...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Svartmögel – Dematiaceous hyphomycetes inomhus

Svartmögel kan sorteras under begreppet Dematiaceous hyphomycetes

Svartmögel är ett begrepp som används för att beskriva mögelsvamp som är mörkfärgad till svart. Eftersom begreppet inte är vetenskapligt förankrat så är det svårt att finna forskning för djupare förklaring om vad begreppsbilden innebär, särskilt när det gäller inomhusmiljö. Här ämnar vi fördjupa, förklara och forskningsförankra vad svartmögel egentligen är och hur man bör förhålla sig till det. 

Innehållsförteckning

Vad är svartmögel?

Svartmögel [1] är ett folkligt uttryck för ett antal mögelsvampar som sorterar under det vetenskapliga begreppet Dematiaceous hyphomycetes.

Dematiaceous hypomycetes började användas under tidigt 1960-tal som beskrivning av släkten och arter av mögel som kan utveckla mörk färg. Över 500 stycken har upptäckts och katalogiserats.

Här ses svartmögel, s.k. svarta prickar under takutsprånget på ett hus.
Här ses svartmögel, s.k. svarta prickar under takutsprånget på ett hus.

Aktuella mögelsläkten och arter växer och trivs i fuktiga miljöer både inomhus och utomhus. Svartmögel kan växa på en mängd olika material såsom betong, trä, gips, tapeter och textilier m.fl..

De mest kända typerna av svartmögel är:

Hur definieras Dematiaceous hyphomycetes?

Dematiaceous hyphomycetes [2] är en grupp mikrosvampar som karaktäriseras av att ha mörka (ofta bruna till svarta) cellväggar. Även andra färger kan framträda. Dessa svampar är vanligen saprofyter, vilket innebär att de bryter ner organiskt material och bidrar till näringscykeln i naturen.

Vissa Dematiaceous hyphomycetes har förmåga att orsaka sjukdomar och bli invasiva i djur, människor och växter.

Dematiaceous hyphomycetes är vanligtvis filamentösa, vilket betyder att de består av och bildar kolonier via trådformade strukturer som kallas hyfer. Svamparna kan också producera sporer som sprids i luften och kan orsaka infektioner när man exponeras genom kontaminerad föda, inandning eller har öppna sår.

Klassificering av Dematiaceous hyphomycetes

Dematiaceous hyphomycetes tillhör en större grupp av svampar som kallas Deuteromycetes, eller med en äldre benämning ”fungi imperfecti”. Dessa svampar har inte någon sexuell reproduktion och har därför inte ett fast klassificeringsschema. Istället klassificeras de vanligtvis utifrån deras morfologi, livscykel och genetiska egenskaper.

Dematiaceous hyphomycetes kan också klassificeras baserat på förmågan att orsaka sjukdomar i människor och växter. Vissa av dessa svampar är patogena, vilket betyder att de kan orsaka sjukdomar, medan andra enbart är saprofyter och bidrar till nedbrytning av organiskt material.

Vad gör möglet svart?

Precis som hos människor så kan vissa mögelarter utveckla pigmentämnet melanin. Det är dock inte alltid som melaninet utvecklas. Möglet anpassar sig efter de tillväxtförhållanden som råder och brukar därför benämnas som adaptivt. [3]

Svarta mögelfläckar på råspont som utgör blindbotten i krypgrund.
Svarta mögelfläckar på råspont som utgör blindbotten i krypgrund.

Eftersom näring, temperatur, fukt, konkurrerande arter, ljus, mögelväxtens ålder och en rad andra faktorer styr, är det inte alltid som ovanstående typer av svartmögel utvecklar mörk eller svart färg. Under vissa förhållanden kan tillväxten istället vara vit eller grå, det man allmänt kallar för vitmögel. 

Hur använder svartmöglet melanin?

Vi känner troligen inte till melaninets alla roller eller mer exakta funktioner men vissa av dem har forskningen ringat in och beskrivit. 

 • Möglet skyddar sig från annars skadligt UV-ljus genom att förse sina hyfer och sporer med mörkare till svart melanin. [3,4] 
 • Mögelmelaninet absorberar gammastrålning och kan omvandla strålningen till energi, vilket blev känt efter att kärnkraftverket i Tjernobyl havererade 1986. Inne i reaktorbyggnaden hittades trots väldiga stråldoser svartmögel i form av Cladosporium sphaerospermum. Sedan dess har fler fynd gjorts och begreppet Radiotropic fungi används för att beskriva melaninets roll att omvandla strålning till kemisk energi. [5]
 • Som skydd mot oxiderande, frätande och allmänt skadliga ämnen, både i naturen och när det blir invasivt.
 • Svartmögelmelanin kan påverka vårt immunsvar. Som exempel har det visat sig att melanin stör den normala funktionen hos fagocytiska celler. Makrofagernas skyddande verkan kan också störas. Melaninet kan även modulera immunfunktionen på andra sätt, t.ex. genom att hämma viktig cytokinproduktion och förändra kroppens svar på infektion. [6]

Hur växer och sprids svartmögel?

Svartmögel växer och trivs i fuktiga miljöer. Svartmöglet kan bildas i naturen och på en mängd olika byggnadsmaterial. När mögelsporerna hittar en lämplig yta att växa på och när rätt mängd fukt tillkommer börjar de spridas och koloniserar allt eftersom området. Hastigheten på koloniseringen beror på livsförutsättningarna. 

Svartmögel som växer på och i fog av silikon i badrum.
Svartmögel som växer på och i fog av silikon i badrum.

För att svartmögel ska kunna växa och spridas krävs följande förhållanden:

 • Fukt eller vatten: Svartmögel behöver fukt för att växa och trivas. Det kan komma från läckande rör, översvämningar, slagregn, hög luftfuktighet eller otillräcklig ventilation.
 • Organiskt material: Möglet behöver en näringskälla för att överleva. Detta kan vara trä, gips, papper, tapeter, textilier och andra organiska material, eller bara damm samt smuts på en glasruta.
 • Varma och mörka förhållanden: Mögel trivs bäst i lite varmare och mörka miljöer där det finns gott om fukt och organiskt material att leva på.

Svartmögel sprids genom sporer som tillfälligt fastnar på kläder, skor och husdjur. Mögelsporerna sprids i mängder via luften och fastnar på olika ytor, byggnadsmaterial och material inomhus. Vissa skadeinsekter kan också sprida sporerna.

Hur upptäcks svartmögel i hus?

Att upptäcka svartmögel i hus och hem kan vara en utmaning. Det är inte säkert att den mörka färgen ger sig tillkänna vid ett mögelangrepp även om mögelarterna som växer har förmåga att producera melanin och därmed visa sig som svartmögel.

Svart mögeltillväxt på husets vind som också kallas kallvind.
Svart mögeltillväxt på husets vind som också kallas kallvind.

Eftersom det kan växa på dolda platser i husets klimatskal och riskkonstruktioner är det ofta svårt att upptäcka. Särskilt svårt är det i början av ett angrepp att upptäcka möglet. Det är först när mögelangreppet nått långt i sin kolonisering som man kan se det (okulärt) med blotta ögat. 

Tips för att identifiera svartmögel:

 • Var uppmärksam på eventuell mögellukt eller obehaglig lukt som kan tyda på att det finns mögel i huset. Notera dock att en svartmögelskada inte alltid luktar eller att man inte alltid har förmåga att känna lukten. 
 • Kontrollera områden som är kända för att kunna vara belastade av fukt eller vattenläckage, såsom badrum, källare, krypgrunder och vindsutrymmen.
 • Var uppmärksam på eventuell synlig mögelpåväxt på väggar, tak, golv och möbler, särskilt i våtutrymmen.
 • Använd fuktmätare alternativt miljömätare med hygrometerfunktion för att kontrollera fuktnivåerna i hemmet, och för att identifiera potentiella problemområden såsom i riskkonstruktioner.

DNA Mögeltest

Via att genomföra ett DNA Mögeltest kan man både upptäcka och identifiera svartmögel samt andra typer av mögel och jordbakterier i inomhusmiljö. DNA mögeltestet baseras på det ursprungliga forskningsarbetet och metoden ERMI.

Eftersom svartmögel etc. både vid fuktig pågående skada och torr skada avger mängder med metaboliter, så riskerar spridning till inomhusmiljön ske från det ställe och byggnadsmaterial som angripits. Vissa av mögelmetaboliterna kan leta sig in inomhusmiljön och bär med sig DNA, vilka förutom att virvla runt i luften också lägger sig i damm.

Genom att mögeltesta dammet via DNA-analys får man ingående reda på om det kan misstänkas att mögelskada finns eller om boendet verkar vara fritt från angrepp. Individuella släkten och arter av mögel vilka fungerar som indikatorer uppmäts med precision. 

Om man upptäckt, testat eller bara misstänker att det finns svartmögel i hemmet, är det viktigt att kontakta en professionell fukttekniker och saneringsfirma för att få hjälp med att vidare identifiera, inringa och hantera problemet.

Svartmöglets hälsoeffekter

Svartmögel kan medföra en rad jobbiga symtom och hälsoeffekter hos människor och djur som utsätts. Symtomen och hälsoeffekterna varierar beroende på vilken typ av svartmögel (eller mögel i övrigt) det rör sig om och hur mycket mögel som finns i miljön. Variation ses också mellan olika individer beroende på känslighet. Några av de vanligaste hälsoeffekterna inkluderar:

 • Irritation i ögon, näsa och hals
 • Hosta och andningsbesvär
 • Hudutslag och klåda
 • Huvudvärk och yrsel
 • Astma och allergier
 • Trötthet och allmän svaghet

Det är viktigt att vara medveten om dessa symtom och agera snabbt om man misstänker att svartmögel kan vara orsaken. Att hantera och förebygga svartmögeltillväxt i hus och fastighet är avgörande för att skydda vår hälsa och vårt välmående.

Hur utförs svartmögelsanering?

Svartmögelsanering utförs likvärdigt oavsett vilken typ av mögel man har med att göra. Mögelsanering är en arbetsinsats som ibland kan vara enklare och i vissa fall kräva ingående arbete. 

Är det så att svartmögelskadan påverkar inomhusmiljön är det väsentligt att antingen byta ut det skadade materialet eller definitivt tillse att kontaminering inte längre sker. 

Viktig kunskap inför saneringen är att det från en mögelskada avges stora mängder med mögelmetaboliter. Några av metaboliterna är sporer, hyfer och små fragment av dessa. Det rör sig även om MVOC mikrobiellt producerade volatila ämnen, mykotoxiner och en rad andra sekundära ämnen. 

Svartmögelmetaboliterna sprids i luften, fastnar mot ytor och dras in i material som kan andas och absorbera fukt. Det innebär att kontaminationsfaktorn är hög. Det går t.ex. inte att dammsuga bort alla metaboliter från mattor och möbler. Det går inte heller att tvätta bort allt som satt sig i textilier. Vissa av ämnena drar också ohjälpligt in i plast- och syntetmaterial. 

Vid lättare typ av svartmögelskada där inga direkta eller snabbt övergående symtom och hälsoeffekter blivit resultatet kan mögelsaneringen vara enklare, medan långt mer omfattande åtgärder kan krävas där verkligheten är en annan. 

Fuktkällan måste åtgärdas

En del i saneringen är att åtgärda så det skadade utrymmet inte återigen drabbas av påväxt. Svartmöglets viktigaste livsfaktor är fukt. När man håller kontroll på fukthalten så håller man också kontroll på möglets vilande sporer som finns överallt och hela tiden tillkommer. 

När det gäller husets riskkonstruktioner som torpargrund, krypgrund, källare och kallvind, är det vanligt att avfuktare behöver installeras i samband med mögelsaneringen. 

I husets svalare utrymmen fungerar det som allra bäst att installera en typ av avfuktare som kallas sorptionsavfuktare

I inomhusmiljö kan avfuktning och fuktkontroll lösas genom att förbättra ventilationen samt tillse att huset är ordentligt och tillräckligt uppvärmt. Fuktlasten kan vara högre i vissa utrymmen som våtutrymmen och där kan avfuktare också vara avgörande. I varmare miljö är avfuktare av typen kondensavfuktare det bästa. 

Viktigt att veta och för att förebygga är även att möglets inverkan på byggnadsmaterial kan sänka materialets brandmotstånd. Ytterligare faktorer som kan få en brand att snabbare utvecklas är att vitmögel och svartmögel etc. producerar en rad metaboliter som är brandfarliga. Läs mer här: Mögel kan få en brand att utvecklas snabbare.

Svartmögel i växtsjukdomar

Svartmögel kan också orsaka sjukdomar hos växter och grödor. Svamparna kan infektera olika delar av växten, såsom stjälkar, löv och frukt. Infektion kan leda till minskad skörd eller till och med att växten dör.

Ett exempel på svartmögel som orsakar sjukdomar hos växter är Alternaria alternata. Svamparten kan orsaka sjukdomar i grönsaker och frukt, såsom tomat, gurka och apelsiner.

Det är inte bara hos levande växter som mögel kan skapa problem. När frukt och grödor har skördats och eventuellt ska torkas, bearbetas, packas och fraktas finns risk för tillväxt. De mykotoxiner som möglet avger kontaminerar både föda och dryck, vilket kan leda till ohälsa hos människor och djur. 

Det ställs totalt krav på att vi minskar och om möjligt helt utesluter exponering via de olika exponeringsvägar som finns. För föda och dryck finns vissa gränsvärden medan det i inomhusmiljö ännu inte finns satta gränsvärden. Däremot finns lagrum omtalande att mögelskada i hus, fastighet och inomhusmiljö inte ska accepteras, utan istället vid misstanke omgående utredas och efter upptäckt på adekvat sätt åtgärdas. 

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här