...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Trollsmör var ett vidskepligt ord för hussvamp

Bilden föreställer två gamla teckningar av hussvamp, det som kallades för trollsmör
Förr i tiden när man inte visste exakt vad rötsvamp eller mögel var kunde olika namn ges. Vidskeplighet rådde och i gamla källor finns antecknat att hussvamp kallades för trollsmör. Idag finns faktiskt en typ av organism som kallas trollsmör, men det är inte hussvampen. Här ger vi en sammanfattande beskrivning med exempel. För information om bilden se referens [1].

Innehållsförteckning

Fyndet av trollsmör

I ett led att ta reda på mer om hur människor förr såg på mögel samt rötsvamp och vad följderna av dessa mikrobiella skador i hus blev, har vi sedan länge sökt efter samt dammat av gamla böcker och andra källor. Forskningen ifråga har givit bra utdelning och kan idag sammantaget användas för att skapa bättre förståelse samt tryggare boendemiljö. 

Begreppet trollsmör dök upp i en text från 1756 där själva beskrivningen om rötsvampsangrepp i ett hus kan tolkas vara hussvamp. [2] Vidare sök på trollsmör gav förklaringen att det var ett vidskepligt begrepp som användes för att beskriva hussvampar. [3]

Kunglig information om rötsvamp och trollsmör

1756 presenterade Kungliga Vetenskapsakademien en kvartalshandling, innehållande många viktiga och intressanta ämnen. [2] Ett av dessa berör i allra högsta grad vårt forskningsområde. Ledamoten Carl Knutberg (1712-1780) ingav texten ”Att förvara Golv och allehanda Träbyggnader från röta och svampväxt.”

Här följer utdrag ur texten, vilken är översatt från dåtidens skriftspråk till lite mer modern svenska. På ett ställe nämns trollsmör, vilket ledde till upprinnelsen av detta inlägg. 

”Det är stundom icke ringa skada som röta och svampväxt i ett enda hus förorsakar, men när alla byggnader i ett land och rike betraktas, blir skadan större, än att den lätteligen kan värderas. 

Många hundra bjälkar, timmerstockar, syllar, brädor, plankor och annat trävirke, som i lång tid kunde ha bestått, blir årligen därigenom fördärvade och odugliggjorda.

I landsorterna, såsom i Hälsingland och Bollnäs, samt flerstädes, kan uppvisas prov på lador och hus av trä, för 200 år sedan uppbyggda, vilka, emedan de ständigt blivit vårdade, ännu i dag är brukbara varemot på många ställen finns nedruttna hus, knappast femtio år gamla. I synnerhet kan syllar och golv, på ganska kort tid, som bekant är, skadas och genom röta och svampväxt bli onyttiga. …

Mangårdsbyggnaden vid Överstebostället Mårdnäs i Hälsingland, blev år 1731 uppbyggd på ny tomt och backe, som är 4,75 meter hög över det medelmåttiga vattenbrynet i Ljusna älv. Jordmånen är där, som sagt är, en fin mo-jord, och efter utseende tämligen torr : under alla eldstäderna hade vid denna byggnad onödigtvis, istället för gråsten, nederst två varv stockändar blivit lagda kors över varandra, men inom tio års förlopp, eller år 1740, var golven så medtagna av svamp och röta, att de då nödvändigt ånyo måste omläggas. 

Efter den tiden började eldstäderna att årligen sätta sig och stora sprickor syntes på skorstenarna. Och som fruktan för eldsvåda med åtskilliga … bristfälligheter på golv och väggar, gav åter, år 1749, anledning till en nybyggnad av golv och eldstäder, hade jag då tillfälle att göra denna anmärkning. Stockarna under eldstäderna var förkrossade och dels förvandlade till mull, dels också till stycken, vilka hade utseende såsom välbränd kol, med sprickor på längden och tvärs över träet, dock av sådan färg, som ruttna träpålar har. 

Golvåsarna var förruttnade och golvtiljorna med svamp betäckta på undersidan. Invid syllarna, där tiljorna icke blivit fogade nog tätt till väggen, hade svampen trängt sig fram bakom fotpanelen, och skjutit sig uppför väggen under tapeterna, till 1,5 meters höjd, och under svampen fanns alltid röta. Uti källarna blev träkärl på kort tid skämda av mögel. Där början till svampväxt syntes, hade golvtiljorna på undre sidan utseende, såsom de varit täckta med spanskt snus. 

I fall denna svamp är av samma art med det som man kallar trollsmör, så kan den på ett dygn växa till storlek av en valnöt : varpå jag sett prov ur sprickor på pålar, som varit nedsatta i sumpig jordmån.”

Informationen som Carl Knutberg gav stämmer på flera punkter med hur hussvamp fungerar. Den kan från marknivå växa långt upp i hus eftersom dess hyfer till skillnad från andra rötsvampsarter har förmåga att transportera vatten. Troligen kan koppling göras till det dåtida begreppet trollsmör.

Historisk inblick

Frågan är vad man ansåg om mänsklig exponering i hus skadade av rötsvamp och mögel? Knutberg skriver följande angående grundläggningen mullbänk:

”Mullbänkar är alldeles onyttiga och skadliga, där dubbla golv görs.”

Skadlig kan ha en dubbelbottnad betydelse där såväl mänsklig ohälsa som skadeverkan på byggnadsmaterial åsyftas. Onyttig skulle däremot kunna tolkas som att påverkan på hälsan sker, men även här kan ordet ha använts för att beskriva nyttan med ett material, och onyttan med detsamma när det är skadat. 

För att bättre avgöra vad man under denna tid visste om hälsoeffekter kopplade till mögel och rötsvamp måste vi titta in på fler källor. 

Under aktuell tid var vetenskapsmän i England långt framme i arbetet med folkhälsa. Där ringades det tydligt in att mikrobiell exponering och det som vi kallar sjuka hus inte alls var hälsosamt och defacto var dödligt. 

I samma handling som Knutbergs text finns även ett kapitel av Carl von Linné. Det ger en ännu bättre historisk inblick att beakta vilken kunskap som fanns genom att läsa vad Linné drygt tio år senare skrev i sitt verk ”Mundus Invisibilis”: Carl von Linné anade att mögelsvamp orsakar sjukdom.

Det ska läggas samman med ytterligare gamla texter såsom:

Det bör inte vara någon tvekan om att man visste, särskilt då det redan i bibliska texter omtalades att mögel var orent och synonymt med vissa typer av sjukdomar. 

117 år senare (närmare bestämt 1874) efter att Knutberg skrivit om trollsmör och i princip fördömt grundläggningen mullbänk, samt berättat om säkrare byggnadsmetoder, skrevs Sveriges första Byggnadsstadga samt Folkhälsostadga. Här framlyftes ganska tydlig information om att skadebilden som länge varit känd kunde medföra hälsoeffekter. Stadgorna mynnade byggnadsmässigt ut i att husgrunder skulle byggas både för att vara beständigare mot fukt och kunna säkra bättre inomhusmiljö, vilket i sin tur värnade folkhälsan.

En viktig fortsättning på denna historia fram till nutid finns att läsa under sidan; Byggregler ändrade mullbänk till torpargrund och krypgrund.

Trollsmör – Fuligo septica

När det första mikroskopet under 1700-talet ”användes för att avslöja att mögel och rötsvamp såsom hussvamp inte var att sammanknippa med vidskeplighet”, kom latinska namn att tilldelas de olika svamparterna och mögelarterna man kunde studera närmare. 

Begreppet trollsmör kom fortsättningsvis att användas men inte gällande hussvamp som sedermera fick den latinska benämningen Serpula lacrymans. 

Trollsmör Fuligo septica

Vad är Trollsmör idag?

Trollsmör, på latin Fuligo septica, har länge betraktats vara en art av slemsvamp. Senare forskning har dock avslöjat att de olika arterna under det latinska namnet Myxomycetes egentligen är formade av encelliga organismer som bildar en plasmoid.

Fruktkropparna har morfologisk liknelse med vissa svampar, men fruktkropparna hos svampar, rötsvampar och myxomyceter är dock till sin struktur olika. Deras livscykler har lite gemensamt förutom att sexuell reproduktion involverar produktion av resistenta sporer. [6]

Det som kallades slemsvampar tillhör kortfattat en unik kategori av organismer som inte passar in i traditionella klassifikationer som svampar, växter eller djur. Dessa encelliga ”amöbor” kan slå sig samman och bilda större enheter, som i fallet med trollsmör. 

Trollsmör hittas ofta finns på förmultnad ved och gamla stubbar. Den bildar stora slemmiga plasmodier som kan vara vita eller gula till gulbruna i färgen.

När trollsmörets plasmodier mognar och sammansmälter bildas varierande former och färger.

Förekomst

Trollsmör förekommer allmänt i hela Sverige under årstider som sommar och höst. Den förekommer inte direkt i hus utan mer i naturen. Den är inte bara begränsad till Sverige, utan finns också i andra delar av världen. 

Nordisk Folktro

I nordisk folktro har trollsmör en speciell plats. Förutom att ha sammanknippats med hussvamp och säkert andra typer av okulärt närliggande rötsvampar som t.ex. källarsvamp, trodde man att häxor och trollkäringar använda ett väsen som kallades för bjära eller trollhare för att stjäla mjölk från andras kor. Bjäran eller trollharen spillde ibland lite av mjölken i skogen, och detta spill kallades trollsmör.

Vitt trollsmör - Fuligo septica

Det finns också en annan benämning för trollsmör, nämligen bjäradynga, som man vidskepligt använde för att beskriva att det var trollharens spillning. Denna koppling till den gamla folktron ger trollsmöret en mystisk och magisk aura.

Trollsmöret kan röra sig

En av de mest fascinerande egenskaperna hos trollsmör är dess förmåga att röra sig. När plasmodierna slår sig samman bildar de en gemensam massa som kan förflytta sig upp till 2 centimeter i timmen. Denna rörelse sker genom att cellerna inuti plasmodierna strömmar i en riktning för att driva rörelsen framåt. 

Andra arter

Förutom trollsmör finns det andra intressanta arter som kan vara intressanta att studera och forska kring. Ett exempel är vargmjölk med en mörkare färg och annorlunda utseende. Andra att notera är trollspott, sotägg och stubbsmet, bara för att nämna några få.

Denna variation och mångfald visar på naturens otroliga kreativitet och skönhet, samtidigt som folktrons benämningar visade på en utbredd vidskeplighet samt okunskap om vår mikrobiella värld. Dock bör kunskapen om hälsopåverkande effekter vid exponering i skadade hus varit välkänd. 

1] Information om huvudbilden och fotomontaget som den utgör. Bakgrunden föreställer trä i hus som är kraftigt angripet av ”trollsmör”.  Den tecknade bilden till vänster som föreställer hussvamp är daterad till 1797 och är presenterad av James Sowerby i hans verk ”English Fungi”.  Den tecknade bilden till höger kommer från ”Atlas des champignons comestibles et vénéneux, plansch 65” och är daterad till 1870-1910. Båda dessa separata bilderna ligger på Public domain vilket innebär att det inte lägre finns copyright.
2] KONGL. SVENSKA VETENSKAPSACADEMIENS HANDLINGAR FOR ÅR 1756. VOL. XVII.
3] Trollsmör, SAOB. 
4] Trollsmör – Fuligo septica, Wikipedia.
5] Trollsmör är en slemsvamp som kan röra sig två centimeter i timmen, Sveriges Radio, 2019.
6] Past and Ongoing Field-Based Studies of Myxomycetes, Steven L. Stephenson, 2023.

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Nytt hos Optihus

Så sker installation av DryBox X4 i krypgrund
DryBox X4 i krypgrund – bilder på installation

Ett ekonomiskt fördelaktigt och samtidigt tryggt val gällande avfuktare är att välja och installera DryBox X4 i krypgrund. Vi står för både support och leverans av denna sorptionsavfuktare med tillbehör. Här finns exempel på hur en adekvat placering av X4

Allt om avfuktare i krypgrund
Avfuktare i krypgrund – förberedelse, val och installation

Avfuktare i krypgrund, eller också kallat krypgrundsavfuktare, är oftast något som är nödvändigt. Statistiken gällande fuktskador i krypgrunder är så pass hög att de allra flesta grunder konstateras vara i behov av avfuktning samt kanske även åtgärder som sanering.  Här