...
Optihus AB
Optihus AB

Optigrund™ undertrycksfläkt och radonfläkt för bra inomhusmiljö

Det är vanligt att radon, kemiska lukter och metaboliter från mögel och bakterier kommer in i huset från grundläggningen.

Torpargrund, krypgrund, källare och platta på mark är sådana typer av konstruktioner som är aktuella för Optigrund™ undertrycksfläkt och radonfläkt.

Fläkten är förberedd för koppling till och samverkan med sorptionsavfuktare. Flera fördelar ges vid avfuktarkopplingen. Betjänat utrymme säkerställs från nya eller fortsatta fuktskador, samtidigt som luftflödet uppåt huset vänds så att det oönskade blåser ut utomhus istället för att påverka inomhusmiljön.

Fläkten finns på lager i två olika storlekar, Optigrund™ 100 och 125, för anpassning till de vanligaste utrymmena. Möjlighet finns på förfrågan och vid behov att skräddarsy undertryckslösningen ytterligare.

4.240kr4.670kr

Artikelnummer 2022OFL Kategorier ,

Vad ingår i fläktpaketet?

 • 1 st Energisnål undertrycksfläkt med reglerfunktion gällande mängd luftflöde. Reglerfunktionen sitter under locket på kopplingsdosan på fläkten. Se bild nedan.

Här ses styrningsreglaget till Optigrund fläktar

 • 1 st Sladd med stickkontakt ca. 1.8m, i gummimaterial för att vara flexiblare när det är kallt och ha längre livslängd. Sladden är kopplad i fläkten.
 • 4 st Väggfästen varav 2 är till fläkten och 2 till att hålla ljudreducerarna.
 • 2 st Effektiva flexibla ljudreducerare om 60cm längd vardera. 
 • 1 st 80 mm insticksmodul för våtluft från avfuktare. Tillbehöret avfuktarkoppling 50 behövs för avfuktare med våtluftslang om 50 mm.
 • 1 st Böj 90°.
 • 1 st Väggenomföringsrör 30 cm. 
 • 2 st Kopplingsmuffar.
 • Självborrande montageskruv för att fästa ihop kopplingarna i systemet.
 • Produkt- och installationskonsultation från Optihus.

Varför kommer radon eller lukt in i huset?

I lite otätare hus kan radon, lukt, toxiska ämnen och partiklar finna väg upp i huset. Fenomenet brukar ofta eskalera under uppvärmningssäsongen. 

Konvektion av radon och lukt p.g.a. undertryck

När värmesystemet går på i rummen kommer den varma luften att stiga uppåt och dra luft nedifrån. Samtidigt är mängden tilluft till rummen kanske inte tillräcklig i förhållande till den luftmängd som ventileras ut. När förhållande råder där frånluften som hämtas ut från rummen är större än mängden tilluft uppstår undertryck. 

Undertrycket ökar vanligen extra mycket när badrumsfläkt eller köksfläkt används. Detsamma gäller också när det eldas i öppen spis, braskamin, vedeldad köksspis och kakelugn.

Nere vid golvlister där golv möter vägg, vid vägguttag, rörgenomföringar och andra springor är det vanligt att radon och lukt p.g.a. undertrycket dras in i vistelsemiljön. Luft kan också dras in i mötet mellan vägg och innertak.

Bilden ovan visar en krypgrund. Samma princip gäller de andra grunderna såsom plintgrund, torpargrund, källare och platta på mark.

Hur fungerar en undertrycksfläkt?

Undertrycksfläkten installeras vanligen i det utrymme där problemen bottnar. Det kan röra sig om mögel, bakterier, kemiska ämnen likt träskyddsmedel med klorfenol, kreosot och/eller den radioaktiva gasen radon. 

Optigrund™ undertrycksfläkt som är en energisnålare variant installeras med fläktflödet ut från utrymmet. Vid tillräckligt varvtal på fläktmotorn motverkas det undertryck som uppstår inomhus. Istället för att luft dras uppåt kommer undertrycksfläkten att dra lite luft från bostadsytorna ned i t.ex. krypgrunden och vidare ut utomhus. 

Med isntallerad undertrycksfläkt vänds luftflöde

Undertrycksfläkten är justerbar utefter behov och det finns även tillvalet extern styrenhet som sladdansluts till fläkten. Den externa styrenheten, om sådant tillval görs, monteras lämpligen uppe i huset eller på annat ställe där den är lätt att komma åt att justera. 

Meningen med att justera fläktens luftflöde är att eftersträva ett lågt undertryck, men likväl tillräckligt för att vända den annars besvärliga situationen. 

Koppla undertrycksfläkten till avfuktare

Mycket viktigt att ha i beaktande är att konstruktionerna som här nämns kallas för riskkonstruktioner. Begreppet har myntats då de ofta är så belastade av fukt att mikrobiella angrepp av mögel, rötsvamp och bakterier sker. Angreppen kan i sin tur lösa ut kemiska ämnen såsom från träskyddsmedel. 

Det är av högsta vikt att stoppa för hög fuktlast och motverka eventuellt kommande sådan. Med stor kunskap från ärenden där endast undertrycksfläkt installerats vill Optihus vara noga med att framföra behovet av avfuktare. 

Krypgrundsavfuktare i serieinstallation med undertrycksfläkt

Bilden här ses också på sidan som beskriver krypgrund. (A) Illustrerar avfuktare av typen sorptionsavfuktare som är tillverkad för att kunna avfukta även då det är kallare. Avfuktaren hämtar in fuktig luft som ska processas och därför kallas processluft. (B) Visar den torrare luften som kommer från avfuktaren och via slangar sprids vidare ut i krypgrunden. (C) Beskriver våtluften (vattenångan) som avfuktaren fläktar ut. Våtluften följer med luftflödet ut utomhus. (D) Här hämtar undertrycksfläkten alt. radonfläkten luft som ska fläktas ut genom grundmur eller vägg (E).

Viktigt är att dra längre slangar för att fördela bort den torra luften från avfuktaren. Meningen med slangdragningen och fördelningen av torrluften är att undertrycksfläkten inte ska evakuera den avfuktade luften innan avfuktning nåtts i hela utrymmet. 

Installationsanvisning

Det är mycket vunnet med att göra en genomtänkt installation av Optigrund system för kombinerat undertryck och avfuktning. Längre ned på sidan följer beskrivning om den energibesparing som i förhållande till andra utdaterade fläktar blir markant.

Installationsanvisning för Optigrund undertrycksfläkt med avfuktare

Bilden visar den lösning som fått mycket positiva recensioner under ett antal år. 

 • Börja med att förbereda grunden för installationen av Optigrund 100 eller 125 tillsammans med sorptionsavfuktare. Just i detta installationsexempel handlar det om krypgrund. Marken bör städas före läggning av byggplast. Byggplasten är viktig för att stänga nere markånga som annars får avfuktaren att behöva gå väsentligen mycket mer. Tänk också på att alla ventiler och springor mot uteluften ska stängas igen. Om något ventilationshål lämnas öppet finns risk att det inte går att nå så bra undertryck eller avfuktning. Tätning med en cellplastskiva och fogskum fungerar bra om man inte vill mura igen hålen.
 • Se ut lämplig placering av Optigrundsystemet. Det brukar vara åt de svalare väderstrecken norr till nordväst, men kan även göras åt andra väderstreck. Tänk på att den avfuktade luften (grön pil) ska kunna spridas långt bort från undertrycksfläktens insug. Den torrare luften måste också spridas till krypgrundens alla sektioner. 
 • Undertrycksfläkten måste kunna komma åt att dra luft från hela krypgrunden. Finns olika sektioner måste dessa vara rejält anslutna till varandra via kryphål eller många ventilationshål i ev. förekommande hjärtmurar. Möjlighet finns att vid behov ansluta slang för att hämta luft till undertrycksfläkten från annat ställe. För utökat och skräddarsytt system, kontakta oss så går vi igenom det tillsammans. 
 • När rätt placering är funnen, märk ut var väggfästena till fläkten och ljudreducerarna ska sitta. Till fläkten finns två väggfästen, ett övre och ett undre. Till ljudreducerarna finns vardera ett väggfäste. 
 • När det är fastskruvat kan ventilationshålet runt genomföringsröret sättas igen med fogskum. Ses längst t.v. i bild. 
 • Koppla våtluftslangen från avfuktaren in på instickstosen som finns innan undertrycksfläkten (röd pil).
 • Dra torrluftslang från avfuktaren för att sprida den avfuktade luften långt ifrån undertryckets insug. 
 • Laborera med hur högt undertryck som behövs för att få en svag men bestämd luftväxling uppifrån huset och ned genom otätheter i golvbjälklaget. 

Energibesparing

Tidigare installerades sorptionsavfuktare och undertrycksfläkt med två separata utblås. Då var det tvunget att låta avfuktarens fläkt gå kontinuerligt, även om avfuktning inte behövdes. I annat fall kunde undertrycket göra att utomhusluft drogs in bakvägen genom avfuktaren, samtidigt som undertrycksmöjligheten minskade och kapaciteten på undertrycksfläkten behövde vara högre.

För att nå energibesparing görs nu som bilden visar, direktkoppling av våtluften (vattenångan) från sorptionsavfuktaren in i undertrycksflödet som leds ut. Därmed kan avfuktningsaggregatet ställas i icke kontinuerligt fläktläge, där avfuktarfläkten endast startar när avfuktning behövs enligt den avkännade hygrostaten. 

Behöver man tänka på ventilationen inomhus?

Allt mer forskning framhåller att ventilation i rätt grad och utsträckning inomhus kan motverka vissa symtom, sjukdomar och ett för tidigt åldrande. Det är dock inte bara av denna anledningen som det är viktigt att ventilera rätt. Övertryck gör att fuktig inomhusluft kan läcka ut i husets klimatskal, medan undertryck leder till att luft hämtas in genom klimatskalet, vilket oftast inte är bra, särskilt inte om det finns fuktrelaterade skador eller radon där luften läcker in. 

Efter installationen

Om det råder undertryck uppe i huset hämtas luft in via otätheter. När man installerat undertrycksfläkten alternativt utefter område benämnd radonfläkt, kommer luft inte längre att kunna hämtas från de ställena där fläktens undertrycksfunktion lyckas göra verkan. Möjligt är att det om ventilationen inte korrigeras i huset, sedan kommer att hämtas in luft genom andra otäta ställen. 

Det är därför bra att se över att både till- och frånluft fungerar som sig bör och är rätt justerade i förhållande till varandra. 

Vad kan man förvänta sig av undertrycket?

Allt beror på förutsättningarna som varierar från hus till annat. Även om de flesta husen har liknande konstruktioner, vilka medger bra undertrycksfunktion, så finns undantag där luft lättare kan hämtas utifrån än uppifrån huset. 

Ett exempel är där man inte anlagt någon ordentlig syll, utan har byggt upp väggkonstruktionen att vila mer direkt på grundmuren. Det är ovanligt men har under årens lopp dykt upp vid några tillfällen. 

Om undertrycket drar luften utifrån via ovansidan av syllen så kan det också minska undertrycksverkan. 

Optihus har genom många års erfarenhet i de allra flesta fall sett goda resultat. 

Förutom att se över ventilationen går det även att täta springan mellan golv och vägg med elastisk fogmassa. Golvlisterna lossas för att göra detta. Rörgenomföringar kan tätas med fogskum eller fogmassa om springan inte är så stor. 

Lukt som sitter kvar inomhus

Även om man med fläktens verkan får bort den tillkommande ev. lukten så kan luktsmitta sedan tidigare sitta kvar uppe i huset. I regel blir det bra mycket bättre men en varierande svagare lukt kan således sitta kvar.

Kanske upplevs den kvarvarande lukten annorlunda. Det beror på flera faktorer. Vissa luktande ämnen kamouflerar andra, samtidigt som luktsinnet reagerar olika när de aktuella ämnena går från en högre koncentration till en lägre. Möjligen har det tidigare varit så stark lukt att vissa personer inte kände den, medan de efter undertrycksinstallationen kan uttyda att det finns någon svagare luktförnimmelse. 

I somliga fall krävs sanering av inomhusmiljön för att få bukt med kvarsittande lukter. 

Modellval

Optigrund 100, Optigrund 125

Specifikation gällande Optigrund™ 100 undertrycksfläkt

 • Fläktmotorn är av senaste teknologin och har lång livslängd samt hög effektivitet.
 • Helt reglerbar gällande hastighet och luftflöde, utan att alstra extra brum.
 • Hastighetsstyrning inkluderad och placerad under locket på fläktens kopplingsdosa.
 • Låg ljudnivå vilken är extra dämpad med medlevererade ljudreducerare.
 • Fläkten mjukstartas och har inbyggt motorskydd.
 • Maximalt luftflöde om 72l per sekund, vilket blir 260m³ per timme.
 • Arbetstemperatur -25°C – +60°C.
 • IP-klass 44 gällande kopplingsdosan.
 • Notera att effektförbrukningen sjunker ordentligt redan vid lätt nedjustering av hastigheten. Effektförbrukning 38W vid maximalt varvtal om 2800rpm. Vid 63% driftskapacitet 11,7W (1785rpm).

Specifikation gällande Optigrund™ 125 undertrycksfläkt

 • Max luftflöde: 122 liter per sekund vilket ger 440m³ per timme.
 • Arbetstemperatur -25°C – +60°C.
 • IP-klass 44.
 • Maximal effekt 85W vid full varvtal. Sänks varvtalet sjunker energiåtgången väsentligen.
 • Maximalt varvtal 3200 rpm.
 • För övrigt följer specifikationen Optigrund 100.

Recensioner

 1. Ulf Edvardsson

  Är intresserad av optigrund 100 kompl paket, men finns det ungefärliga ljuddata föt utblås till fria luften och tilluften för tex lågfart eller halvfart och max ?
  Ungefärlig leveranstid ?
  Mvh Ulf Edvardsson

  • Jerker Andersson

   Hej Ulf,

   Leveranstiden för undertrycksfläkten ligger normalt på 1-3 vardagar sedan vi överlämnat försändelsen till Postnord. Den sänds till närmaste ombud för uthämtning. Nästa utleverans sker på tisdag nästa vecka.

   Ljudbilden för lågfart är ännu inte uppmätt. Fläkten kan justeras steglöst och ljudbilden är avhängig injusteringen som väljs. Vid halvfart med ljuddämpare kopplad så som bilderna visar, både före och efter fläkten är dBA ca. 40, medan dBA vid högfart är ca. 50. Under halvfart blir fläktsusandet väsentligen lägre. Fläkten är konstruerad sådan att även elförbrukningen minskar med lägre fläktvarv. Den är välbalanserad och brummar inte utan ljudet är av luftsusande karaktär.

   Mvh Jerker

Lägg till en recension