten hindrar både kvarstående metaboliter från möglet och radon att spridas till boendeytorna. 

Kontroll av lukt och träskyddsmedel

I detta arbete kontrolleras också lukt från möglet och ev. förekommande lukt från träskyddsmedel innehållande klorfenoler-kloranisoler. Eftersom metoderna är desamma för olika problemområden kan man nå en samlad resultatbild med avfuktare samt undertrycksfläkt. Adekvat genomgång samt förberedande arbete innan radonsaneringen, mögelsaneringen och luktsaneringen är alltid ett vinnande koncept. 

Radonsanering genom förbättrad ventilation

Det är alltid bra, oavsett radonvärdena, att se över den ventilation som finns. Bristande ventilationsförhållande gör att fukt och en mängd luftföroreningar ansamlas i inomhusmiljön. Det kan lätt leda till skador på byggnadsmaterial och förorsaka symtom samt hälsoeffekter

Här är det viktigt att titta på och bedöma att rätt luftflöde finns. För högt undertryck uppe i huset kan medföra att mer radon, lukt och ev. mögel dras från grundkonstruktionen samt husets klimatskal in i vistelsemiljön. För högt övertryck medför att fuktig luft tryck ut i klimatskalet. Inget av det är bra varför rätt balans gällande ventilationsflödena bör trimmas in. 

Åtgärd av undermålig ventilation kan vid lägre radonhalter medföra tillräcklig radonsanering. Dock får man inte glömma bort fuktförhållandena i grundkonstruktionen. Ibland krävs det åtgärder både i grunden och för ventilationen i boendemiljön.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

4 svar på ”Radonsanering via konsultation, installation och produkter”

 1. Hej Jerker,
  Tack för din/er omfattande information och kunskap.
  Vet du om det finns några kända risker med att radonsanera ett hus med platta på mark via radonsug som min granne låtit ett företag göra. Man ersätter väll den relativt stillastående luften i makadammet under plattan med mestadels kall och fuktig uteluft. Något kallare golv inomhus ev. som nackdel men jag menar snarast ev. risker som plattan kan bli utsatt för av förändrad ventilationsmiljö.

  Svara
  • Hej Kent,

   Det stämmer att man forcerar utomhusluft in under plattan i bädden med makadam. Ventilationen reducerar markradon. Dock kan det få konsekvenser allt beroende på utgångsläget. När temperaturen ute faller under marktemperaturen kommer plattan att kylas ned. Ovan plattan riskerar det därför att bli för fuktigt. Plattan blir till det som kallas köldbrygga. Vid riktigt rejäl vinter finns risk för frostsprängning av plattan. Under sommaren när radonventilationen drar ned varmare och rejält fuktbärande luft riskerar det i vissa fall bli fuktigare under plattan. Fukten kan transporteras genom plattan uppåt fuktkänsligare byggnadsmaterial.

   Tack för din viktiga fråga!

   Mvh Jerker

   Svara
 2. Hej igen Jerker,
  Har läst lite vidare om radonsug på nätet. Såg en lösning som sägs vara vanlig utomlands i t.ex. Finland, Kanada m.fl. Genom att koppla in en liten ventilationsfläkt typ Pax som suger lite i änden på husets dräneringsslang skapas ett undertryck i husets dränering och som med rätt markförhållande då kan avlägsna radongas. Läste lite gammal fakta information att med frånluft i huset får ingen radonsug skapa så stort undertryck under huset att flödet via läckage genom otätheter blir omvänt, så varm fuktig rumsluft sugs och kondenserar. Pricipen att med ett eller flera i genom husets platta centralt placerade sug, alternativt sug ut från plattan till dräneringen ger väll samma resultat och båda drar in uteluft in i makadamet. Möjligen har är den företagsmonterade varianten större effekt och suger mera luft. Vad är i så fall skillnaden på dränerad venilation och radonbrunn? Skapar inte den senare samma problem eller blir det inget undertyck under plattan av en sådan? korrigering: Vad är i så fall skillnaden på Ventilerad Dränering och radonbrunn?
  // Kent J

  Svara
  • Hej Kent,

   Lösningen med en undertrycksfläkt, radonfläkt i dräneringsslangen är ingen dum idé för att i bästa fall få bort radon runt ett mindre hus. Det leder dock till mer mögel i dräneringsmaterialet än annars.

   När man justerar in ventilation uppe i huset är det vanligt att undertryck eftersträvas. Detta eftersom fuktig inomhusluft inte ska läcka ut i klimatskalet under kallare årstid. Installeras undertrycksfläkt-radonfläkt så att luftgenomsläppligt markmaterial under och runt huset radonventileras, kan tillräckligt undertryck under somliga omständigheter göra att luft dras uppifrån boendemiljön och nedåt. Det är egentligen meningen med radonsanering som sköts via fläktar.

   Undertryckslösning under en platta där luft dras uppifrån huset och ned, kommer att påverka eventuell isolering ovan plattan. Det bildar en köldbrygga där det blir för fuktigt, så att mögel och bakterier tillkommer. Köldbryggan kan uppstå även om inomhusluft inte dras ned genom sprickor i plattan. Ventileras vinterkall luft under plattan kommer den att kylas ned varvid den blir en köldbrygga.

   Båda lösningarna, radonbrunn och ventilerad dränering medför mer fukt ned i materialen, med den fuktiga luften följer mögelsporer, bakteriesporer, pollen och annat.

   Undertryck under hela plattan uppnås endast om fläktkapaciteten är tillräcklig och om markförhållandena tillåter ventilering. En mindre badrumsfläkt i dräneringssystemet torde inte kunna uppnå någon bättre radonsanering, särskilt inte in under plattan. Den blir mer verksam i dräneringsdikena som fyllts med makadam, om den ens klarar den uppgiften till fullo.

   Undertryck inne i huset drar in radon och andra föroreningar som inte hör hemma i den luft man andas. Undertryck utanför husets klimatskal som löser den problematiken kan i vissa fall ställa till med andra problem, som här nämnt. Det är lite av ett dilemma.

   Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda