...
Optihus AB
Sök
Optihus AB
Sök
Stäng denna sökruta.

Vattenrenare och radonavskiljare WaterPro Ultra UV-O3 ozon

Med smart lösning och enkel installation kan man nu installera vattenrenare och radonavskiljare både i grävd brunn och i många borrade brunnar.

WaterPro Ultra UV-O3 baseras på att en kvalitativ och energisnål luftpump trycker luft genom en rostfri stålcylinder. Inne i cylindern verkar en speciell UV-lampa som förutom att alstra antibakteriellt UV-ljus också avger ozon. Reningspotentialen som ofta kallas fotoplasma trycks vidare ned genom en slang till luftstenen som sänkts ned i vattnet.

Vattenreningseffekten som uppstår då fotoplasman finfördelad når vattnet är väldokumenterad och har hög kapacitet att rena bort aktuella föroreningar, samtidigt som luftningen tillför syre och luftar bort radon.

Se fliken ”installation” nedan för anvisning om installation i borrad och grävd brunn.

7.645kr

Artikelnummer WPU-UVO3 Kategori

Så fungerar WaterPro Ultra UV-O3

Optihus har lagt vikt vid att ta fram en vattenrenare som är högst prisvärd och energisnålast möjligt. 

Den slitstarka luftpumpen med aluminiumchassi, som levereras från en väletablerad tillverkare, har kapacitet att omsätta 60 liter luft per minut med ett max tryck om 0,35 bar eller 5,07 psi. 

Luftpumpen kopplas till en manometer för tryckövervakning och vidare till WaterPro Ultra UV-O3 cylindern via en bit siliconslang. 

Luften som trycks igenom stål-404 cylindern passerar förbi den UV-lampa som är aktiverad. Ultraviolett ljus har en antibakteriell effekt samtidigt som lampan också avger ozon

Luftströmmen drar med sig ozonet från lampans glas och den vattenrenande fotoplasma-luften leds vidare ned i den grävda eller borrade brunnen via ytterligare siliconslang. 

I änden av slangen sitter det en luftsten, vilken har i uppdrag att finfördela luften och ozonet i små bubblor. Effekten ökar när dispersion sker då fler föroreningar exponeras.

När ozon når vattnet omvandlas en viss procentandel ganska direkt till hydroxylradikaler – OH. Dessa gynnsamma radikaler samt ozonet har var för sig och tillsammans en mycket stark och verksam oxideringspotential, d.v.s. hög effekt för vattenrening. 

Luftomsättningen som sker ger också en primär radonavskiljning samt bortluftning av ämnen som medför lukt i vattnet. Radonet samt de luktande ämnena följer med luften ut från brunnen. 

Hela vattenledningssystemet renas

Viss del av den oxiderande och sekundärt antioxidativa effekten följer med i ledningssystemet från brunnen. Slam och andra avlagringar lossnar och hela vattenledningssystemet hålls fräscht, så länge WaterPro Ultra UV-O3 verkar. 

I leveransen av vattenrenaren ingår

Vattenrenaren består av olika seperata enheter som mycket enkelt monteras samman till ett system. WaterPro Ultra UV-O3 innehåller:

  • 1 st högvärdig luftpump med inbyggt överhettningskydd för längsta möjliga driftsliv. Det sitter ett dammfilter under locket på luftpumpen. 1 st större filter för klippning av flera pumpfilter medföljer. Filterkvalitet G4.
  • Ungefär 8 meter siliconslang för sammankoppling av enheterna och dragning ned i brunnsvattnet eller den vattenkälla man önskar rena.
  • 1 st manometer som kopplas mellan luftpumpen och WaterPro stålcylinder med UV-C lampan. Manometern mäter mottryck och man kontrollerar med en snabb titt på manometern att luftstenen i vattnet inte är igensatt. Är den igensatt ökar mottrycket över normalt.
  • WaterPro stålcylinder med UV-C lampa. Stålcylindern är tillverkad av putsat 404 stål som inte rostar. Det finns två skruvhattar på vardera sidan av cylindern, som enkelt lossas när den medföljande lampan efter ca. ett års drift har tjänat ut och behöver bytas. Uppe på cylindern finns två nipplar för inluft och utluft, där siliconslangen påkopplas. Det medföljer 2 st fötter/fästen till cylindern. Det går att skruva dessa fästen i vägg eller annat ställe för att fästa upp cylindern på önskat ställe. 
  • 2 st luftstenar medföljer. Dessa kan tvättas i bad med citronsyra någon gång om de börjat sättas igen. 
  • För grävd brunn medföljer ett flöte så att luftstenen kan höjdjusteras i vattnet. 

Dessa föroreningar är vattenrenaren verksam mot

Fotoplasma som utgörs av ozon, hydroxylradikaler och syre medför hög reningseffekt. Förutom att reducera besvärliga föroreningar tyder forskning på att det renade vattnet har hälsofrämjande egenskaper. 

Svavelväte luftas bort

Svavelväte är en naturligt förekommande gas som finns i vattenbrunnar, avloppsvatten och andra naturliga källor. Det är en färglös gas med stark lukt som kan vara giftig i höga koncentrationer. Svavelväte kan komma från både organiska och oorganiska källor som sönderfallande organiskt material, svavelreducerande bakterier, oljeraffinaderier och andra industriella processer.

I brunnar kan svavelväte bildas från reaktionen av anaeroba bakterier med olja eller naturgas. Det är viktigt att testa för denna gas vid borrning av nya brunnar eftersom den kan orsaka hälsoproblem och korrosion av metallrör om den lämnas okontrollerad.

Luftningen som WaterPro Ultra UV-O3 utför luftar bort svavelväte från vattnet, samtidigt som vissa förutsättningar för ny tillkomst av svavelväte reduceras. 

Radon luftas bort

En radonavskiljare för på något sätt bort radon från vatten. Det finns olika system varav flera är dyra i inköp och installation. WaterPro Ultra UV-O3 är en nyare typ av radonavskiljare som avskiljer radonet direkt i och ifrån brunnen genom luftning.

Radonavskiljning är viktigt eftersom radon annars frigörs när man spolar vatten inomhus, t.ex. vid duschning. Då andas man in radonet vilket i en förlängning kan vara skadligt. Se även vår radonmätare.

Koldioxid luftas bort

Vattenrenarens luftningsfunktion är även verksam mot koldioxid. När koldioxiden luftas bort kommer PH värdet att öka. 

Arsenik omvandlas till arsenat 

I mötet med fotoplasman kommer arsenik att omvandlas till arsenat. Arsenat är långt mindre skadligt än arsenik. Det är närmare harmlöst i jämförelse.

Finns viss mängd järn i vattnet kommer arsenat genom effekten av vattenreningen att bindas till järnet. Dessa föroreningar sjunker som kolloider till botten av brunnen och stannar där. 

Järn oxideras till kolloider

När små partiklar av järn svävar i vattnet och möts av oxideringseffekten kommer dessa partiklarna att bindas samman till varandra. När det bildas en lite större järnkolloid kan denna inte längre vara fritt svävande i vattnet. Kolloiden sjunker till botten av brunnen och ställer inte längre till med skada. 

Ett tecken på att vattenrenare mot järn behövs är att vattnet smakar järn, är gulbrunt och att sanitetsporslin färgas, likt i handfat och toalett.  Viss lukt kan också finnas. Vattenrenaren reducerar kraftfullt dessa problem. 

Mangan oxideras och renas bort från vattenvolymen

På samma sätt som att järn reduceras kommer mangan också att oxideras och frigöras från att kunna vara fritt svävande i vattnet. 

Mangan kan i större mängder lukta och färga in plagg som tvättas samt orsaka fläckar på sanitetsporslin. 

Aluminium flockas till järn

Finns aluminium i vattnet tillsammans med partiklar av järn, kommer fotoplasmans oxidationseffekt att binda aluminiumpartiklar till järnet. Dessa flockas samman och blir till tyngre kolloider som sjunker till botten i brunnen. 

Nitrit omvandlas till nitrat

Nitrit bildas gärna i djupare brunnar där det är brist på syre. Föroreningar från gödsel och läckande avlopp är andra anledningar att nitrit bildas i vattnet. 

När WaterPro Ultra UV-O3 vattenrenare aktiveras kommer nitrit att omvandlas till långt mindre skadligt nitrat. 

Giftiga ämnen neutraliseras

I vattenreningseffekten får man hjälp att undvika giftiga ämnen som cyanotoxiner från alger, mykotoxiner från mögel, giftiga ämnen som olika läkemedelsrester består av och endotoxiner från aktinomyceter o.s.v.. 

Vattenrenare mot PFAS

Senare tids forskning i spåren av alla larm kring PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), har visat att ozon och hydroxylradikaler är effektivt för att reducera PFAS från vatten. 

Aggressivt vatten mildras

Lågt PH-värde medför att vattnet blir aggressivt. Följden är angrepp på metaller som t.ex. koppar i vattenledningssystem och metall i varmvattenberedare, hydrofor m.fl..

Aggressivt vatten medför ofta grön infärgning av hår och missfärgning av sanitetsporslin. 

När vattenrenaren verkar med dess alla reningseffekter, kommer PH-värdet att gå mot normalisering. Vattnet ska normalt inte längre vara aggressivt och hela vattensystemet skyddas, jämte att det initialt rengörs och sedan bibehålls renare. 

Kalkbeläggningar förhindras

Kalk oxideras inte bort i vattenreningsprocessen, men en annan positiv effekt uppstår. 

Kalket oxideras och förlorar stora delar av sin förmåga att binda till och förorena andra material. Kalkbeläggningar reduceras eller motverkas helt beroende på mängden kalk i vattnet. 

Vattnets färg förbättras

Vissa av de här aktuella föroreningarna kan ge otrevlig färg i vattnet. Vattenrenarens effekt gör att vattnet klarnar och att det inte missfärgar sådant som kommer i kontakt med vattnet. 

Ett undantag är den bruna färgen som humus ger. Bunden humus rår vattenrenaren inte på. Fri humus kan däremot till del reduceras.

Är det järn eller humus som ger vattnets färg? Det kan man ta reda på om man låter en genomskinlig tillbringare stå med vatten över natten. Har ett färgat sediment byggts upp på botten av tillbringaren och vattnet ser helt klart ut kan det röra sig om järn. Har vattnet endast klarnat lite grann så kan det istället vara humus. 

Bakterier tycker inte om vattenrenarens verkan

UV-C ljuset som ges inne i WaterPro Ultra UV-O3 stålcylinder är ett godkänt media för desinfektion av bakterier. Bakterier som passerar utifrån via luftpumpen kommer att möta UV-C ljuset. Dessutom är hydroxylradikaler som bildas från ozon i brunnsvattnet etc. mycket effektivt mot olika bakterier. 

Det är inte ovanligt att bakterier som E coli m.fl. kan finnas i vattenledningssystemet in till huset. Då avlagringar lossnar och sedan inte uppkommer så motverkas även bakterieavlagringar och den slemmiga biofilm som bakterier annars bygger upp. 

Mögel, jästsvamp, alger och pollen

UV-C ljuset är effektivt för desinfektion av mögel, jästsvamp och alger. 

Vid vanlig luftning utan WaterPro-effekten för radonavskiljning, kommer mögel och andra luftföroreningar som pollen att kunna göra vattnet förorenat och lätt slammigt. 

Då UV-C effekten samt vattenreningen verkar i brunnen, kommer den annars negativa effekten att kraftfullt motarbetas. Resultatet blir att det inte längre bildas så mycket slam på brunnens botten. Behovet av spolning och slamtömning minskar, även i förhållande till om man inte kör vanlig luftning med endast luftpump i brunnen. 

Vattenrenarens kapacitet

Vattenrenare WaterPro Ultra UV-O3 har god kapacitet till låg omkostnad, kanske den bästa totalkostnaden på marknaden. 

Systemet är lämpligt till en brunnsvolym om upp till 5-6 kubikmeter. Motsvarande upp till ett vattentappbehov för hushåll med 1-4 personer. 

För radonavskiljning kan systemet även monteras att verka mot en sekundär cistern dit vatten pumpas upp från brunnen. 

Installation i borrad och grävd brunn

Här följer information om hur man på bästa sätt installerar WaterPro Ultra UV-O3 i grävd eller borrad brunn.

Grävd brunn

Installationen i grävd brunn är mycket enkel att utföra. Vattenrenaren med dess luftpump placeras väderskyddat utanför brunnen. Det medföljer ca. 8 meter siliconslang för flexibel installation. Finns önskemål om längre dragning mellan vattenrenaren och brunnen så tipsar vi gärna om lösning. Det går att ha upp till 20 meters avstånd.

Skiss gällande installation av WaterPro Ultra UV-O3 i grävd brunn

Medföljande siliconslang för TILLUFT dras in i brunnen. Via FLÖTE regleras djupet där LUFTSTEN ska sväva i vattnet.

Lagom djup för luftstenen är 1-1,8 meter ned i vattnet. Det motsvarar ett mottryck om ca. 0,10-0,24 bar. Mottrycket visas på manometern som medföljer vattenrenaren.

Den injekterade ozongasen fördelas via luftstenen i små luftbubblor. Kontaktytan mot vattnet och olika aktuella föroreningar blir hög.

Vissa föroreningar kommer via brunnens AVLUFTNING att föras bort. Det gäller t.ex. luktande svavelväte och radon. Andra föroreningar oxideras bort eller faller till brunnens botten som kolloider.

Det är viktigt att luftpumpen inte tillåts dra in luft som kommer från brunnens AVLUFTNING. Sker det återcirkulation kommer föroreningar att injekteras i vattnet samtidigt som avluftade rester av ej oxiderad ozon kommer att bryta ned luftpumpens utbytbara gummimembran i förtid.

För att eventuellt slam och kolloider på brunnsbotten inte ska virvla upp av den vattenrörelse som bildas, är det viktigt att luftstenen svävar en bit över botten på brunnen.

Minsta möjliga vattenvolym gällande grävd brunn är 1 kubikmeter. Är det mindre vattenvolym än så kan inte kolloider sjunka till botten så som ämnas.

Borrad brunn

WaterPro Ultra UV-O3 passar i många borrade brunnar. Det finns dock situationer som gör att den inte lämpar sig. Om det installerats tätningsmanschett i borrhålet går installationen inte att genomföra. Funktionen uteblir även om vattennivån pendlar så kraftigt och under så långa stunder mot lågvatten att vattenrenarens verkan uteblir. Vidare förklaring ges nedan.

Installation av vattenrenare och radonavskiljare i borrad brunn

TILLUFT i bilden ovan beskriver den ozonerade och renade luft som kommer från luftpumpen och vidare UV-tuben i WaterPro Ultra UV-O3. Siliconslangen med avslutande luftsten sänks ned i ett s.k. PEM-RÖR, vilket dras ned att avslutas ovanför eller om möjligt strax förbi brunnens VATTENPUMP.

När den ozonerade luften dispergeras ut via LUFTSTEN som finns inne i PEM-RÖR kommer vatten att dras upp från botten av PEM-RÖR (markerat INTAG). Vattnet vandrar uppåt i PEM-RÖR och föroreningar möter ozon, hydroxylradikaler samt rent syre. Luft med vissa föroreningar såsom radon, svavelväte etc. luftas ut ut borrhålet via AVLUFTNING.

Vattnet som kontinuerligt dras upp genom PEM-RÖR flödar ut via hålen som borrats uppe i PEM-RÖR, under vattenytan i brunnen. Vattnet sätts på detta sätt i CIRKULATION såväl utanför som inne i PEM-RÖR.

Se bilden nedan som vidare med pilar illustrerar luft- och vattenflödena som hjälper till att ge den totala mycket effektiva verkan för vattenrening och radonavskiljning.

 

Här illustreras funktionen med luft- och vattenflöde i vattenrenare och radonavskiljare Water Pro Ultra UV-O3

Material och tips för borrad brunn

Börja med att mäta djupet ned till vattenytan i den borrade brunnen. Utför kraftig tappning av vatten och mät om vattennivån sjunker och hur länge det tar till brunnen är återfylld.

Om vattennivån sjunker kommer vattencirkulation i pem-röret att avstanna. Det innebär att vattenreningen och radonavskiljningen också avstannar, till dess att vattennivån normaliserats.

Om det tar lång tid innan vattennivån normaliseras kommer enheten inte att kunna ge tillräcklig verkan. Om återfyllnad går snabbare så tappas inte avgörande reningseffekt.

Djupet ned till vattenpumpen för råvatten in till huset är bra att ta reda på för rätt längd pem-rör. I fall av att vattenpumpen tar upp stor plats i borrhålet kan man inte dra pem-röret förbi pumpen. Då avslutas pem-röret strax ovanför pumpen. Annars dras det ned en bit nedanför pumpen.

Intaget i pem-röret ska inte ligga för nära brunnen botten. Meningen är att det ska vara lugnare vatten mot botten så att oxiderade kolloider från föroreningar ska kunna sjunka till botten utan att virvla upp igen.

Pem-röret kallas också kollektorslang. Det medföljer inte i leveransen utan beställs från lokal firma. Modellbeteckningen på röret är PN8 och måtten ska vara 40 x 2,4 mm samt den längd som behövs enligt mätningen man gör i brunnen.

Motsvarande under vattenytan borras 5 st 10 mm genomgående hål i kollektorslangen, totalt blir det 10 hål. De nedersta hålen ska ligga ca. 50 cm ovanför den punkt där luftstenen finns inne i kollektorslangen. Luftstenen ska ligga ungefär 1,5 m under vattenytan.

Kollektorslangen kan fästas upp på lämpligt sätt, med en bit kedja eller annat, så att den håller sig på plats.

Då installationen av vattenrenaren utförts korrekt kommer vattencirkulationen samt effekterna för bättre vattenkvalitet att vara kontinuerligt verkande

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Vattenrenare och radonavskiljare WaterPro Ultra UV-O3 ozon”