...
Optihus AB
Optihus AB

Vattenrenare och Vattenkvalitet

Vattenrenare och mätinstrument för vattenkvalitet

Här presenteras de vattenrenare och mätinstrument för kontroll av vattenkvalitet som Optihus erbjuder. Dessa innefattar även radonavskiljare samt vattenrening via ozon. 

Utbudet kommer kontinuerligt att utökas likväl som informationen på denna sidan.

Innehållsförteckning

Vattenrenare och mätinstrument för vattenkvalitet

Klicka på produkterna nedan för att komma in på respektive produktsida.

Vilken roll spelar vattenkvalitet gällande dricksvatten?

Något som man kanske inte tänker på så mycket är vilken kvalitet dricksvattnet har. En del föroreningar syns, luktar eller smakar inte, medan andra direkt missfärgar vattnet och avger doft. 

Vattenkvaliteten spelar jämte luftkvalitet stor roll för vårt välmående. 

WHO – Världshälsoorganisationen utger med jämna mellanrum uppdaterade riktlinjer [1], samtidigt som Livsmedelsverket fattar beslut om vilka gränsvärden som gäller i Sverige [2]. Kommuner som levererar dricksvatten utgår vanligen från Livsmedelsverkets normer ifråga.

För privata hushåll med egen brunn är det husägaren själv som fattar beslut om eventuella åtgärder såsom installation av vattenrenare och radonavskiljare. Hyrs huset ut gäller dock samma normer som för kommunalt vatten. 

Vatten är en grundläggande resurs som upprätthåller livet på vår planet, och vi tar det ofta för givet. Det är något som vi använder dagligen för allt från att dricka till att tvätta våra kläder. Tillgång till rent och säkert vatten är dock fortfarande en stor utmaning för många människor runt om i världen. Med ökande föroreningar och klimatförändringar blir bristen på rent vatten ett akut globalt problem. Därför är vattenrening viktigt för att garantera tillgången till säkert dricksvatten.

Vattenreningens historia

Vattenrening och vattenbehandling är inget nytt koncept. De gamla grekerna och romarna var kända för att använda sandfilter för rening av sitt vatten. Det var dock inte förrän på 1800-talet som vattenrening blev mer utbrett. År 1854 upptäckte John Snow att kolera spreds genom förorenat vatten, vilket ledde till utvecklingen av vattenreningssystem.

Det första vattenreningsverket byggdes i Skottland 1804, och det använde sandfilter för att rena vattnet. I slutet av 1800-talet utvecklades mindre sandfilter, vilket ledde till att vattenreningssystem började användas allmänt. I dag används vattenreningssystem över hela världen för att tillhandahålla rent och säkert dricksvatten.

Grundläggande förståelse för vattenbehandling

Vattenbehandling är en process där man tar bort orenheter och föroreningar från vatten för att göra det säkert för konsumtion. Processen för vattenbehandling omfattar flera steg, bland annat fysiska, kemiska och biologiska processer. Det primära målet med vattenbehandling är att avlägsna skadliga föroreningar och göra vattnet säkert att dricka.

Vattenbehandlingsprocessen kan börja med att avlägsna stora partiklar och skräp från vattnet. Detta görs med hjälp av en process som kallas siktning, vilket innebär att vattnet passerar genom ett filter för att avlägsna större partiklar. Efter filtreringen kan vattnet komma att behandlas med kemikalier för avlägsnande av eventuella kvarvarande föroreningar. Denna process kallas koagulering och innebär att man tillsätter kemikalier eller ozon till vattnet för att skapa större partiklar som lätt kan avlägsnas eller sjunka till botten i brunnen etc..

Efter koaguleringen i vattenreningsverk passerar vattnet genom en sedimentationsbassäng, där de större partiklarna sedimenterar på botten av bassängen. Vattnet filtreras sedan på nytt för att avlägsna eventuella kvarvarande partiklar. Slutligen behandlas vattnet med klor eller andra desinfektionsmedel för att döda eventuella kvarvarande bakterier och virus.

Riskerna med förorenat vatten

Förorenat vatten kan innebära flera risker för människors och djurs hälsa. Vattenburna sjukdomar som kolera, tyfus och dysenteri kan spridas genom förorenat vatten. Dessa sjukdomar kan orsaka allvarlig sjukdom och till och med dödsfall, särskilt hos utsatta befolkningsgrupper som barn och äldre.

Förorenat vatten kan också ha långsiktiga effekter på människors hälsa. Exponering för vissa kemikalier och föroreningar i vatten kan leda till kroniska sjukdomar som cancer och njursjukdomar. Dessutom kan förorenat vatten ha negativa effekter på miljön, bland annat genom att vattenlevande organismer dör och att ekosystemen försämras.

Fördelarna med rent vatten

Tillgång till rent och säkert vatten har flera fördelar för människors hälsa och miljön. Rent vatten kan bidra till att förhindra spridning av vattenburna sjukdomar och förbättra den allmänna hälsan. Dessutom kan rent vatten förbättra sanitet och hygien, vilket kan ha en betydande inverkan på folkhälsan.

Tillgång till rent vatten är också viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Rent vatten kan förbättra jordbrukets produktivitet, öka tillgången till utbildning och skapa möjligheter till ekonomisk tillväxt. Dessutom är rent vatten viktigt för produktionen av varor och tjänster, inklusive energi, livsmedel och tillverkning.

Rent vattens inverkan på folkhälsan

Tillgång till rent vatten har en betydande inverkan på folkhälsan. Enligt Världshälsoorganisationen saknar över 2 miljarder människor i världen tillgång till rent dricksvatten. Denna brist på tillgång till rent vatten bidrar till spridningen av vattenburna sjukdomar och kan få allvarliga konsekvenser för folkhälsan.

Tillgång till rent vatten kan också förbättra den allmänna hälsan. I områden där det finns rent vatten är förekomsten av vattenburna sjukdomar betydligt lägre. Detta kan leda till minskade sjukvårdskostnader och förbättrad livskvalitet. Inte minst påverkas också det ofödda barnet om vattenkvaliteten är dålig. 

Vattenreningssystem för hem och företag

Vattenreningssystem är inte bara till för storskaliga vattenreningsverk. Det finns flera vattenreningssystem tillgängliga för hem och företag, bland annat:

System för omvänd osmos
System för omvänd osmos är en typ av vattenfiltreringssystem som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna föroreningar från vattnet. Dessa system används ofta i hemmen för att ge rent och säkert dricksvatten.

Ultravioletta desinfektionssystem
Ultravioletta desinfektionssystem använder UV-ljus för att döda bakterier och virus i vatten. Dessa system används ofta i hem och företag för att ge rent och säkert dricksvatten. UV-ljus är lägre våglängd ser till att ozon bildas. När ozonet når vattnet startar en mycket effektiv typ av oxiderande vattenrening. Fördelen med sådan teknik är att reningen kan ske direkt i vattenkällan (in-situ).

Vattenavhärdare
Vattenavhärdare används för att avlägsna mineraler som kalcium och magnesium från vattnet. Dessa mineraler kan orsaka hårt vatten, vilket kan skada apparater och rörledningar.

Framtiden för vattenrening

Framtiden för vattenbehandling är inriktad på att förbättra tillgången till rent och säkert dricksvatten. Det finns ett växande behov av innovativa och hållbara vattenbehandlingslösningar, särskilt i områden där tillgången till rent vatten är begränsad samt till mindre hushåll.

Ett fokusområde är utvecklingen av ny teknik för vattenbehandling som är effektivare och mer kostnadseffektiv. Detta omfattar utveckling av nya filtreringssystem, desinfektionsmetoder och kemikalier för vattenbehandling.

Ett annat fokusområde är användningen av förnybar energi för att driva vattenreningssystem. Användningen av sol- och vindenergi kan bidra till att minska vattenbehandlingssystemens koldioxidavtryck och göra dem mer hållbara.

Läs vidare om olika tekniker för vattenrening

Presenterad: 2023-03-14
Uppdaterad: 2023-05-26

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - F&U.. Står för forskning, kunskap samt ärlighet. Gillar att hjälpa andra och värnar speciellt barnen i vårt samhälle.

Nytt hos Optihus

Det finns olika arter av skadeinsekter som kan trivas i hus
Skadeinsekter i hus och fastighet är vanligt

Skadeinsekter som husbock och olika trägnagare kan orsaka allvarliga skador på träkonstruktioner, medan andra som vägglöss och silverfiskar kan vara till besvär på annat sätt. Vissa arter trivs i varma och torra miljöer, medan somliga av insekterna föredrar fuktigt eller

Översvämning i hus kan förebyggas eller saneras
Översvämning i hus och hem – Information och råd

Översvämning kan vara förödande för hus och hem. Inte minst har vi upplevt detta under sommaren med allt regnande. Med klimatförändring som leder till mer extremväder och ökad risk för skyfall och översvämningar, är det viktigt att husägare är förberedda