...
Optihus AB
Optihus AB

Låg temperatur inomhus kan föranleda ohälsa

Låg temperatur inomhus medför ohälsa och sjukdom
En hel del information har skrivits om att man inte blir förkyld av lägre temperaturer. Men hur förhåller det sig inomhus när temperaturen hålls ned, som nu när det är energikris? En nyligen utförd systematisk litteraturstudie finner att temperaturer under +18 grader inomhus inte är hälsosamt.

Innehållsförteckning

Kan hälsan påverkas av låg temperatur?

Enligt en omfattande litteraturstudie från World Health Organization (WHO) Collaborating Centre on Investment for Health and Well-being, Public Health Wales och Public Health Collaborating Unit, Bangor University, är det inte hälsosamt att sänka temperaturen för mycket i inomhusmiljön. [1]

Forskarna finner en stark relation mellan viss ohälsa och sjukdom när temperaturen sänks under +18°C

Vilka är symtomen och hälsoeffekterna

  • Under tidig barndom ökar risken att drabbas av väsande andning, hosta, luftvägssjukdomar och sjukhusvistelse.
  • Under barndomen ökar risken att drabbas av frånvaron från skolan p.g.a. sjukdom. Följden blir lägre ämnesinlärning och sekundärt lägre utbildningsnivå. 
  • Under ungdomen ökar risken för mental sjukdom vilket i sin tur kan leda till hälsoskadligt beteende. 
  • I vuxenlivet finns risker att drabbas av dålig ekonomi, brist på arbete eller sjukskrivning med anledning av sämre mental och psykisk hälsa. 
  • Under ålderdomen finns risker med sämre mental och psykisk hälsa. Ensamhet, sjukhusvistelser och för tidig död finns också i forskningen. 

Inverkande faktorer

Faktorerna som inverkar kan grovt läggas på fyra nivåer. [1]

De individuella faktorerna inverkar genom ålder, kön, ekonomisk status, etnicitet, hälsostatus, attityd, beteende och social isolation. 

Till hushållsfaktorerna räknas husets eller fastighetens ålder, energieffektivitet, hushållets totala inkomst, utgifter och sparsamhet, kunskap om faktorer som påverkar inomhusmiljö relaterat hälsa. 

Samhällsfaktorerna är också viktiga gällande kvaliteten på husen, förutsättningarna för ett jämställt, levande och aktivt samhälle, möjligheter att få jobb och utbildning samt var huset finns beläget i förhållande till ort eller landsbygd.

Den samhälleliga miljön spelar grundläggande roll genom påverkan av höga energikostnader, den relativa fattigdomen, ojämlikheter, regeringens policy, kulturell status och aktivitet, väder, klimat samt pandemier. 

Sjuka hus är inte omskrivet

Det ingår inte i aktuell och refererad forskning [1] att lyfta fram förhållanden som fukt och mögel, vilka är sekundärt kopplade till inomhusmiljö och hälsa. Vi anser dock att det måste vägas in för att man rättvisande ska kunna förstå de faktiska orsakerna till många av de symtom och hälsoeffekter som listas. 

Förhållandevis många av de inverkande faktorerna infaller just nu hos oss i Sverige och i övriga EU. I Sverige är många hus bättre isolerade än i vissa andra länder. Även om vi har detta generella försprång i energieffektivitet så finns motpoler och tillkortakommanden. Inte minst gäller det att vi byggt och isolerat oss till problem i form av en rad riskkonstruktioner

Gemensamt för de flesta av riskkonstruktionerna är att en svalare klimatbild i huset och själva konstruktionen orsakar förhöjd luftfuktighet med mögel, jordbakterier, rötsvamp och kemiska emissioner som följd. Exponeringen som vi utsätts för från de fuktskador som uppstår, leder fram till ohälsa kallad sjuka hus

Det är ganska enkelt att via forskning och erfarenhet kring klimatet i hus och begreppet sjuka hus konstatera att mycket av den ohälsa som räknas upp i forskningen [1], också skulle kunna relateras till fuktskademiljö. 

Lägre temperatur ger fuktigare klimat

När temperaturen inomhus sänks kommer inte längre husets eller fastighetens klimatskal att vara så varmt som innan. Med lägre temperatur följer att byggnadsmaterialen blir fuktigare. Skjuter den relativa fuktigheten upp över 75% och fuktkvoten i byggnadsmaterialen över 17% så föreligger risk att mögel, jordbakterier och rötsvamp kan gro och utveckla sina kolonier samt fruktsvampar.

Det är inte säkert att man märker av dessa mikrobiella problem innan angreppen gått långt och det börjar lukta illa i huset, alternativt att någon blir sjuk av exponeringen. 

Som situationen nu är i södra och mellersta delarna av Sverige, tvingas många att sänka temperaturen inomhus för att rädda plånboken. Några viktiga hållpunkter för att kunna göra det på säkrare sätt finns nedtecknade på sidan som rör kallställning och intermittent uppvärmning

Vidare läsning och tips

Förutom att som husköpare och husägare sätta sig in ordentligt i vad det innebär att köpa samt äga hus och hur man vårdar huset, har vi sammanställt några artiklar som direkt berör här aktuellt ämne:

1] Cold homes and their association with health and well-being: a systematic literature review, Hayley Janssen, Ben Gascoyne, Kat Ford, Rebecca Hill, Manon Roberts and Sumina Azam, 2022.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

En kallvindsavfuktare baseras på sorptionsavfuktning och klarar även minusgrader.
Kallvindsavfuktare är ett annat namn för vindsavfuktare

Husens och fastigheternas vind är en allt mer från inomhusmiljön isolerad konstruktion. När vinden är ouppvärmd kallas den kallvind, vilken under vintersäsongen ofta drabbas av fukt och mögel. För att komma tillrätta med och förebygga detta problem kan en kallvindsavfuktare

Torrmögel är ett begrepp som journalister har hittat på.
Torrmögel, finns det något som heter så?

I flera media har det nyligen utifrån en påbörjad dansk studie skapats det nya begreppet torrmögel. Vissa journalister låter göra gällande att torrmögel ska vara något nytt som ingen har talat om innan och att det är klimatförändringen som skapat